Schrif­te­lijke vragen vergassing ganzen rond Schiphol


Indiendatum: jun. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 5 juni 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen vergassing ganzen rond Schiphol

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft met grote zorgen kennis genomen van het feit dat GS op 31 mei jongstleden een ontheffing hebben verleend voor het vergassen van ganzen in Zuid-Holland rond Schiphol.

In tegenstelling tot Gedeputeerde Staten is de Partij voor de Dieren van mening dat het vergassen van de ganzen buitensporig veel dierenleed veroorzaakt. CO2 is een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood.

Er zijn voldoende goede en adequate alternatieven aanwezig om dit probleem op te lossen, zoals:

- een vogelafweerpistool en laser;
- geen landbouw toestaan in de nabijheid van vliegvelden (omdat ganzen juist op dit voedsel af komen), maar daar bijvoorbeeld zonnepanelen en kassen plaatsen. Dit is een betere optie in het belang van de vliegveiligheid én dierenwelzijn;
- op korte termijn: het ongeschikt maken van landbouwgrond door na het oogsten van bijvoorbeeld graan direct de stoppels en oogstresten om te ploegen;
- het gebruik van kuikenwerende rasters;
- het gebied ongeschikt maken om te broeden, door bijvoorbeeld hoge vegetatie rondom water te laten ontstaan;
- opvanggebieden aanwijzen en inrichten. Om ganzen uit bepaalde gebieden te weren kun je ze weglokken door andere gebieden juist heel aantrekkelijk voor ze maken. Denk aan voldoende open water, smakelijke beplanting zoals witte klaver en rust (geen jacht).

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

Vragen

1. Kent u de Zomerganzenvisie van de Dierenbescherming?[1]
2. Hoeveel ganzen gaan er vergast worden en gedurende welke periode?
3. Worden er op geschikte plaatsen buiten de directe invloedssfeer van Schiphol opvanggebieden aangewezen en ingericht om ganzen aan te trekken waardoor er minder baankruisingen door ganzen zullen plaatsvinden? Zo ja, waar en hoe groot zijn deze opvanggebieden? Zo nee, waarom niet en gaat u dit alsnog doen?
4. Wordt er regelgeving voorbereid waardoor er een verbod ontstaat om rondom Schiphol gewassen te verbouwen die of in het zaai- of pootseizoen, of tijdens het groeiseizoen of tijdens en na de oogstperiode aantrekkelijk zijn voor ganzen om zo de vliegveiligheid te maximaliseren? Zo nee, waarom niet?
5. Wordt er in het betreffende gebied rondom Schiphol gebruik gemaakt van een vogelafweerpistool en laser? Zo nee, waarom niet?
6. Worden er maatregelen getroffen om de voor ganzen geschikte broedgebieden in de directe omgeving van Schiphol ongeschikt te maken? Zo ja, welke en hoe groot zijn deze percelen? Zo nee, waarom niet?
7. Zijn GS bereid om in de Provinciale Verordening Ruimte van Zuid-Holland op te nemen dat binnen een straal van 20 kilometer gewassen op landbouwgronden, die aantrekkelijk zijn voor ganzen, niet meer worden toegestaan? Zo nee, waarom niet?
8. Zijn GS bereid om ernaar te streven op termijn helemaal geen landbouwgewassen meer toe te staan rondom luchthavens om op die manier de vliegveiligheid te vergroten én daarmee het dieren welzijn te bevorderen (en bijvoorbeeld daarvoor in de plaats kassen en zonnepanelen te plaatsen)? Zo nee, waarom niet?
9. Kunt u een overzicht geven van het aantal daadwerkelijke botsingen/aanvaringen met ganzen gedurende de periode 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2013, waarbij per aanvaring is aangegeven om welke ganzensoort het ging, de datum en het tijdstip, wat de weersomstandigheden waren, op welke hoogte het vliegtuig zich bevond, of het ging om een landend of stijgend vliegtuig, op welke baan de landing of start plaatsvond en wat de gevolgen waren, waardoor een beter inzicht ontstaat in de manier waarop aanvaringen met ganzen plaatsvinden? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te gaan inventariseren in het belang van de vliegveiligheid? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]http://www.dierenbescherming.nl/fileupload/bibliotheek/zomerganzen/2011_juni_Zomerganzenvisie%20Dierenbescherming.pdf

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 5 jun. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer