Schrif­te­lijke vragen stalbrand Streefkerk


Indiendatum: 17 jun. 2022

Toelichting

Partij voor de Dieren heeft in 2019 schriftelijke vragen gesteld over een stalbrand in Streefkerk (met nummer 3547 d.d. 10 september 2019). Op 15 juni jongstleden heeft weer een stalbrand plaatsgevonden bij een kalverhouderij aan de Middenpolderweg in Streefkerk[1]. Deze stalbrand is voor de Partij voor de Dieren reden om wederom schriftelijke vragen te stellen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht over de bovengenoemde stalbrand in Streefkerk?

2. Wat is de oorzaak van de brand en welke bemoeienis heeft de provincie met dit ernstige voorval? Kunt u ons hiervan op de hoogte stellen zodra dit bekend is?

3. Welke mogelijkheden ziet u om stalbranden in de toekomst te voorkomen?

4. Is er asbest vrijgekomen bij de brand? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen?

5. Beschikt het bedrijf waar de brand op 15 juni 2022 plaatsvond over een provinciale vergunning? Zo ja, zijn er voorwaarden opgenomen over (brand)veiligheid en zo ja, welke voorwaarden?

6. Voldoet het bedrijf waar de brand op 15 juni 2022 plaatsvond aan de voorgeschreven regels ten aanzien van de (brand)veiligheid? Zo nee, welke maatregelen gaat u binnen de provinciale bevoegdheid treffen?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 24 maart 2021 de resultaten van het onderzoek naar stalbranden in het rapport ‘Stalbranden’ gepubliceerd[2]. Hieruit blijkt, dat het aantal dieren dat jaarlijks omkomt bij stalbranden, toeneemt. De hoofdconclusies uit het rapport luiden:

‘De stalbrandveiligheid voor landbouwhuisdieren is de afgelopen acht jaar verslechterd. Het aantal dodelijke stalbranden is tussen 2012 en 2020 niet structureel afgenomen. Het aantal dieren dat gemiddeld per jaar omkomt ten gevolge van een stalbrand is zelfs toegenomen. De betrokken partijen geven de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit. Het ontbreekt aan een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat en bijstuurt als dat niet wordt gehaald.’

Op de vraag (in verwijzing naar beantwoording op de vragen met nummer 3547) of u bereid bent te onderzoeken op welke wijze u binnen het ruimtelijke beleid in het algemeen, en binnen de provinciale verordening(en) in het bijzonder, de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier kunt verbeteren, luidde uw antwoord
‘In Zuid-Holland gaan we onderzoeken of het mogelijk en effectief is om onze huidige Omgevingsverordening aan te passen om de (brand)veiligheid in veestallen te bevorderen.’

7. Bent u het eens met de hoofdconclusie uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat betrokken partijen de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit geven? Zo nee, kunt u onderbouwd aangeven waarom niet?

8. Heeft het onderzoek zoals genoemd in uw beantwoording van de vragen met nummer 3547 naar de mogelijkheid om de Omgevingsverordening aan te passen teneinde de (brand)veiligheid in stallen te verbeteren plaatsgevonden? Zo ja, hoe luidt de conclusie van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en gaat u in dat geval deze mogelijkheid onderzoeken naar aanleiding van de stalbrand die op 15 juni 2022 in Streefkerk heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u van zins om een voorstel te doen de Omgevingsverordening aan te passen om de (brand)veiligheid in stallen te bevorderen? Zo ja, wanneer kan Provinciale Staten dit voorstel verwachten? Zo nee, kunt u onderbouwd aangeven waarom niet?

10. Bent u van zins om investeringen in de (brand)veiligheid in stallen te bevorderen, door hiertoe voorwaarden te stellen in subsidieregelingen, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert in het rapport ‘Stalbranden’? Zo nee, kunt u onderbouwd aangeven waarom niet?

11. Bent u bereid om in het IPO het onderwerp (brand)veiligheid in stallen zo spoedig mogelijk te agenderen en de urgentie voor het treffen van maatregelen om incidenten te voorkomen extra bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder de aandacht te brengen? Zo ja, wanneer kan Provinciale Staten deze agendering in het IPO verwachten en u hiervan een terugkoppeling geven aan Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
provincie Zuid-Holland

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws...
[2] https://www.onderzoeksraad.nl/...

Indiendatum: 17 jun. 2022
Antwoorddatum: 15 jul. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Waterkwaliteitscrisis

Lees verder

Schriftelijke vragen monitoringsplan vogels windpark Maasvlakte 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer