Schrif­te­lijke vragen gevaren en risico's scha­liegas(proef)boringen


Indiendatum: jul. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 29 juni 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen landelijke klankbordgroep schaliegas en geheim rapport

Toelichting

In het bericht van Omroep Brabant van 24 juni 2013 "Provincie Brabant stapt uit klankbordgroep schaliegasonderzoek" wordt duidelijk dat de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg uit de landelijke klankbordgroep schaliegasonderzoek zijn gestapt [1] [2]. Dit is het gevolg van de geheimhouding die minister Henk Kamp wil leggen op het onderzoeksrapport over de risico’s van schaliegaswinning, terwijl de provincies openheid van zaken en transparantie willen.

Diverse bedrijven zijn zeer ongerust over mogelijke schaliegasboringen en de maatschappelijke onrust over de gevaren is groot[3]. Het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Vitens, heeft in een persbericht laten weten dat zij zorgen hebben over de gevaren van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening[4]

Recent onderzoek heeft aangetoond dat in drinkwater, dat in de buurt van schaliegasputten wordt gewonnen, flink verhoogde concentraties methaan zijn aangetroffen, wat volgens recent onderzoek afkomstig is uit schaliegas[5]. Methaan komt vrij bij de winning van schaliegas. Methaan is een broeikasgas dat 25 keer zo effectief is als koolstofdioxide. Kortom, heel slecht dus voor ons milieu!

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de gevaren van mogelijke (proef)boringen naar schaliegas in Zuid-Holland[6]. Volgens onze informatie zijn ook in Zuid-Holland exploitatievergunningen aangevraagd of verleend[7].

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:

1. Bent u met ons van mening dat het bovengenoemde onderzoeksrapport naar de gevaren van schaliegaswinning openbaar zou moeten zijn om de transparantie naar de risico’s van schaliegaswinning ook voor Zuid-Holland zo groot mogelijk te maken? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u aangeven hoeveel exploitatievergunningen voor proefboringen naar schaliegas in Zuid-Holland zijn aangevraagd, dan wel verleend en voor welke gebieden?
3. Wat vindt u van mogelijke schaliegasproefboringen in de provincie Zuid-Holland, specifiek in relatie tot de diverse veiligheidsaspecten?
4. Hoe beoordeelt u toekomstige schaliegas(proef)boringen in relatie tot de veiligheid van het Zuid-Hollandse drinkwater en deelt u onze zorg over de grote gevaren hiervan?
5. Op welke wijze en wanneer gaat u Provinciale Staten informeren over mogelijke schaliegaswinning in Zuid-Holland?
6. Op welke wijze gaat u de openbare discussie over schaliegas in Zuid-Holland vormgeven, wie worden daarbij betrokken en welke tijdslijn volgt u daarbij?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland


[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/195624922/Provincie+Brabant+stapt+uit+klankbordgroep+schalie

gasonderzoek.aspx

[2] http://www.anp360.nl/nieuws/article/1163003?h=5c6d5f126ec8d5816f750ab836447be6

[3] http://www.nd.nl/artikelen/2013/juni/22/ruim-vijftig-hoogleraren-tegen-schaliegasboringen

[4]http://www.vitens.nl/overvitens/media/persberichten/Documents/12042013%20Vitens%20Zorgen%20schaliegas%20drinkwaterwinning.pdf

[5] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/25/winning-schaliegas-vervuilt-drinkwater-klankbordgroep-schaliegas-valt-uit-elkaar/

[6] http://www.milieudefensie.nl/schaliegas/fracking/milieuproblemen-schaliegas-op-een-rij

[7] https://www.schaliegasvrij.nl/wp-content/uploads/2012/10/Schaliegasvrij31_01_13.png

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 1 jul. 2013

Toelichting
In het bericht van Omroep Brabant van 24 juni 2013 "Provincie Brabant stapt uit klankbordgroep schaliegasonderzoek" wordt duidelijk dat de provincies Noord-
Brabant, Zeeland en Limburg uit de landelijke klankbordgroep schaliegasonderzoek zijn gestapt 1 2. Dit is het gevolg van de geheimhouding die minister Henk Kamp wil
leggen op het onderzoeksrapport over de risico’s van schaliegaswinning, terwijl de provincies openheid van zaken en transparantie willen.
Diverse bedrijven zijn zeer ongerust over mogelijke schaliegasboringen en demaatschappelijke onrust over de gevaren is groot3. Het grootste drinkwaterbedrijf van
Nederland, Vitens, heeft in een persbericht laten weten dat zij zorgen hebben over de gevaren van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening4
Recent onderzoek heeft aangetoond dat in drinkwater, dat in de buurt van schaliegasputten wordt gewonnen, flink verhoogde concentraties methaan zijn
aangetroffen, wat volgens recent onderzoek afkomstig is uit schaliegas5. Methaan komt vrij bij de winning van schaliegas. Methaan is een broeikasgas dat 25 keer zo
effectief is als koolstofdioxide. Kortom, heel slecht dus voor ons milieu!


1 http://www.omroepbrabant.nl/?news/195624922/Provincie+Brabant+stapt+uit+klankbordgroep+schaliegasonderzoek.aspx
2 http://www.anp360.nl/nieuws/article/1163003?h=5c6d5f126ec8d5816f750ab836447be6
3 http://www.nd.nl/artikelen/2013/juni/22/ruim-vijftig-hoogleraren-tegenschaliegasboringen
4 http://www.vitens.nl/overvitens/media/persberichten/Documents/12042013%20Vitens%20Zorgen%20schaliegas%20drinkwaterwinning.pdf
5 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/25/winning-schaliegas-vervuilt-drinkwaterklankbordgroep-schaliegas-valt-uit-elkaar/

6 http://www.milieudefensie.nl/schaliegas/fracking/milieuproblemen-schaliegasop-een-rij
7 https://www.schaliegasvrij.nl/wpcontent/uploads/2012/10/Schaliegasvrij31_01_13.png

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de gevaren van mogelijke (proef)boringen naar schaliegas in Zuid-Holland6. Volgens onze informatie zijn ook in
Zuid-Holland exploitatievergunningen aangevraagd of verleend7.
1. Bent u met ons van mening dat het bovengenoemde onderzoeksrapport naar de gevaren van schaliegaswinning openbaar zou moeten zijn om de transparantie naar
de risico’s van schaliegaswinning ook voor Zuid-Holland zo groot mogelijk te maken? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Wij zien geen aanleiding om ons te mengen in de discussie tussen de drie zuidelijke provincies en de Minister van Economische Zaken over de geheimhouding van het
conceptrapport over de effecten van schaliegaswinning. Wij zijn met u van mening dat het rapport openbaar moet worden. Dat staat overigens niet ter discussie. Minister
Kamp wil geheimhouding van het rapport tot na de behandeling in de Tweede Kamer, waarna het rapport openbaar wordt. Wij gaan ervan uit dat de inhoud van het
onderzoeksrapport binnen niet al te lange termijn openbaar gemaakt zal worden.

2. Kunt u aangeven hoeveel exploitatievergunningen voor proefboringen naar schaliegas in Zuid-Holland zijn aangevraagd, dan wel verleend en voor welke gebieden?

Antwoord
Er zijn binnen Zuid-Holland geen aanvragen voor een vergunning voor het opsporen en/of winnen van schaliegas ingediend.

3. Wat vindt u van mogelijke schaliegasproefboringen in de provincie Zuid-Holland, specifiek in relatie tot de diverse veiligheidsaspecten?

4. Hoe beoordeelt u toekomstige schaliegas(proef)boringen in relatie tot de veiligheid van het Zuid-Hollandse drinkwater en deelt u onze zorg over de grote gevaren
hiervan?

Antwoord vraag 3 en 4
In de onlangs vastgestelde Beleidsvisie Bodem en Ondergrond (Provinciale Staten van 27 maart 2013) is het (voorlopige) provinciale standpunt ten aanzien van
schaliegaswinning verwoord. “De provincie Zuid-Holland is vooralsnog kritisch over de opsporing naar en winning van schaliegas of steenkoolgas. Over de
milieuhygiënische, civieltechnische en veiligheidsconsequenties van het winnen van schaliegas en steenkoolgas is nog onvoldoende bekend. Het Rijk laat op dit moment
onderzoek doen naar de consequenties van schaliegaswinning. Met de resultaten van de onderzoeken (proefprojecten) zullen Provinciale Staten te zijner tijd mede op basis
van de afwegingssystematiek van de Bodemladder een standpunt bepalen over de winning van schaliegas in Zuid-Holland”.

Het genoemde onderzoek moet uitsluitsel geven over diverse veiligheidsaspecten, onder meer de effecten op het grondwater in het algemeen en drinkwatervoorziening
in het bijzonder. Voor ons heeft de bescherming van de drinkwatervoorziening binnen Zuid-Holland hoge prioriteit.

5. Op welke wijze en wanneer gaat u Provinciale Staten informeren over mogelijke schaliegaswinning in Zuid-Holland?
6. Op welke wijze gaat u de openbare discussie over schaliegas in Zuid-Holland vormgeven, wie worden daarbij betrokken en welke tijdslijn volgt u daarbij?

Antwoord vraag 5 en 6
Wij zijn van mening dat het Rijk de algemene maatschappelijke discussie over de eventuele schaliegaswinning moet organiseren. Schaliegaswinning is een onderwerp
dat aan de orde komt in de Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG), die op het ogenblik ontwikkeld wordt, en in dat kader zal het debat mede worden gevoerd.
Indien er een concrete aanleiding is voor de provincie Zuid-Holland om een standpunt over schaliegaswinning in te nemen, dan zal dat, zoals in de Beleidsvisie Bodem en
Ondergrond is vastgelegd, aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Het proces daartoe zal tezijnertijd worden uitgewerkt.

Den Haag, 9 juli 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,
mw.drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer