Schrif­te­lijke vragen publi­catie van besluiten


Indiendatum: jun. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 19 juni 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen publicatie van besluiten

Toelichting

Vanaf 2014 moeten de decentrale overheden hun regelgeving elektronisch publiceren[1]. De datum van deze maatregel uit de Wet Elektronische Bekendmakingen (WEB) is recentelijk vastgesteld.

Maar decentrale overheden moeten hun regelgeving al sinds 2011 integraal in een standaardformaat publiceren in De Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Toch houdt maar liefst 87 procent van de overheden zich niet of beperkt aan die wettelijke verplichting.

De CVDR is gestart als centraal punt waar overheden al hun verordeningen moeten publiceren en actueel houden. Voordelen zijn een goede beschikbaarheid van de gegevens (op www.overheid.nl) voor burgers, maar ook voor bedrijven, de rechterlijke macht en niet te vergeten de medewerkers van decentrale overheden zelf. Maar tussen van januari tot en met november 2011 heeft maar 13 procent van de gemeenten, 17 procent van de provincies en 16 procent van de waterschappen zich bekommerd om volledige en juiste publicatie of wijziging van die regelgeving in de CVDR.

Daarnaast staat in artikel 68 lid 7 van de Flora- en faunawet staat het volgende beschreven:

Gedeputeerde staten doen tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste en vijfde lid van artikel 68 Flora- en faunawet mededeling van deze besluiten in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze. Van besluiten als bedoeld in het eerste juncto derde lid wordt tevens tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van deze besluiten mededeling gedaan in de Staatscourant. Een afschrift van deze besluiten sturen zij aan Onze Minister.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in maart 2013 zijn mogelijk 800 besluiten van de provincie Gelderland niet rechtsgeldig omdat niet voldaan is aan de vereisten voor publicatie van besluiten.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:

1. Kent u het bericht ‘veel Gelderse besluiten niet rechtsgeldig’?[2]
2. Kunt u aangeven hoeveel en welke van het totaal aantal besluiten de provincie Zuid-Holland electronisch publiceert?
3. Hoe snel (in dagen) wordt een bekendmaking van een besluit electronisch gepubliceerd?
4. Bent u van mening dat besluiten van de provincie Zuid-Holland rechtsgeldig zijn omdat er voldaan is aan de vereisten van publicatie van besluiten? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, waarom niet?
5. Volgens de afdeling Vergunningen van de provincie Zuid-Holland staan alle ontheffingen van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet op de website. Wij konden deze slechts gedeeltelijk vinden en het zoekproces duurde erg lang. Bent u het met onze fractie eens dat alle verleende ontheffingen op de website van de provincie moeten staan? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met onze fractie eens dat het zoekproces vele malen transparanter moet zodat een ieder gemakkelijk toegang heeft tot verleende ontheffingen en genomen besluiten van de provincie? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/elektronisch-publiceren-van-regelgeving-moet.8023881.lynkx

[2] http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/3/Veel-Gelderse-besluiten-mogelijk-niet-rechtsgeldig-1202454W/

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 19 jun. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer