Monde­linge vragen PAS uitspraak RvS


Indiendatum: jul. 2019

Ondergetekende wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens het vragenuur in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 3 juli 2019 in verband met het navolgende:

Toelichting

Andere provincies hebben al actief gereageerd op de PAS uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei jl ten aanzien dat ontwerp-beschikkingen niet meer definitief vergund kunnen worden. Zuid-Holland heeft dat nog niet gedaan. Daarom leggen de fracties van de Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen aan u voor.

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

Vragen

1. Is u bekend dat in andere provincies al expliciet wordt aangegeven dat initiatieven waarvoor ontwerp-beschikkingen o.g.v. de PAS zijn afgegeven niet meer definitief vergund kunnen worden gezien de Raad van State uitspraak van 29 mei jl.?

2. Is dit in Zuid-Holland ook het geval? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is dit al naar de initiatiefnemers gecommuniceerd?

3. Waar ligt vanuit GS de prioritering bij de ruimte die er nog wel over is?

4. Hebben GS al zicht op welke gevolgen deze uitspraak heeft voor infrastructuurprojecten/evt. uitbreiding RTHA?

Met vriendelijke groet,

Mw. A.H.K. van Viegen (PvdD)

Interessant voor jou

Technische vragen Kadernota 2019 en Jaarstukken 2018

Lees verder

Schriftelijke vragen 5G

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer