Schrif­te­lijke vragen gebruik Imida­cloprid in kassen


Indiendatum: 21 sep. 2020

Toelichting

Imidacloprid is een insecticide uit de groep van neonicotinoïden; dit zijn omstreden bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met bijensterfte en daarom grotendeels verboden zijn. Hoewel het gebruik van Imidacloprid op open velden nu verboden is, is het in kassen nog wel toegestaan, omdat het gesloten systeem van een kas zou verhinderen dat Imidacloprid in het milieu terechtkomt. In het Westland, tussen de kassen, komt het middel echter in het oppervlaktewater van alle onderzochte sloten voor. In 2019 werd op alle meetpunten binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland de norm voor Imidacloprid overschreden, terwijl het middel in theorie niet in het oppervlaktewater zou mogen voorkomen. Wat het effect hiervan is, maakt het Hoogheemraadschap van Delfland inzichtelijk in de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportages en middels publiekscommunicatie via Ernst Onderwaterwereld[1]. Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Kent u de berichten ‘Bijengif Imidacloprid vergiftigt het slootwater tussen de kassen’[2], en ‘Neonicotinoids and decline in bird biodiversity in the United States’[3]?
 2. Worden de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportages van het waterschap Delfland door GS geagendeerd en besproken met vertegenwoordigers van de Greenports in het kader van Zuid-Hollandse ‘topsector Greenports’[4] in samenhang met de provinciale milieudoelen, die gehaald moeten worden? Zie hiervoor ook het rapport van LTO “Voorwaarts Mars”[5]. Zo nee, waarom niet?
 3. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODHL) en de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de milieuregels in het beheersgebied van Delfland. Hoe vaak worden jaarlijks glastuinbouwers door ODHL en DCMR gecontroleerd op de vervuiling die zij mogelijk veroorzaken door het gebruik van Imidacloprid, Thiamethoxam en Clothianidine? Wat zijn daarvan de uitkomsten in de afgelopen vier jaar, uitgesplitst per jaar?
 4. Hoe wordt er vanuit de provincie actief gestuurd op verbetering van de waterkwaliteit?
 5. Deelt u onze mening dat Imidacloprid, dat alleen nog is toegestaan in gesloten kassystemen en als biocide, maar 2019 op alle meetpunten van het Hoogheemraadschap van Delfland werd aangetroffen boven de toegestane norm[6], niet meer in het slootwater aanwezig zou mogen zijn? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u bevestigen dat nagenoeg alle glastuinbouwbedrijven in het Westland zijn aangesloten op de riolering (mede door subsidie van de provincie aan gemeente Westland) en dat overschrijdingen van Imidacloprid en andere middelen in principe niet meer mogen voorkomen in het oppervlaktewater van glastuinbouwgebieden?
 7. Wat vindt u ervan dat insecten en andere dieren nu alsnog blootgesteld worden aan deze neonicotinoïden door het gebruik in kassen, aangezien deze stoffen in het slootwater zijn aangetroffen?
 8. Kunt u aangeven of vee (koeien, paarden en schapen) ook blootgesteld worden aan deze stoffen doordat vee drinkt uit slootwater?
 9. Komt het voor dat door waterstromingen de middelen verspreid worden in de polders? Zo ja, wat zijn de schadelijke gevolgen ervan?
 10. In hoeverre belemmert de aanwezigheid van deze neonicotinoïden in het slootwater het behalen van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water?
 11. Wat zijn de gevolgen van Imidacloprid en andere insecticiden voor de hoeveelheid voedsel (insecten) voor (weide)vogels in plas-dras gebieden?
 12. Misschien zult u aangeven dat waterkwaliteit geen provinciale verantwoordelijkheid is, maar die van het waterschap, maar hoe wordt de provinciale taak en verantwoordelijkheid op het gebied van het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water dan ingevuld? Met andere woorden, wat is nu precies de taak en verantwoordelijkheid van de provincie en wat is de taak van het waterschap?

Hanke Hoogerwerf
Carla van Viegen

Fractie Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland


[1] https://youtu.be/lzYmiKHFPuw
[2] https://www.schiedamsnieuws.nl/bijengif-imidacloprid-vergiftigt-het-slootwater-tussen-de-kassen/
[3] https://www.nature.com/articles/s41893-020-0582-x
[4] https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2019/oktober/8-oktober/gs-brief-ps/
[5] https://www.glastuinbouwnederland.nl/verantwoorde-glastuinbouw/voorwaarts-mars/
[6] https://www.hhdelfland.nl/over-ons/17c.BeantwoordingschriftelijkevragenAWPoverKRWenglastuinbouw.pdf

Indiendatum: 21 sep. 2020
Antwoorddatum: 12 okt. 2020

klik hier voor de antwoorden.