Schrif­te­lijke vragen 5G


Indiendatum: jul. 2019

Toelichting

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in juli 2018 het Actieplan Digitale Connectiviteit gepresenteerd. Hier is het “uitrollen” van het 5G netwerk onderdeel van. In 2019 wordt de definitieve 5G standaard vastgesteld, met de mogelijkheid tot uitrol vanaf 2020. In Zuid-Holland is de brief “Verkenning Digitale Economie” door GS vastgesteld op 16 oktober 2018.

Concrete acties in Zuid-Holland omtrent 5G zijn onder meer het 5G Fieldlab. Dit is een open platform gericht op het ontwikkelen en gebruiken van 5G. Het 5G fieldlab komt bij The Green Village op de TU Delft Campus.

Het al dan niet uitrollen van een 5G netwerk kent echter veel haken en ogen. Voor de uitrol van 5G zijn veel meer antennes nodig dan voor 2G, 3G of 4G.

  • Het Agentschap Telecom, de Nederlandse overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert, waarschuwde eerder dit jaar dat gemeenten niet goed zijn voorbereid op de vervanging van 4G-masten door 5G-masten.[1]
  • De nationale terrorismecoördinator NCTV inventariseert op dit moment de risico’s op spionage door Huawei bij telecompartijen.[2]
  • Er zijn zorgen over de volksgezondheid, zoals bijv. verwoord in het Algemeen Dagblad, “Straling antennes aan banden: onduidelijkheid over gevaar volksgezondheid”[3]maar ook in de ´5G space appeal’ waarin wereldwijd door oa wetenschappers wordt opgeroepen tot voorzichtigheid. [4]
  • De potentiële gevolgen voor volksgezondheid gelden ook voor andere dieren. Afgelopen maand publiceerde ‘Melkvee’, onafhankelijke vakblad voor de melkveehouderij, het artikel “Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk”.[5]

Dit vormt voor de fractie van Partij voor de Dieren de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen;

  1. Heeft de provincie een beeld van het gemeentelijke beleid m.b.t. het plaatsen van 5G-zendmasten? Zo ja, wat is dit beeld? Zo nee, bent u bereid een korte inventarisatie te maken? Zo nee, waarom niet?
  1. Zijn GS het met ons eens dat eerst duidelijkheid moet komen over de gevolgen voor volksgezondheid van zowel 5G afzonderlijk als door cumulatieve straling, dierenwelzijn en eventuele spionagerisico’s en dus dat het voorzorgsprincipe hier van toepassing is? Zo ja, bent u bereid hiervoor te pleiten bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?
  1. Is het correct dat in het definitieve projectplan voor Fieldlab 5G Zuid-Holland het thema gezondheid een nadrukkelijke positie heeft gekregen? Zo ja, maakt een concreet onderzoek naar gezondheidseffecten hier ook deel van uit, inclusief de effecten van cumulatieve straling?
  1. Bent u bereid om, gelijk het tijdsschema van het dagelijks bestuur van Delft – die op korte termijn de gemeenteraad informeert – op korte termijn PS te informeren over de ontwikkelingen in 5G Field Lab, regionaal en landelijk op het gebied van 5G?
  1. Wordt – al dan niet binnen het thema gezondheid – ook aandacht geschonken aan de potentiële gevolgen van 5G op dieren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Matthijs Sandmann

Fractievoorzitter Forum voor Democratie

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://www.dvhn.nl/groningen/Agentschap-Telecom-Onduidelijkheid-bij-gemeenten-over-5G-soms-is-er-helemaal-geen-beleid-24350977.html

[2]https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huawei-mogelijk-betrokken-bij-chinese-spionage-in-nederland~b4fadc1c/

[3]https://www.ad.nl/politiek/straling-antennes-aan-banden-onduidelijkheid-over-gevaar-volksgezondheid~a388a34d/

[4]https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

[5] https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 17 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.