Schrif­te­lijke vragen Leen­hee­ren­polder


Indiendatum: 25 jan. 2024

Toelichting

In 2017 heeft de Leenheerenpolder als onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet weer de bestemming Natura 2000-gebied gekregen.[1]

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Bij de beantwoording van onze technische vragen over de begroting wordt door GS het volgende geantwoord over de Leenheerenpolder:
  Vraag: Pag 179, 3e alinea. De Leenheerenpolder wordt hier benoemd als NNN-gebied. Het is toch een Natura 2000-gebied?
  Antwoord: Ja dat klopt, ook N2000 valt onder het NNN. Natura2000 gebieden hebben echter een andere beschermingsstatus, omdat deze middels een aanwijzingsbesluit door het rijk zijn vastgelegd.
  Ook op de site van de provincie staat o.a. dat de Leenheerenpolder onderdeel is van het Natura 2000-gebied Haringvliet.[2] Waarom staat de Leenheerenpolder nog niet vermeld op de kaart als onderdeel van Natura 2000-gebied Haringvliet?[3]
 2. De provincie heeft afspraken gemaakt met de toenmalige gemeente Korendijk, Natuurmonumenten en het Wereldnatuurfonds over de Leenheerenpolder als onderdeel van Natura 2000-gebied Haringvliet.[4] Wat is er tot nu toe van deze plannen gerealiseerd? Kunnen wij een update ontvangen?
 3. Is nu het Rijk of de provincie verantwoordelijk voor dit gebied? Dat is ons niet geheel duidelijk.
 4. Welke natuurdoelstellingen zijn er voor de Leenheerenpolder als onderdeel van het (Natura 2000- gebied Haringvliet) vastgesteld?
 5. Is het juist dat er plannen zijn voor buitendijkse woningbouw in het Natura 2000-gebied?[5] Zo ja, wat vinden GS ervan om buitendijks woningen in een Natura 2000-gebied te bouwen? Om hoeveel woningen gaat het en zijn deze allemaal buitendijks gepland? Welke risico’s zijn er volgens u in relatie tot de klimaatverandering en klimaatbestendig bouwen?
 6. Wat betekent dit voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied en wat zijn de nadelige gevolgen ervan voor de natuur?
 7. Als er nadelige gevolgen zijn, vindt u dan dat het toch moet doorgaan? Zo ja, waarom en hoe worden de nadelige gevolgen in dat geval gecompenseerd?
 8. Wanneer worden PS nader geïnformeerd over de uitvoeringsplannen voor de Leenheerenpolder?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@6366/201504578-2-r2/\
[2] https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurrijk-zuid/realisatie-nnn/natuurgebied-leenheerenpolder/
[3] https://www.natura2000.nl/gebieden/zuid-holland
[4] https://www.zuid-holland.nl/@22103/leenheerenpolder/
[5] https://www.ad.nl/hoeksche-waard/goudswaard-blijft-worstelen-met-leenheerenpolder-exploitatie-bescherming-is-geboden~ab3287b8/

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen PFAS in drinkwater

Lees verder

Schriftelijke vragen voortgang natuurrealisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer