Schrif­te­lijke vragen recre­anten in gevaar door jagers


Indiendatum: sep. 2019

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft recentelijk meldingen van recreanten in de Bergboezem bij Oude Leede, gemeente Pijnacker-Nootdorp, wat onderdeel is van de Groenzoom en deels onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-netwerk). Bovendien is het gebied aangemerkt als een stiltegebied waar niet gejaagd mag worden.

Recreanten voelen zich erg onveilig vanwege het schieten op ganzen door jagers. De jagers schieten in de directe nabijheid van de recreanten, waardoor zij zich niet veilig voelen. De melders geven aan dat het vooral op zaterdagochtenden gebeurt.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Bent u op de hoogte van deze onveilige situatie in de Groenzoom veroorzaakt door jagers die in de nabijheid van recreanten op ganzen schieten? Zo ja, wat is er tot nu toe ondernomen om de veiligheid van recreanten te borgen tegen schietende jagers? Zo nee, bent u bereid maatregelen te treffen en het toezicht en de handhaving van de wettelijke regels te intensiveren om de veiligheid van recreanten in gebieden waar gejaagd wordt, te vergroten? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid hierover in overleg te treden met de Wildbeheereenheid van dat gebied? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe vaak zijn er in de Bergboezem de afgelopen vier jaar controles uitgevoerd op naleving van de bepalingen van de verleende provinciale vergunningen voor de jacht en zijn er overtredingen geconstateerd?

4. Volgens onze informatie wordt er geschoten op ganzen die vrij hoog overvliegen, waardoor de ganzen wel geraakt worden, maar enkel gewond raken. Dit veroorzaakt veel onnodig dierenleed. Bent u bereid maatregelen te treffen om het dierenwelzijn beter te borgen, zodat onnodig lijden wordt voorkomen?

5. Ook worden er in het gebied lokganzen gebruikt. Bent u met ons van mening dat het onwenselijk is om juist in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport ganzen naar dit gebied te lokken, waardoor de onveiligheid juist wordt vergroot? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

6. Is het juist dat er in stiltegebieden helemaal niet geschoten mag worden?

7. Is er door de provincie ontheffing verleend voor het jagen in stiltegebieden in Zuid-Holland? Zo ja, waar?

8. Welke maatregelen worden getroffen om de stilte in stiltegebieden te waarborgen?

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 15 okt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer