Schrif­te­lijke vragen Monitor Provin­ciaal Verkeers- en Vervoersplan


Indiendatum: mei 2013

Toelichting

Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat er in 2013 geen Provinciaal Verkeer en Vervoersplan-monitor (PVVP) zal verschijnen. Zij kan deze dit jaar niet presenteren omdat:

1. Voor een groot aantal indicatoren geen nieuwe of minder betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Door een aantal landelijke ontwikkelingen kunnen de cijfers eigenlijk alleen tussen 2011 en 2010 worden vergeleken.

2. De komst van de OV-chipkaart meer gegevens oplevert dan steekproeven.

3. Minder geregistreerd wordt op het gebied van verkeersveiligheid, wat verminderde betrouwbaarheid tot gevolgd heeft.

4. Voor een aantal specifieke indicatoren nieuwe data ontbreken.

De provincie Zuid-Holland maakt een nieuw plan om het huidige PVVP te vervangen. De verwachting is dat in de loop van 2013 de commissieleden worden geïnformeerd over de manier waarop in de toekomst gerapporteerd zal worden over de uitvoering van het beleid.

In de Planwet staat (art. 5.1) dat Provinciale Verkeers- en Vervoersplannen "richting geven aan de door provinciale staten en gedeputeerde staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer". Dat houdt o.a. in dat deze PVVP’s moeten worden opgesteld aan de hand van de meest actuele en realistische gegevens.

Naar aanleiding van het voornoemde hebben de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen

Vragen

1 Het niet verschijnen van de monitor PVVP betekent dat het niet optimaal mogelijk is om in Zuid-Holland over meerdere jaren duidelijk inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van verkeer. Wij vinden het van belang dat ook bij een wijziging van beleid of plan een vergelijking van beleidsindicatoren, in casu mobiliteitsgroei, een monitor gebruikt wordt om lange termijn ontwikkelingen te kunnen blijven schetsen, zelfs bij verminderde bruikbaarheid van de cijfers. Bent u dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?

2) Het College heeft aangegeven dat er nog steeds sprake is van een lichte toename van de verkeersstromen, waarbij zij zich baseert op de landelijke gegevens. Is deze situatie wel representatief voor de Zuid-Hollandse situatie en zo ja, kunt u dit nader onderbouwen? En als er een toename is van verkeer, hoe verhoudt die stelling zich dan tot het de door het College gepresenteerde grafiek “Ontwikkeling Autokilometrage” (zie bijlage)?

3) In Zuid-Holland stijgt het autogebruik al vanaf 2000 niet meer. Het autoverkeer is sinds 2005 zelfs met 5% afgenomen, zie voornoemde bijlage. Bent u het met ons eens dat, juist nu er zich een trendbreuk in verkeersontwikkeling voordoet, het zelfs extra belangrijk is om de vinger aan de pols te houden? Zo nee, waarom niet?

4) Kan de commissie Verkeer en Milieu deze informatie ontvangen en zo ja wanneer?

5) Waarom wordt er niet uitgegaan van de beschikbare Zuid-Hollandse gegevens?

6) Op de provinciale internetpagina (o.a. op http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_beleid.htm) staat “de focus van verkeersbeleid verschoven van beheersing van de mobiliteitsgroei naar een goede bereikbaarheid nu en in de toekomst”.

a) Is deze veranderde focus gebaseerd op kwantitatieve verkeerscijfers? Zo ja welke?

b) Betekent dit dat de provincie uit gaat van een verminderde mobiliteitsgroei en/of mobiliteitsafname?

7) Wat gaat u doen om weer een goede PVVP-monitor te verkrijgen en wanneer denkt u deze beschikbaar te hebben?

8) Op welk wijze en op welke termijn wordt Provinciale Staten verder betrokken bij en geïnformeerd over dit dossier?

9) Kiest men er in de overige provincies ook voor om de monitor PVVP te vervangen door een andere manier van rapporteren. Zo nee, waarom niet?

10) Het verschijnen van de monitor PVVP is niet mogelijk omdat er voor specifieke indicatoren nieuwe data ontbreken? Over welke indicatoren en data spreekt u?

11) De PVVP-monitor over 2011 bevatte gegevens van 2010 die ook met voorgaande jaren vergeleken konden worden. Waarom wordt dan nu gesteld dat enkel de jaren 2011 en 2010 met elkaar kunnen worden vergeleken?

12) Zijn er in 2012 steekproeven gedaan die vergelijkbaar zijn met steekproeven in voorgaande jaren? Zo ja, welke steekproeven zijn dat? Zo nee, waarom niet?

13) Gedeputeerde Staten komt zelf met bijgestelde gegevens over verkeer (zie bijlage grafiek“Ontwikkeling Autokilometrage”). Welke gevolgen heeft dat voor een nieuwe PVVP?

Alfred Blokhuizen Carla van Viegen

Fractie GroenLinks Fractie Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer