Tech­nische vragen Najaarsnota 2020


Indiendatum: 5 okt. 2020

Vraag vooraf: graag zien we weer een afkortingenlijst toegevoegd aan de nota. Dat helpt bij het begrijpelijk maken van de tekst.

 • Pag. 10 Ambitie 1: hierin staat ‘Het WOB budget en het monitoringsbudget stikstof worden ook deels doorgeschoven naar 2020’: we gaan ervan uit, dat dit 2021 moet zijn.
 • Pag. 11 Wat betekent BMO en PZI en CVT?
 • Pag. 12 Wat is VONDST?
 • Pag. 12 'Sociale woningbouw’: waarom wordt het volledige budget doorgeschoven naar later? Hoe komt het dat regio Holland Rijnland nog niet zover in het proces is als regio Haaglanden?
 • Pag. 22 Beleidsprestatie 1.1.1. 'Sterke gemeenten': zijn er geen wijzigingen n.a.v. de coronacrisis voor gemeenten m.b.t. deze beleidsprestatie?
 • Pag. 24 Waarom heeft het programmateam Stikstof in 2020 niet alle monitoringsactiviteiten kunnen laten uitvoeren?
 • Pag. 25 1e alinea: waarom valt de € 1,3 mln vrij aan de algemene middelen en niet aan de strategische kennisfunctie binnen ambitie 1 vanaf 2021 (ter toelichting: je zou verwachten dat dit geld hard nodig is om de sociale gevolgen in het sociaal domein van de coronacrisis hiervoor te gebruiken om als provincie een goede kennis en beeldvorming op te bouwen)?
 • Pag. 32 Waarom komen de proefmaatregelen aanbieden extra capaciteit in het OV geheel te vervallen en worden deze niet later alsnog uitgevoerd?
 • Pag. 33 Wat betekent de afkorting KTA?
 • Pag. 34 In de laatste 2 alinea’s staat 2 x € 0 mln incidenteel. Moet dit niet respectievelijk 0,2 en -0,1 zijn?
 • Pag. 34 Wat betekent SRM? Hoe komt het dat de regio’s in 2020 nog geen aanvraag hebben ingediend?
 • pag. 39 Beleidsprestatie 3-2-1: er wordt aangegeven dat de rijksoverheid een grotere rol pakt op de inzet van de energieloketten voor de particuliere woningeigenaar. Minister Ollengren heeft juist vorige week aangekondigd, dat het leningenpakket voor verduurzaming van eigen woningen vanuit het rijk niet haalbaar is en wordt afgebouwd[1]. Wat betekent dit voor de inhoud van beleidsprestatie 3-2-1 van Zuid-Holland?
 • Pag. 40 Beleidsprestatie 3-2-1: hoe/ wanneer worden de proeftuinen gemonitord en geëvalueerd en hoe wordt dit met de burgers gedeeld en gecommuniceerd?
 • pag. 40 Beleidsprestatie 3-2-1: wat is de reden dat het langer duurt voor gemeenten en omgevingsdiensten een plan op te stellen voor energiebesparing bij bedrijven?
 • pag. 40 Beleidsprestatie 3-3-1: wat is er de oorzaak van dat de subsidieregeling voor energie infrastructuur op bedrijventerreinen naar 2021 moet worden doorgeschoven?
 • pag. 40 Beleidsprestatie 3-3-1: waarom loopt de verduurzaming van de laadinfrastructuur voor de binnenvaart vertraging op?
 • Pag. 43 Hoe komt het dat het doel ‘proeftuinen verduurzaming gebouwde omgeving’ is vertraagd?
 • Pag. 44 Waardoor is de realisatie energie innovatie Haven Industrieel Complex vertraagd?
 • Pag. 56 Waarom komt de € 0,32 mln subsidies monumenten en erfgoed ten gunste van de financiële ruimte en blijft het niet beschikbaar voor deze subsidies?
 • Pag. 63 Hoe komt het dat waterveiligheid en waterbeschikbaarheid en -kwaliteit zijn vertraagd?
 • Pag. 63/64 Hoe komt het dat het beleidsdoel natuur en bevorderen biodiversiteit is vertraagd? (Gouwe Wiericke met € 14 mln verklaart slechts een deel van de ruim € 39 mln, die dit jaar niet volgens plannen verloopt). Hoe wordt de vertraging van de overige € 25 mln verklaard, zoals Realisatie NNN Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon, verbeterplan Boerenlandvogels? Graag een gemotiveerd antwoord!
 • Als ik alle doorgeschoven budgetten op pag. 64 bij elkaar optel kom ik tot een bedrag van €36.9 mln, terwijl op pag. 63 Natuur + biodiversiteit) een bedrag van € 39.075 mln wordt vermeld. Hoe zit het nu?
 • Pag. 64 Wat is het voortschrijdend inzicht wat wordt aangegeven bij het verbeterplan boerenlandvogels om het budget naar latere jaren te verplaatsen?
 • Pag. 64 Deltanatuur: wat is de reden dat er geen geldige aanbiedingen binnen zijn gekomen voor de aanbesteding beheer Buttervlietpolder?
 • Pag. 65 Overige: waardoor worden de vertragingen in de uitvoering voor o.a. de Groene Waterparel en Icoonsoorten veroorzaakt? Wat wordt het bijgestelde doel? Graag een gemotiveerde toelichting.
 • Pag. 65 Uit welke provinciale middelen wordt het voorzitten Rijn-west (0,3 mln) betaald en om hoeveel gaat het dan?
 • Pag. 66 Waarom wordt het waterbudget 2020 overgezet naar 2022?
 • Pag. 66 Waarom bijstelling van Buijtenland van Rhoon?
 • Pag. 66 Waarom worden de lasten van het agrarisch natuurbeheer verhoogd?
 • Pag. 71 Beleidsprestatie 6-2-2: hoe wordt de aanpak van klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad gemonitord en geëvalueerd?
 • Pag. 71 Beleidsprestatie 6-1-1: wat is er de reden van dat het afstemmingsproces met gemeenten over de inzet van deze middelen vertraging oploopt? Graag een gemotiveerde toelichting.
 • Pag. 71 Beleidsprestatie 6-2-1: waardoor worden de capaciteitsproblemen voor de versterking van de (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit voor het budget voor Flexwonen veroorzaakt? Graag een gemotiveerde toelichting.
 • Pag. 78 Beleidsdoel 7-3: worden er stresstesten en risicodialogen op provinciaal niveau gedaan (voor Zuid-Holland)? Worden er vastgoed- en landeigenaren en bewoners betrokken bij dit proces? Worden ‘nature-based’ oplossingen meegenomen in het proces, die ook bijdragen aan de volksgezondheid en de biodiversiteit?
 • Pag. 74 Kan worden toegelicht wat het project innovatie Kolkplein is?
 • Pag. 81 (bovenaan) Waardoor wordt de bijstelling -3397 recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie verklaard?
 • Pag. 82/83: Hoe komt het dat de herfaseringen allemaal zijn vertraagd?


[1] https://www.parool.nl/nederland/lening-om-huis-duurzamer-te-maken-gaat-niet-door~b0e5e7a3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Indiendatum: 5 okt. 2020
Antwoorddatum: 8 okt. 2020

Klik hier voor deel 1 van de antwoorden, hier voor deel 2 en hier voor deel 3 met aanvulling.