Schrif­te­lijke vragen opvang van in het wild levende dieren


Indiendatum: mei 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 2 mei 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen opvang van in het wild levende dieren

Toelichting

Artikel 36, lid 3, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren geeft het volgende weer over gehouden en niet-gehouden dieren: een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen (dus ook de medewerkers van de provincie vanuit hun voorbeeldfunctie als overheid).

Elk jaar treffen duizenden inwoners van Zuid-Holland gewonde en/of hulpbehoevende dieren aan die in het wild leven. Omdat de meeste mensen zelf niet de kennis en faciliteiten hebben, kloppen zij voor hulp aan bij dierenopvangcentra. Of zij verzorgen zelfs gewonde in het wild levende dieren thuis, omdat er onvoldoende gekwalificeerde opvangmogelijkheden zijn. Dit is een onwenselijke situatie.

Met ingang van 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra voor beschermde inheemse dieren voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Het kwaliteitsprotocol verlangt aanpassingen van opvangcentra die veel extra kosten met zich meebrengen. Door deze strengere regelgeving van de Rijksoverheid moeten bijvoorbeeld 8 van de 14 egelopvangcentra in Zuid-Holland hun deuren sluiten[1],[2]. De egel is in de Nederlandse Flora- en faunawet opgenomen als beschermde diersoort, evenals zeehonden, bruinvissen, wilde konijnen en vogels. Dat betekent dat zieke en gewonde beschermde in het wild levende dieren alleen opgenomen mogen worden in een opvang die hiervoor ontheffing heeft gekregen van het Ministerie van EL&I.

De huidige opvangadressen voor in het wild levende dieren zijn nu volledig afhankelijk van giften in hun voortbestaan en zijn vaak noodlijdend, terwijl zij een noodzakelijke algemeen maatschappelijke taak vervullen. Navraag bij de Dierenbescherming leert dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 1,5 miljoen euro wordt besteed aan de opvang van in het wild levende dieren in Zuid-Holland. De provincie en de landelijke overheid zijn op grond van de Flora- en faunawet de aangewezen overheidsinstanties om een goede opvang voor in het wild levende dieren mogelijk te maken. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie een taak heeft bij het bieden van gekwalificeerde opvangmogelijkheden van in het wild levende dieren.

Toelichting op vraag 8

Het ministerie stelt kwaliteitseisen voor opvang van in het wild levende dieren, maar laat na financiële verantwoordelijkheid hiervoor te dragen, terwijl de overheid een belangrijke taak heeft ten aanzien van (de opvang van) in het wild levende dieren. De kwaliteitsimpuls kan nu nog worden beschouwd als een rijksdoel. Maar als binnenkort de uitvoering van de Flora- en faunawet wordt gedecentraliseerd, is de provincie verantwoordelijk voor alle ontheffingen, de kwaliteitseisen en de handhaving daarvan. Dan is het een volledige provinciale taak.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

1. Is het u bekend dat 8 van de 14 opvangcentra voor egels hun deuren hebben gesloten vanwege de strengere kwaliteitseisen?
2. Wat vindt u ervan dat de egels de dupe zijn van de strengere regelgeving?
3. Wat moet er volgens u gebeuren als dieren nergens opgevangen (kunnen) worden en wat vindt u ervan dat gewonde in het wild levende dieren vaak aan hun lot worden overgelaten, omdat ze niet kunnen worden opgevangen?
4. Vaak worden dieren ontheemd aangetroffen omdat door onderhouds- of andere werkzaamheden de bestaande leefomgeving is vernietigd. Wie is volgens u dan verantwoordelijk om gevonden en gewonde dieren op te vangen?
5. Bent u bereid vanuit de wettelijke provinciale taakstelling om financiële ondersteuning te geven aan opvangcentra voor in het wild levende dieren in de provincie Zuid-Holland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk bedrag bent u bereid om jaarlijks aan de opvangcentra te geven?
6. Bent u bereid om in overleg met het Rijk en de gemeenten in de nabije toekomst te komen tot een goede opvang- en vervoersregeling voor gewonde in het wild levende dieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
7. Hoe zou de opvang van in het wild levende dieren in de toekomst volgens u geregeld moeten gaan worden, mede gezien het feit dat de provincie straks geheel verantwoordelijk wordt voor de zorg voor in het wild levende dieren?
8. Bent u bereid om, ter voorbereiding op de decentralisatie van de Flora- en faunawetgeving naar de provincie, de mogelijkheden te onderzoeken naar een subsidieverordening die voldoet aan het voorstel ‘Subsidiering opvangcentra wilde dieren’? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.egelopvang.nl/ziekegel.htm

[2] https://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=2202001

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 2 mei 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer