Schrif­te­lijke vragen honderden dode varkens door uitval venti­la­tie­systeem Middel­harnis


Indiendatum: jul. 2019

Toelichting

Op woensdag 24 juli jongstleden zijn honderden varkens omgekomen bij een veeteelthouder in de varkensstal in Middelharnis[1]. In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 juli is een storing ontstaan in het ventilatiesysteem. Door uitval van de ventilatie, in combinatie met de hoge temperatuur, liep de temperatuur in de stal zo hoog op, dat honderden varkens hierdoor zijn overleden. Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk, waarom er geen melding is gekomen van de storing in het ventilatiesysteem. De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor de vergunningverlening van het ventilatiesysteem in de stal. Het uitvoerende orgaan voor GS is de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

Vragen

1. Deelt u onze mening dat de varkens die in de intensieve veehouderij op die manier gehouden worden, niet de mogelijkheid krijgen om hun natuurlijk gedrag te vertonen? Zo nee, waarom niet? En bent u met ons van mening dat dieren minder intensief en op een meer natuurlijke manier gehouden zouden moeten worden en recht te doen aan hun natuurlijke aard van leven? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u met ons van mening dat het verminderen van het aantal dieren in de veehouderij bijdraagt aan minder CO2-uitstoot en verbetering van dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens, dat het onacceptabel is, dat door een systeemfalen, zoals uitval van ventilatiesystemen of een storing anderszins, er honderden of duizenden dieren in stallen zijn opgesloten, die geen kant op kunnen en omkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Uit berichtgeving blijkt dat de DCMR nader onderzoek doet naar de oorzaak. Over het uitvallen van het ventilatiesysteem in de varkensstal in Middelharnis is contact geweest tussen DCMR en de provincie Zuid-Holland[2]. Is uit dit contact duidelijk geworden, wat de reden is waarom er geen melding is gekomen van de oorzaak van de storing? Zo ja, wat is de reden hiervan? Kunt u ons de uitkomst van het onderzoek doen toekomen?

5. Welke mogelijkheden ziet u om via de provinciale vergunningverlening (en de gestelde voorwaarden daarin) de veiligheid en het welzijn van dieren in veestallen te verbeteren? Bent u het met ons eens dat het stalsysteem niet deugt als honderden dieren overlijden enkel door het uitvallen van een ventilatiesysteem? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid u in te zettenom het aantal luchtwassers in de veehouderij te verminderen? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om bij toekomstige vergunningverlening voor ventilatiesystemen in stallen nadere eisen te stellen voor voldoende en adequate vluchtmogelijkheden voor staldieren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

8. Welke maatregelen gaat u treffen om dergelijke situaties en dierenleed in de toekomst te voorkomen?

In het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018–2022[3], (vastgesteld op 5 juli 2018 is vastgesteld door LTO Nederland in samenwerking met de Brandweer Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Ministerie van LNV, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken), is beschreven hoe de controles van de automatische (ventilatie)systemen in veestallen verlopen. De omgevingsdiensten (in het geval van de stal in Middelharnis de DCMR) komt op agrarische bedrijven om te controleren of de regels worden nageleefd. Uit onderzoek naar aanleiding van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 blijkt, dat het in de praktijk niet mogelijk is om (brand)veiligheid in de stal onderdeel uit te laten maken van reguliere handhavingstrajecten van de omgevingsdiensten. Dit komt mede ook doordat er weinig handvatten en voorwaarden zijn waaraan getoetst kan worden op naleving van (brand)veiligheidsvereisten. Gemiddeld genomen komen de omgevingsdiensten slechts één keer in de vijf tot tien jaar op een agrarisch bedrijf voor controle (Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022, pagina 12). (Brand)veiligheid wordt op dit moment met name gecontroleerd bij de oplevering van een nieuwe stal.

9. Bent u bereid om de controle op de ventilatiesystemen in veestallen door de omgevingsdiensten ter uitvoering van de bevoegdheid van de provincie uit te breiden, zodat mankementen in de ventilatiesystemen worden geconstateerd, waardoor de (brand)veiligheid in veestallen in Zuid-Holland wordt vergroot? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u bereid om de voorschriften voor de vergunning voor ventilatiesystemen in veestallen ten aanzien van de (brand)veiligheid aan te scherpen, zodat hier door de omgevingsdiensten beter op kan worden getoetst, waardoor de (brand)veiligheid in veestallen in Zuid-Holland wordt vergroot? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

11. Zijn GS ter plaatse geweest om zich een beeld te vormen van de ernst van de situatie en betrokkenheid te tonen bij het enorme dierenleed? Zo nee, waarom niet en gaan GS dit alsnog doen?

Hanke Hoogerwerf

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.rijnmond.nl/nieuws/184363/Honderden-varkens-overleden-door-hitte-in-stal-Middelharnis

[2]https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2019/07/honderden-varkens-dood-door-technische-storing.html

[3]https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/nieuws/Juli_2018/20180716_Actieplan_Brandveilige_Veestallen.pdf

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 19 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.