Tech­nische vragen Nota Vitale Landbouw


Indiendatum: 14 sep. 2020

Vragen

 • Tijdens het opstellen van deze notitie zijn er nog geen sluitende afspraken gemaakt over taakstellingen voor stikstofreductie vanuit de landbouw. De verwachting is dat een groot deel van de totale stikstofreductie door de landbouw dient te worden gerealiseerd. Waarom niet en wanneer wordt dit bekend?
 • De KRW-doelen zijn de ecologische doelen (inclusief biologische parameters) voor de ongeveer 125 oppervlaktewaterlichamen in Zuid-Holland. Voor de landbouw betreft dit vooral de nutriënten (stikstof en fosfaat). De uitwerking van de KRW-doelstellingen is opgepakt vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Doelen worden met de huidige maatregelen niet gehaald? Wat is de extra inzet?
 • Wie nemen er deel aan de nog op te richten sectortafel landbouw en worden bij de sectortafel landbouw ook participanten uit de plantaardige vleesvervangende landbouw/industrie betrokken? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom worden resultaten van verbetering dierenwelzijn niet opgenomen in het werkplan? Hoe wordt deze ambitie van GS verder uitgewerkt en hoe wordt PS hierbij betrokken?
 • Wat wordt precies bedoeld met de herziening van het systeem van voedselproductie- en consumptie? Is daar ook in verwerkt de transitie naar een meer plantaardige landbouw met sojateelt bijvoorbeeld en de grote toename van de vraag naar plantaardige vleesvervangende producten door de consumenten?
 • Welk deel van de productie van de landbouw in Zuid-Holland is gericht op de markt van Europa en de rest van de wereld? Graag zien we percentages.
 • Wat is de financiële bijdrage aan de economie van Zuid-Holland van het export deel van de landbouw?
 • Hoe liggen de verhoudingen tussen de grote export landbouw in Zuid-Holland en de bijdrage van diezelfde landbouw aan de regio? Oftewel, hoe kan de landbouw een regionale bijdrage leveren als een groot deel van opbrengst naar buitenland gaat? Alleen financieel? Worden de maatschappelijke kosten ook doorberekend en zo niet, zijn daar mogelijkheden voor (met als reden dat het buitenland niet alleen de lusten, maar ook de lasten draagt)?
 • Op welke wijze kunnen een regionaal voedselsysteem en een op export gerichte landbouw naast elkaar staan?
 • Welke werkende verdienmodellen gelden als basis voor een vitale landbouwsector?
 • Zijn er tussentijdse resultaten van de proeftuinen, verbetering dierenwelzijn, de groene tafels en het veenweideinnovatiecentrum? Zo nee, krijgen we die in de toekomst wel?
 • We weten natuurlijk dat het rijk klimaat-, stikstof en duurzaamheidsdoelstellingen heeft gesteld. Maar voor de duidelijkheid nog deze vraag: welke harde en resultaatgerichte taakstellingen heeft het Rijk aan de provincie meegegeven op het gebied van transitie van de landbouw, klimaat en natuur? Zijn er nog andere taakstellingen?
 • Op basis van welke gegevens is vastgesteld dat het Zuid-Hollandse agrarische landschap bijdraagt aan de gezondheid van burgers, zoals vermeld in de nota?
 • Wat verstaat de provincie nu precies onder ‘transitie van de landbouw- en voedselketen’ en wat zal er precies moeten worden ontmoedigd? Voorbeelden? En welke ‘ontmoedigende regels’, vermeld in de nota, moeten worden afgeschaft?
 • Vallen onder nieuwe concepten voor herinrichten voedselsysteem vanuit de netwerken voedselfamilies en groene tafels, ook de innovaties op het gebied van plantaardige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld soja-, erwten- en lupineteelt? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Statenfractie Partij voor de Dieren


Indiendatum: 14 sep. 2020
Antwoorddatum: 29 sep. 2020

Vraag: Wat wordt precies bedoeld met de herziening van het systeem van voedselproductie- en consumptie? Antwoord: Met herziening systeem van voedselproductie en consumptie doelen wij onder meer op een duurzamere voedselproductie, meer voedselbewustzijn bij de consument en een meer lokale en regionale afzet van producten.

Vraag: Welk deel van de productie van de landbouw in Zuid-Holland is gericht op de markt van Europa en de rest van de wereld? Graag zien we percentages.
Antwoord: Tijdens de technische sessie is hier globaal op ingegaan. Helaas is er geen uitsplitsing per provincie beschikbaar voor de export van landbouwgoederen.

Vraag: Wat is de financiële bijdrage aan de economie van Zuid-Holland van het export deel van de landbouw? Antwoord: Tijdens de technische sessie is hier globaal op ingegaan. Helaas is er geen uitsplitsing per provincie beschikbaar voor de export van landbouwgoederen.

Vraag: Hoe liggen de verhoudingen tussen de grote export landbouw in Zuid-Holland en de bijdrage van diezelfde landbouw aan de regio?
Antwoord: Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Dit is ten eerste afhankelijk van welke sectoren wel en niet onder landbouw worden gerekend. Bovendien geldt hiervoor net als voor de bovenstaande vragen dat er geen volledige gegevens voorhanden zijn. Slechts van specifieke sectoren en in specifieke jaren is dit onderzocht.

Vraag: Welke werkende verdienmodellen gelden als basis voor een vitale landbouwsector?
Antwoord: Dit vormt onderdeel van de uitwerking. We zien kansrijke voorbeelden om ons heen waar we graag van willen leren.

Vraag: Zijn er tussentijdse resultaten van de proeftuinen, verbetering dierenwelzijn, de groene tafels en het veenweideinnovatiecentrum? Zo nee, krijgen we die in de toekomst wel?
Antwoord: Voortgang is reeds vermeld in de reguliere P&C producten (het meest recent is de jaarrekening 2019).
Daarnaast worden op dit moment de resultaten uit de proeftuinen verzameld. De oogst hiervan wordt
toegelicht als onderdeel van de jaarstukken in het voorjaar van 2021. Ook is toegezegd dat de
resultaten en de lessen uit de innovatieagenda duurzame landbouw met PS worden gedeeld.

Vraag: We weten natuurlijk dat het rijk klimaat-, stikstof en duurzaamheidsdoelstellingen heeft gesteld. Maar voor de duidelijkheid nog deze vraag: welke harde en resultaatgerichte taakstellingen heeft het Rijk aan de provincie meegegeven op het gebied van transitie van de landbouw, klimaat en natuur? Zijn er nog andere taakstellingen?
Antwoord: Het Rijk heeft ambities geformuleerd voor een toekomstige kringlooplandbouw en daar ook een realisatieplan bij geschreven, zonder harde taakstellingen.

Vraag: Op basis van welke gegevens is vastgesteld dat het Zuid-Hollandse agrarische landschap bijdraagt aan de gezondheid van burgers, zoals vermeld in de nota?
Antwoord: De redenering is hier dat een groen en toegankelijk agrarisch landschap uitnodigt tot bewegen en tot rust komen. Dat draagt positief bij aan de gezondheid van mensen. Over de relatie groen en gezondheid zijn vanuit Wageningen University & Research meerdere onderzoeksrapporten verschenen, die zijn verzameld op deze pagina: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-vannatuur-op-gezondheid.htm.

Vraag: Vallen onder nieuwe concepten voor herinrichten voedselsysteem vanuit de netwerken voedselfamilies en groene tafels, ook de innovaties op het gebied van plantaardige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld soja-, erwten- en lupineteelt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebruik Imidacloprid in kassen

Lees verder

Technische vragen Najaarsnota 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer