Schrif­te­lijke vragen Grote militaire oefening natuur­gebied Hoeksche Waard tijdens vogel­broed­seizoen en draagtijd ree en damhert.


Indiendatum: 12 apr. 2021

Toelichting

Op de regionale nieuws website Hoekschnieuws wordt op 8 april melding gemaakt van een grote militaire oefening op donderdag 15 april van 8.00 tot 17.00 uur[1]. Tijdens deze oefening van de Koninklijke Landmacht zal gevlogen worden met meerdere Apache-gevechtshelikopters en zullen 12 landvoertuigen en 70 personen deelnemen. Deze oefening zal plaatsvinden in het luchtruim en op de gronden van de Hoeksche Waard.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Grote militaire oefening op donderdag 15 april in de Hoeksche Waard’?

2. Wordt u op de hoogte gebracht van voorgenomen militaire oefeningen in Zuid-Holland?

3. Welke verdere bemoeienis heeft de provincie (gehad) bij deze oefening?

4. Boven en in welke specifieke gebieden in de Hoeksche waard zal deze militaire oefening plaatsvinden?

In de Hoeksche Waard bevinden zich een aantal natuurgebieden, zoals Korendijkse Slikken, Oeverlanden Hollands Diep en de Tiendgorzen, maar ook het Natura 2000 gebied ‘Het Oude Land van Strijen’.

5. Op welke wijze wordt de bescherming van deze natuurgebieden en Natura 2000 gebied geborgd tijdens deze militaire oefening en vindt deze oefening überhaupt plaats binnen de wettelijke regelgeving? Kunt u dit nader toelichten?

Als richtlijn voor de vogelbroedperiode wordt meestal de periode van 15 maart tot 15 juli gehanteerd door gemeenten en provincie, maar duurt officieel zolang een vogel broedt. De vogelbroedgebieden zijn dan niet toegankelijk voor recreanten.

6. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening tijdens het vogelbroedseizoen een bedreiging vormt voor het veilig kunnen nestelen van broedvogels en niet te rijmen is met de instandhouding van de weidevogel volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn? Zo ja, bent u bereid deze ongerijmdheid aan te kaarten bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Naast een vogelbroedseizoen is deze periode ook de periode voor de draagtijd van reeën en damherten. In de Hoeksche Waard leven roedels reeën en damherten.

7. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening tijdens de draagtijd van de ree en het damhert veel stress veroorzaakt en kan leiden tot een verlies van de kalfjes? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om deze stress en dit verlies tegen te gaan? En zo nee, waarom niet?

8. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening leidt tot het opjagen van reeën en damherten en, naast een gevaar voor eigen leven van ree en damhert, een gevaar kan vormen voor de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om dit gevaar tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] Grote militaire oefening op donderdag 15 april in de Hoeksche Waard - Hoeksche Waard Nieuws (hoekschnieuws.nl)

Indiendatum: 12 apr. 2021
Antwoorddatum: 5 jul. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vergunningverlening luchtwassers in relatie tot Emissiefactoren

Lees verder

Schriftelijke vragen ondersteuning duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer