Schrif­te­lijke vragen inzet steen­arend bij verjaging ganzen


Indiendatum: jul. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 23 juli 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen inzet steenarend bij verjaging ganzen

Toelichting

Door de provincie Zuid-Holland is ontheffing verleend voor de inzet van de steenarend bij de verjaging van ganzen, d.d. 18 juni 2013, kenmerk: ODH-2013-2626.

De steenarend is een in het wild levende roofvogel, die in dit geval door de mens gevangen gehouden wordt.

De steenarend is beschermd ingevolge de Vogelrichtlijn (nr. 35), die is vastgesteld door de Europese Unie.[1]

De illegale handel in dergelijke roofvogels is groot en wordt met deze inzet in de hand gewerkt. Het bewijs dat een steenarend afkomstig is van kweek is vaak eenvoudig te vervalsen en er is een groot illegaal circuit in de handel van roofvogels.

Vragen:

1. Is de verleende ontheffing van de inzet van de steenarend in strijd met de Vogelrichtlijn en andere wettelijke regels, zoals de Flora- en faunawet en zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
2. Bent u met ons van mening dat er grote bezwaren kleven aan de inzet van beschermde roofvogels als de steenarend, zoals het risico op het in de hand werken van illegale handel (zie bovenstaande toelichting)? Zo nee, waarom niet?
3. Kent u het bericht ‘Steenarend effectief bij verjagen ganzen’?[2]
4. Wat is uw oordeel over de inzet van de steenarend en wat is het vervolg op deze pilot?
5. Bent u, gezien de bezwaren die kleven aan de inzet van beschermde roofvogels, bereid om een proef te laten doen waarbij de effectiviteit van verschillende andere verjagingsmiddelen, zoals de inzet van robotroofvogels (‘’robirds’’)[3][4] maar ook alarmpistool of een geweer waarmee knallers en gillers kunnen worden afgeschoten, onder vergelijkbare omstandigheden en met vergelijkbare inspanning met de inzet van de steenarend worden vergeleken? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om de resultaten en evaluatie van de inzet van de steenarend ingevolge de bovengenoemde ontheffing middels een nota te doen toekomen aan Provinciale Staten?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/wet_en_regelgeving/vogelrichtlijn

[2] http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=174684

[3] http://www.clearflightsolutions.com/index.php/clear-flight-solutions

[4] http://www.utwente.nl/touch/2013-04/robotvogel/

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 23 jul. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer