Schrif­te­lijke vragen LTAO en Koers­no­titie Omge­vings­beleid 2020


Indiendatum: mrt. 2020

Over agendapunt 5b voor de commissie IC heb ik de volgende technische vragen:

1. Er wordt gesteld dat de fysieke leefomgeving ‘samenhangend’ benaderd moet worden. Wat wordt hier mee bedoeld? Bijvoorbeeld als twee belangen strijdig zijn met elkaar en er moet gekozen worden tussen één van de twee, hoe wordt dan bepaald welk belang de voorkeur krijgt? Wat worden de criteria voor de samenhang?

2. Wat wordt bedoeld met het ‘vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving’?

3. Er wordt gesteld, dat ‘de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht wordt vergroot; de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving moet versnellen en verbeteren’. Wanneer en op welke manier wordt er geëvalueerd of deze doelstellingen zijn behaald?

4. Toezicht & handhaving: hoeveel FTE is er nu voor Toezicht en Handhaving voor de natuurwetgeving; komt er voor dit onderdeel een uitbreiding van het aantal FTE? Zo ja, om hoeveel FTE gaat het dan?

5. Kan worden toegelicht wat de verschillen zijn tussen een leefomgevingstoets en een Milieu Effect Rapportage (MER)?

6. Kunnen we m.b.t. de volgende onderwerpen een was/wordt tabel krijgen, zodat voor de Statenleden inzichtelijk is wat de wijzigingen zijn?
- Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland
- Ambities Omgevingsvisie aanpassen aan de Maatschappelijke Opgaven uit het coalitieakkoord en de begroting
- De hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig is om deze gereed te hebben voor de Omgevingswet
- De vernieuwde Omgevingsvisie.