Tech­nische vragen 1e Begro­tings­wij­ziging 2020


Indiendatum: apr. 2020

Technische vragen 1e Begrotingswijziging 2020

 1. Als eerste vraag: er worden heel veel Engelse termen gebruikt, die in de provinciale organisatie en bij bedrijven ingeburgerd zijn (zoals Next Level Economy, Human Capital Akkoord, Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter en laatst op de website resilient society). Maar kunnen deze termen voor de verduidelijking en vereenvoudiging misschien gewijzigd worden in begrijpelijk taalniveau, zodat dit beter begrepen kan worden door inwoners, zoals ook verwoord staat in het Coalitieakkoord?
 2. In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat overlast van in het wild levende dieren op de meest diervriendelijke manier bestreden gaat worden. Dit vinden we niet terug in de begrotingswijziging (o.a. pag 88). Wordt dit nog nader uitgewerkt en zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Hebt u een indicatie welke kosten dit met zich meebrengt?
 3. Wordt over een ‘gezonde en veilige leefomgeving’ verstaan een gezonde en veilige leefomgeving van mens en dier in Zuid-Holland?
 4. Pag 11: Ik zie in de P&C cyclus producten geen evaluaties staan. Kunt u ons inzicht geven wanneer provinciale evaluaties van uitgevoerd beleid zijn gepland?
 5. Pag 16: Wat betreft windenergie, wat wordt precies bedoeld met ‘passend in de ruimte’?
 6. Pag 17: Er staat bij het programma ‘Vitaliteit Leefomgeving’ niets vermeld over ‘Korte ketens’ Wordt dit wel meegenomen in het programma (ook vanuit de gedachte van stad-landverbinding)?
 7. Pag 18, 1e alinea: Kan ‘kennis delen over de ontwikkeling van 5G’ nader worden toegelicht? Worden hier bijvoorbeeld ook de gevaren en risico’s voor mens en dier in meegenomen?
 8. Pag 19, 1e alinea: Kan de intensieve samenwerking tussen de provincie en 7 regio’s nader worden toegelicht? Waar bestond die intensieve samenwerking uit?
 9. Pag 19, 3e alinea: Kan worden toegelicht waar het dan precies om gaat bij de afvalsector? Indien onterecht ZZS in afval worden gedumpt, hoe wordt de toezicht en handhaving geïntensiveerd?
 10. Pag 19, 4e alinea: Er staat: ‘De huidige beleidsbeslissing gezonde leefomgeving is sterk gericht op groen. Deze zal in 2020 worden verbreed naar alle aspecten.’ Welke aspecten zijn dit?
 11. Pag 20, 3e alinea: Wordt bij de aanpak om bodemdaling tegen te gaan ook ingezet op onderwaterdrainage? En zo ja, om welk bedrag gaat het dan?
 12. Pag 20, laatste alinea: Wat zijn de extra kosten, die nodig zijn om de VTH taken op gebied van de Wet Natuurbescherming goed uit te voeren?
 13. Pag 21, 6e alinea: Er staat dat het programma Grevelingen nieuwe impulsen voor economische ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie biedt voor de komende decennia. Waarom is dat nodig om de goede balans te krijgen in het ecosysteem tussen onderwater- en bovenwaternatuur? We begrijpen dit niet. En op welke wijze wordt de bescherming van het Natura 2000-gebied Grevelingen gewaarborgd?
 14. Pag 33, 2e alinea: Er staat: ‘we maken ons zorgen over de invloed, die gemeenteraadsleden hebben op samenwerkingsverbanden en zoeken naar manieren om hier verbetering in aan te brengen (welke zorgen en welke verbetering)?
 15. Pag 39 e.v. (bereikbaar Zuid-Holland): Er wordt gesproken over verbetering van de infrastructuur en een betere doorstroming. Meer thuiswerken wordt hier niet vermeld. Wordt dit ook opgepakt i.s.m. bedrijven en overheden (zie ook de 3e bullet pag 43, waarbij subsidies worden verleend m.b.t. duurzamer mobiliteit)?
 16. Pag 41: Er staat ‘indien haalbaar en betaalbaar’ en even verderop ook weer ‘mogelijk en betaalbaar’. Waarom wordt bij CO2 neutraal beheer en CO2-reductie gesproken over mogelijkheden en indien haalbaar? Waarom zou CO2 reductie niet haalbaar zijn? Zijn dit politieke keuzes?
 17. Pag 41, 4e alinea: Er staat dat het aantal ernstig gewonden in het verkeer stijgt. Wordt bij het streven naar nul verkeersslachtoffers ook ingezet op verlaging van de max. snelheid van 80km naar 60 km op veel meer provinciale wegen en minimaal op de wegen waar relatief veel ongelukken plaatsvinden?
 18. Wanneer worden de maatregelen gericht op nul verkeersdoden geëvalueerd?
 19. Pag 44, laatste bullet: Op welke manier wordt hier rekening gehouden met privacy?
 20. Pag 46, 2e alinea: Wanneer wordt de ‘Weg van de Energietransitie’ geëvalueerd?
 21. Pag 46, 2e alinea: Kan worden toegelicht wat er precies wordt bedoeld met de ‘Weg van de Energietransitie’ van het Rijn-Schiekanaal, het Aarkanaal en de Oude Rijn?
 22. Pag 46, 2e alinea: Er staat dat in 2020 alle provinciale bermen ecologisch beheerd gaan worden. Houdt dat in dat er nergens meer geklepeld wordt? Aan de hand van welke criteria worden deze resultaten beoordeeld?
 23. Pag 46, 4e alinea: Met hoeveel vluchten wil GS het aantal nachtvluchten van RTHA terugdringen?
 24. Pag 47, 3e alinea: Er staat dat provinciale wegen veilig worden ingericht. Worden hiervoor bomen gekapt? Zo ja, hoeveel en waar?
 25. Pag 54, 2e alinea: Komen er ook meer zonnepanelen op geluidsschermen langs provinciale wegen?
 26. Pag 54, laatste alinea: Op welke manier zet de provincie zich in voor afbouw van aardgaswinning in Zuid-Holland?
 27. Pag 56, 1e alinea 1e bullet: Wat wordt bedoeld met ‘passend in de ruimte’?
 28. Pag 56, 4e bullet: Welke criteria worden gehanteerd voor haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak?
 29. Pag 57, 1e alinea, 2e bullet: Waaruit blijkt dat er behoefte is aan een team warmtetransitie-adviseurs? Is er een behoefteonderzoek gedaan bij gemeenten en zo ja, waar is dan precies behoefte aan. En Zo nee, waarom dan toch dit team?
 30. Pag 57, laatste alinea, 2e bullet: Er staat: ‘De verwachting is dat het warmteparticipatiefonds ingezet gaat worden voor de regionale infrastructuur middels een eigenstandige afweging.’ Wat wordt precies bedoeld met een eigenstandige afweging?
 31. Pag 59, 3e alinea, punt 5: Het hergebruik van CO2 als grondstof wordt verkend. Waarvoor zou dit kunnen worden gebruikt (kassen?)?
 32. Pag 61/62: Wat zijn de voorgestelde financiële investeringen voor de warmterotonde (LoO)? Dat is voor ons niet helder.
 33. Pag 63: Waarom wordt er 7,8 mln en 2,6 mln toegevoegd aan de reserves vanuit Risicoreserve Energiefonds en Energietransitie gebouwde Omgeving en Glastuinbouw?
 34. Pag 63: Warmtebedrijf Holding: Er staat dat door het warmtebedrijf in de eindsituatie industriewarmte wordt geleverd t.b.v. ca. 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Kunnen wij hieruit concluderen dat vooralsnog de Leiding over Oost (LoO) niet doorgaat? Zo nee, wat is dan het plan?
 35. Pag 67: Hoe wil GS spreiding van toerisme in Zuid-Holland bereiken?
 36. Pag 69, 2e alinea: Kan het Holland US Bridge Programma nog wat nader worden toegelicht?
 37. Pag 76, 1e alinea: Er staat: ‘Met deze inzet is het mogelijk de culturele infrastructuur in het landelijk gebied te versterken en meer kinderen in aanraking te brengen met cultuur.’ Blijft het natuureducatieprogramma voor kinderen (o.a. door IVN) ook ondersteund worden en zo ja, om welk bedrag gaat het en waaraan wordt dit besteed? Zo nee, waarom niet?
 38. Pag 86, laatste alinea: Er staat dat provincie innovaties wil stimuleren zoals de teelt van nieuwe producten. Welke nieuwe producten worden hier bedoeld en vallen soja en lupine ook hieronder?
 39. Pag 89: Kan de indicator doelen Kaderrichtlijn Water (KRW) weer terugkomen in de provinciale indicatoren? Die is eruit gehaald, maar graag zien we deze weer terug.
 40. Pag 95, 2e alinea: Er staat: ‘De vitaliteit van de stad is ook gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden’ om sterke steden en dorpen in Zuid-Holland te realiseren. Is natuur hier niet vergeten als belangrijk onderdeel van de vitaliteit van de stad?
 41. Pag 95, 3e alinea: Er wordt aangegeven dat het bebouwde gebied klimaatadaptief wordt ingericht. Het project woningbouw in de Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland. Hoe staat het hier met de risico’s en hoe worden deze woningen klimaatadaptief ingericht?
 42. Pag 96, 3e alinea: Er staat: ‘De vitaliteit en kwaliteit van de leefomgeving staat echter onder druk door potentieel conflicterende ruimteclaims op terreinen als woningbouw, economie, energie en klimaat. Behoort natuur hier ook bij?
 43. Pag, 99 2e alinea: Wat wordt door GS verstaan onder ‘natuurinclusief bouwen’?
 44. Pag 99, 2e alinea: Wat is precies het ‘Landschapspark Zuidvleugel’?
 45. Pag 107, 2e alinea: Er staat dat Zuid-Holland als gevolg van de stedelijke agglomeratie, de hoge mobiliteitsdruk en het Haven Industrieel Complex een grote uitdaging kent op het terrein van gezondheid. Hoort de landbouw hier ook bij? Zo nee, waarom niet?
 46. Pag 108: de provincie wil de milieukwaliteit op een basisniveau houden. Wat houdt dat basisniveau in en hoe wordt dat bepaald?
 47. Pag 112, 4e alinea: De provincie zet in op een gezondere leefomgeving voor de inwoners met programma Gezond en Veilig. Wordt hierbij ook het gifgebruik in de Bollenstreek en in de landbouw aangepakt? Zo ja op welke wijze en zo nee, waarom wordt hier niet op ingezet?
 48. Pag 107 e.v. Wordt bij het programma Gezond en Veilig ook ingezet op het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor dieren? En zo ja, op welke manier?

Vragen Bijlageboek

 • We begrijpen niet goed waaruit de vrijvallende kapitaallasten zijn opgebouwd. Kunnen we daar een overzicht van krijgen?
 • Pag 10: Er staat: ‘Het doel van deze programmareserve (bereikbaarheid) is meevallers op te kunnen vangen op de mobiliteitsprojecten en -programma’s van Verkeer en Vervoer en DBI. Wij hebben geen idee waaruit deze meevallers zouden kunnen bestaan. Speelt zich dat bijvoorbeeld af bij de aanleg van wegen of bij het openbaar vervoer of fietsinfra. M.a.w. waar zouden meevallers verwacht kunnen worden en waarop is dat gebaseerd?
 • Pag 23: Er staat: ‘Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.’ Hoe komt het dat de natuurcompensatie nog gepland moet worden? Wanneer zijn deze gepland en loopt de realisatie ervan achterstand op? Zo ja, hoeveel?
 • Pag 23: Begrijpen wij goed dat de compensatie van natuur pas wordt gerealiseerd nadat infrastructuur al is gerealiseerd en niet voorafgaande daaraan? Zo ja, waarom gebeurt dat?
 • Pag 26: Kan de toelichting over bevoorschotting van de managementautoriteit van het landsdeel West voor overcommiteringsprojecten OP West worden toegelicht? Dit begrijpen we niet goed.
 • Pag 30: Risicoreserve Regmed XB. We begrijpen niet goed waarvoor de risicoreservering en de risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing is bedoeld. Kan dit nader worden toegelicht?
 • Pag 31: Welke risico’s zijn er verbonden aan de lening van ca. € 7,5 mln, die aan de chemiecluster en Waste to Chemistry wordt verstrekt?
 • Pag 33: Kunnen we uit de UPG 40 en de tekst concluderen dat de Landschapstafels gehandhaafd blijven? Zo nee, wat wordt dan de overlegstructuur?
 • Pag 45: Er staat: ‘Er gaat onderzoek plaatsvinden naar nieuwe materialen in de bouw, waaronder ook (meer) hout. Wordt in dit onderzoek ook de nadelige gevolgen van meer houtkap meegenomen?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 8 apr. 2020

Klik hier voor deel 1 van de antwoorden, hier voor deel 2, hier voor deel 3, hier voor deel 4 en hier voor deel 5.