Schrif­te­lijke vragen vergassen ganzen RTHA


Indiendatum: jul. 2019

Toelichting

Duizenden ganzen rond Rotterdam The Hague Airport (verder als: de luchthaven) en in Zuid-Hollandse landbouwgebieden mogen de komende jaren worden vergast in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer. De Raad van State heeft daar in een uitspraak in mei van dit jaar toestemming voor gegeven. Vorig jaar had de rechtbank nog uitgesproken, dat er geen reden was om duizenden ganzen te vergassen, omdat er geen reden was dat de veiligheid in gevaar kwam. De Faunabescherming had bezwaar ingediend tegen de ontheffing om ganzen te vergassen.

Het vergassen van de ganzen veroorzaakt buitensporig veel dierenleed. CO2 is een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood. Er zijn voldoende goede en adequate alternatieven aanwezig om dit probleem op een diervriendelijke manier op te lossen, zoals:

  • geen landbouw toestaan in de nabijheid van vliegvelden (omdat ganzen juist op dit voedsel af komen), maar daar bijvoorbeeld zonnepanelen en kassen plaatsen. Dit is een betere optie in het belang van de vliegveiligheid én dierenwelzijn;
  • op korte termijn: het ongeschikt maken van landbouwgrond door na het oogsten van bijvoorbeeld graan direct de stoppels en oogstresten om te ploegen;
  • het gebruik van kuikenwerende rasters;
  • het gebied ongeschikt maken om te broeden, door bijvoorbeeld hoge vegetatie rondom water te laten ontstaan;
  • opvanggebieden aanwijzen en inrichten. Om ganzen uit bepaalde gebieden te weren kun je ze weglokken door andere gebieden juist heel aantrekkelijk voor ze maken. Denk aan voldoende open water, smakelijke beplanting zoals witte klaver en rust.
  • een vogelafweerpistool en laser.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Vragen

  1. Kunt u een overzicht geven hoeveel de populatie van de grauwe gans, de brandgans, de Canadese gans en de Nijlgans in de afgelopen vier jaar jaarlijks in Zuid-Holland is gestegen?
  2. Kunt u een overzicht geven hoeveel grauwe ganzen, brandganzen, Canadese ganzen en nijlganzen de afgelopen vier jaar jaarlijks zijn gedood?
  3. Kunt u een overzicht geven hoeveel financiële schade in de afgelopen vier jaar jaarlijks is vergoed voor schade door grauwe ganzen, brandganzen en Canadese ganzen?

Toelichting vragen 4 en 5

Als antwoord op vraag 2 van onze ingediende vragen (nr. 3485, d.d. 28 februari 2019) geeft u aan dat vogels en vliegtuigen een gevaarlijke combinatie zijn. Een aanvaring met een vogel kan voor een vliegtuig zeer ernstige gevolgen hebben, met name vlak voor de landing of vlak na de start. Om die reden doet de luchthaven er alles aan om op hun eigen terrein dergelijke aanvaringen te voorkomen. Om dat effectief te kunnen doen is het helaas nodig om daarbij vogels te doden.

Daarnaast geeft u als antwoord in vraag 7 aan dat er in 2017 1 incident is geweest met 2 nijlganzen.

4. Ganzen mogen worden gevangen en vergast om de kans op aanvaringen met vliegtuigen terug te dringen. Voor zover ons bekend heeft zich in de afgelopen vier jaar één incident voorgedaan zonder ernstige gevolgen. Wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van de massale doding van ganzen op de veiligheid van het vliegverkeer? Zo ja, kunt u ons deze onderzoeken doen toekomen? Zo nee, waarom niet? Bent u in dat geval bereid om de effectiviteit van het gevoerde beleid te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of de toename van het luchtverkeer leidt tot meer vogelaanvaringen en zo ja hoeveel en met welke vogels?

6. Hoe verhoudt zich het gevaar van ganzen voor de veiligheid van het vliegverkeer tot het gevaar van andere vogels (vormen die niet een gevaar)?

7. Is het juist dat in 2016, het jaar waar in ganzen niet werden vergast, het aantal ganzen juist is gedaald en in 2017, toen het vergassen weer wel mocht, juist weer is gestegen? Zo ja, welke conclusie trekt u hieruit?

8. Zoals in de toelichting vermeld, zijn er voldoende maatregelen om de ganzenpopulatie zonder afschot rondom een luchthaven te reduceren. Bent u bereid alternatieven voor het doden van dieren nader uit te werken? Zo nee, waarom niet?

9. Worden er maatregelen genomen om de landbouwgebieden rondom de luchthaven minder aantrekkelijk te maken voor ganzen? Zo nee, waarom niet?

10. Worden er op geschikte plaatsen buiten de directe invloedssfeer van de luchthaven en Zuid-Hollandse landbouwgebieden opvanggebieden aangewezen en ingericht om ganzen aan te trekken waardoor er minder baankruisingen door ganzen zullen plaatsvinden? Zo ja, waar en hoe groot zijn deze opvanggebieden? Zo nee, waarom niet en gaat u dit alsnog doen?

11. Welke diervriendelijke maatregelen, die bijdragen aan het verminderen van het risico op ganzen/vogelaanvaringen, neemt de luchthaven zelf?

12. Onze vragen, nummer 3485 d.d. 28 februari 2019, konden destijds vanwege lopende procedures niet allemaal beantwoord worden. Kunt u deze alsnog beantwoorden?

Toelichting vraag 13

Zonnepanelen kunnen een oplossing bieden voor het ganzenprobleem rond de landingsbanen met landbouwgebieden. Als er in een straal van 6 kilometer rond RTHA geen landbouw meer plaatsvindt, is er voor de ganzen niets meer te halen. Met het opwekken van hernieuwbare energie behoudt de landbouwgrond zijn waarde, zonder dat er ganzen geruimd moeten worden om de veiligheid te garanderen en wordt bovendien bijgedragen aan de energietransitie.

13. Bent u bereid deze mogelijkheid te (laten) onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 25 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.