Schrif­te­lijke vragen vuurwerk rondom troons­wis­seling


Indiendatum: apr. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 23 april 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen vuurwerk rondom troonswisseling

Toelichting

Voor de troonswisseling op 30 april aanstaande zijn er in Zuid-Holland 24 vuurwerkevenementen gemeld. Niet de gemeente maar het bedrijf dat het vuurwerk tijdens het evenement afsteekt, heeft op grond van het Vuurwerkbesluit een meldingsplicht of een ontbrandingstoestemming nodig van Gedeputeerde Staten. De provincie stelt namelijk eisen aan blusmiddelen, veiligheidsafstanden, verpakkingen, vervoer en vuurwerk dat niet is afgegaan. Bij meer dan 20 kilo theatervuurwerk of meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk is een ontbrandingstoestemming nodig. Er zijn 12 bedrijven die een dergelijke toestemming hebben gekregen.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag weten op welke manier de provincie rekening houdt met de gevolgen van het afsteken van vuurwerk voor het dieren, natuur, milieu en mensen.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:

1 In artikel 2 van de Flora- en faunawet staat dat wanneer het vermoeden bestaat dat door handelen nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, men “verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” Dit betekent dat wanneer een vergunning om vuurwerk af te steken (de zogenaamde ontbrandingstoestemming) wordt afgegeven, men zeker moet zijn dat er geen dieren worden verstoord. Wordt er met het verlenen van een ontbrandingstoestemming rekening gehouden met dierenwelzijn, zoals de bescherming van vogels in het broedseizoen (het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden)? Zo ja, op welke wijze en hoe wordt dit precies gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
2 Op welke wijze wordt er bij de verlening van een ontbrandingstoestemming rekening gehouden met de natuur en het milieu?
3 Zijn er ontbrandingstoestemmingen verleend voor het afsteken van vuurwerk in de buurt van Natura 2000-gebieden? Zo ja, kunt u zo precies mogelijk aangeven waar? Bent u bereid om in dat geval geen ontbrandingstoestemmingen meer te verlenen in deze omgeving, omdat dit zeer nadelige gevolgen heeft voor de aldaar aanwezige kwetsbare natuur en beschermde dieren?
4 Bent u bekend met de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam die op grond van de Flora- en faunawet vuurwerk tijdens de troonswisseling in Weesp verboden heeft?1 Wat vindt u van deze uitspraak en is bij de provinciale ontbrandingstoestemmingen rekening gehouden met deze rechterlijke uitspraak? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?
5 Op grond van de Flora- en faunawet is verstoring van vogels in het broedseizoen niet toegestaan. Bent u het met onze fractie eens dat het afsteken van vuurwerk een enorme verstoring veroorzaakt en dat dieren gestrest daardoor raken? Zo ja, op welke wijze houdt u met het verlenen van de ontbrandingstoestemming daarmee rekening? Zo nee, waarom niet?
6 Wij zouden graag zien dat er bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming bij evenementen zeer strenge regels gaan gelden. Het aantal vergunningen moet beperkt blijven en het uitgangspunt zou moeten zijn: “Geen vuurwerk tenzij”. Bent u bereid het provinciale beleid inzake vergunningen voor vuurwerk onder de loep te nemen en aan te scherpen zodat de schade aan dieren, natuur, milieu en voor mensen tot een minimum beperkt blijft.? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

1http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article20198523.ece/Vuurwerkverbod-in-heel-Nederland-in-broedseizoen-dreigt

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 23 mei 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer