Schrif­te­lijke vragen ontheffing doden zwanen


Indiendatum: aug. 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 14 augustus 2017

Onderwerp : Schriftelijke vragen ontheffing doden zwanen

_______________________________________________________________

Toelichting

Woensdag 9 augustus 2017 verscheen in het tijdschrift ‘Nieuwe Revu’ een artikel[1] met als titel ‘Zwanenzang in het Groene Hart’. In het artikel komen zowel jagers als dierenbeschermers aan het woord. Naar aanleiding van de eerdere schokkende beelden die door EenVandaag in februari 2016 zijn uitgezonden, heeft er binnen de Provinciale Staten een belangrijk debat plaatsgevonden over de ongewenste mishandeling van zwanen. Naar aanleiding van dit debat heeft het college een aantal toezeggingen gedaan.

Dit vormt voor de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

Vragen

1) Tijdens de Statenvergadering van 2 maart 2016 heeft het college toegezegd de provinciale ontheffing om zwanen te doden aan te scherpen en PS hierover te informeren. Waarom zijn PS niet op de hoogte gesteld van de wijzigingen?
2) In het recente artikel in de Nieuwe Revu geven de jagers aan dat het breken van de nek de meest effectieve methode is om een gans en een zwaan te doden en dat het breken van de nek diervriendelijker is. Ingevolge de nieuwe Natuurbeschermingswet is het verboden om dieren groter dan een eend te doden door het breken van de nek.

a) Hoe duidt het college de uitspraak van de jagers dat het breken van de nek de meest effectieve methode is om een gans of een zwaan te doden?
b) Worden er nog steeds nekken van zwanen gebroken door jagers? Op welke wijze en hoe vaak wordt hierop toezicht gehouden?

3) In het betreffende artikel wordt tevens door de jagers aangegeven dat de strot van de zwanen nu wordt doorgesneden met een mes. Dit is niet toegestaan (staat niet als toegestaan middel/toegestane methode vermeld in de meest recente ontheffing uit 2016).

a) Wordt hiertegen opgetreden door de handhavingsdienst van de provincie? Welke maatregelen gaat u treffen om dit in de toekomst te voorkomen?
b) Worden er nog andere middelen/methodes gebruikt dan het geweer en mes om zwanen te doden?
c) Waarom worden zwanen, die zijn aangeschoten, maar nog leven, niet met een tweede schot gedood?

4) Op welke wijze worden de provinciale ontheffingvoorwaarden aan zwanenjagers gecommuniceerd?
5) In de ontheffing die aan de Faunabeheereenheid is verleend, schrijft de provincie op basis van het Faunabeheerplan 2013-2018[2] voordat tot afschot mag worden overgaan preventieve middelen worden ingezet. De wet schrijft ook voor dat preventieve middelen (en een ontheffing voor afschot) worden ingezet om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de faunaschade.

a) Welke preventieve middelen zijn er in 2016 en 2017 uitgevoerd?
b) Op welke wijze is in 2017 toezicht uitgevoerd op de preventieve middelen die eerst genomen dienden te worden voordat er tot afschot werd overgegaan?

6) Hoeveel schademeldingen zijn er in 2016 en 2017 ontvangen van schade die door zwanen zijn veroorzaakt, op welke plaatsen en wat was het schadebedrag?
7) Hoeveel meldingen zijn er in 2016 en 2017 gedaan door jagers, die zwanen gingen doden en op welke plaatsen?
8) Hoeveel zwanen zijn er in 2016 en 2017 gedood en op welke plaatsen?
9) Waar, hoe vaak en hoeveel uren is er toezicht gehouden op de uitvoering van de ontheffing om zwanen te doden door de handhavingsdienst van de provincie (Is er bijvoorbeeld gecontroleerd in de Krimpenerwaard)?
10) Zijn er hierbij overtredingen geconstateerd en zo ja, welke overtredingen? Is er ingeval van overtredingen proces-verbaal opgemaakt? Zo ja, hoe vaak?

Huri Sahin Carla van Viegen

Fractievoorzitter Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://blendle.com/i/nieuwe-revu/zwanen-zang-in-het-groene-hart/bnl-nieuwerevu-20170809-4d37a79aefc?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Imh1cmlzYWhpbiIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtbmlldXdlcmV2dS0yMDE3MDgwOS00ZDM3YTc5YWVmYyJ9

[2] https://www.fbezh.nl/artikel/90059463-knobbelzwaan

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 20 sep. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen te veel gaswinning Westland

Lees verder

Schriftelijke vragen drinkwaterkwaliteit Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer