Schrif­te­lijke vragen­stal­brand Streefkerk


Indiendatum: sep. 2019

Toelichting

In een grote varkensstal in het Zuid-Hollandse dorp Streefkerk is op donderdagmiddag 22 augustus 2019 rond 17.00 uur een grote brand uitgebroken. Op vijftien varkens na zijn alle vijftienhonderd dieren die in de stal stonden omgekomen, heeft de brandweer gemeld[1]. Er is ten tijde van de berichtgeving over deze stalbrand nog geen oorzaak van de brand aangegeven.

Volgens Wakker Dier vonden in 2019 al twaalf keer eerder stalbranden plaats. In totaal kwamen daar dit jaar al 172.000 dieren bij om. Hierbij zijn de omgekomen dieren als gevolg van het uit uitvallen van de ventilatie in de stal niet meegerekend. Het aantal omgekomen dieren in 2019 ligt nu al een stuk hoger dan vorig jaar: toen kwamen bij twintig stalbranden in totaal 122.000 dieren om het leven.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.


Vragen

1. Bent u bekend met de stalbrand, die op 22 augustus heeft plaatsgevonden in een varkensstal in Streefkerk?

2. Wat is uw mening over het omkomen van 1.485 varkens bij deze brand?

3. Brandweer en politie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben de oorzaak van de brand onderzocht. Is de oorzaak al bekend? Zo nee, wanneer verwacht u dat de oorzaak van de stalbrand bekend zal zijn? Kunt u het resultaat van dit onderzoek delen met Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op wat voor termijn kunnen wij deze resultaten verwachten?

4. Is er asbest vrijgekomen bij de brand? Zo ja welke maatregelen zijn getroffen?

5. Heeft dit bedrijf een provinciale vergunning? Zo ja, zijn er voorwaarden opgenomen over (brand)veiligheid en zo ja welke voorwaarden?

6. Voldoet het bedrijf waar de brand plaatsvond aan de voorgeschreven regels ten aanzien van de (brand)veiligheid? Zo nee, welke maatregelen gaat u binnen uw provinciale mogelijkheden treffen?

7. In hoeverre en met welke frequentie wordt er door de provincie gecontroleerd op naleving van de veiligheidsbepalingen in de provinciale vergunningen, verleend voor veestallen?

8. Volgens de gegevens van Wakker Dier zijn er in 2019 al meer dieren als gevolg van stalbranden omgekomen als in het hele jaar daarvoor. Wat wordt er door de provincie, dan wel de Veiligheidsregio en/of andere organisaties aan gedaan om de brandveiligheid van stallen en omliggende woningen in het belang van de veiligheid van mens en dier te verbeteren, bijvoorbeeld door het Actieplan Stalbranden2?

9. Bent u bereid om de aanbevelingen in het Actieplan Stalbranden te volgen en te onderzoeken op welke wijze u binnen het ruimtelijke beleid in het algemeen, en binnen de provinciale verordening(en) in het bijzonder, de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier kunt verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit te bereiken en binnen welke termijn?

10. Bent u bereid om het Rijk op te roepen aanvullende wettelijke maatregelen te treffen om de brandveiligheid in stallen te verhogen? Zo nee, waarom niet?

11. Ziet u andere mogelijkheden om de brandveiligheid van stallen voor mens en dier te verbeteren in onze provincie? Kunt u dit toelichten?

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/22/bijna-1-500-varkens-omgekomen-bij-stalbrand-streefkerk-a3970886,
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/8/1500-varkens-omgekomen-bij-stalbrand-Streefkerk/,
https://www.nu.nl/binnenland/5981982/bijna-1500-varkens-omgekomen-bij-zeer-grote-stalbrand-in-streefkerk.html,
https://nos.nl/artikel/2298556-1500-varkens-dood-door-stalbrand-in-streefkerk.html,

https://www.rijnmond.nl/nieuws/185307/Grote-brand-Streefkerk-vrijwel-alle-1500-varkens-omgekomen.

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/07/01/actieplan-brandveilige-veestallen-2018-2022

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 1 okt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.