Tech­nische vragen Kadernota 2019 en Jaar­stukken 2018


Indiendatum: jun. 2019

Kadernota 2019

P. 3 Kan worden uitgelegd wat de ´trap op-trap af’ systematiek is?

P.4./P.19 Meer geld voor eigen staf leidt tot a. minder inhuur van derden en/of b. meer werk verzetten?

p. 8. ‘Bijtrekken jaarschijf 2023’ – kan worden uitgelegd wat dit precies is en waarom het gedaan moet worden?

p. 10 Waarom is er 50.000 euro minder subsidie toegekend aan JGZ?

p. 10 Kan worden uitgelegd waarom precies de kosten van Veilig Thuis zo fors zijn toegenomen?

P.10 Sociaal domein jeugd: Welke maatregelen worden getroffen om het kostenniveau terug te dringen?

p. 11 medewerkers kernteams in dienst gemeente. Door medewerkers van de kernteams in dienst te nemen wordt 197.000 euro bespaard op jaarbasis. Is onderzocht of dit op meer werkgebieden mogelijk is waardoor kosten kunnen worden bespaard? Zo ja, waar?

p.11 Huurbaten strategisch vastgoed. We hebben niet helder wanneer is besloten om winkelpanden in het Emmapark op te kopen. Wanneer zijn deze opgekocht?

p.12 Kan worden uitgelegd waaruit de samenwerking bestaat tussen huisartsen en het kernteam?

p. 13. Kan de achterliggende berekeningen van de lastenverlichting op p. 13 worden verstrekt? ? Ik ben met name geïnteresseerd hoe u gekomen bent tot het bedrag van €8,49 OZB verlaging per huishouden (14.401*€8,49 = €122.264, waar zit de rest van de €200.000)?

p. 13. Hoe hoog wordt de kans geschat dat de Hondenbelasting op nationaal niveau afgeschaft zal worden in de komende vier jaar?

p. 13: Welke invasieve soorten worden bestreden en op welke wijze?

p. 13: De handhaving wordt uitgebreid. Om welke handhavingstaken gaat het dan?

p. 19 Toelichting 1 en 2 Vloeien deze bestemmingsreserves terug naar de algemene reserve?

p. 19 Wat wordt er precies gedaan binnen het project FES Oostland?

p. 19: we missen investeringen in ruiterpaden. Wordt hier ook geld voor gereserveerd? Hoe staat het met de subsidieaanvraag bij de provincie voor onderhoud ruiterpaden. Kunnen we in zicht krijgen in deze aanvraag?

p. 24 Er staat ’De ervaring leert dat het investeringstempo in de praktijk lager ligt dan de planning….’ Wordt de planning dan hierop aangepast?

p.24: Realistisch gezien wordt dus geen negatief banksaldo verwacht komende jaren? Wat is dan wel een realistisch verloop van het banksaldo komende jaren? Hoe groot is de kans dat er toch een kort- of langlopende lening moet worden aangegaan om aan actuele betaalverplichtingen te kunnen voldoen?

p. 27 Wanneer wordt de informatienota over de omgevingsvisie aan de Raad aangeboden?

P 27: Programmaplan Omgevingswet wordt in tweede kwartaal aan de Raad aangeboden. Tweede kwartaal is al bijna voorbij…Wanneer ontvangt de Raad dit programmaplan?

P. 29 Waarom vraagt het voorbereiden en organiseren randvoorwaarden voor realisatie woningbouwplannen aandacht en kost het meer tijd (oranje)?

P 35: Kan worden uitgelegd waarom er geen behoefte is aan onderzoek naar de toegankelijkheid van de Groenzoom? Bewegwijzering is nog steeds niet echt duidelijk…

P. 35 Welke maatregelen worden genomen om het beheer van groen op een meer ecologische wijze uit te voeren?

P35. Kan worden aangegeven hoe het vervolg is gepland van de samenwerkingsovereenkomst met SBB, die op 31 december 2019 afloopt?

P, 35 Waarom kost de aanleg van 12 ha natuur- en recreatiegebied Groenblauwe dooradering meer tijd?

P. 36: Aan welke extra recreatieve mogelijkheden wordt gedacht in het weidevogelgebied Delfgauw, Zuidpolder?

P.37. SOB: in de jaarstukken 2018 staat bij dit onderwerp dat ondernemers niet meer willen bijdragen. Is hier iets in veranderd?

P.39. Lokaal gezondheidsbeleid is geborgd als onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid …’ (typefout)

P.40. Welk aanvullend benodigd onderzoek vanwege de Natuurwet was nodig binnen het project ‘De Groene Wijdte’ en wat kwam daar uit? Kunnen we dit onderzoeksrapport ontvangen?

P 43: Wat is het ‘NICV model’ precies?

P.46. ‘In januari 2019 is in de gehele gemeente bij alle grondgebonden woningen een papiercontainer uitgezet’. Is er echt bij allegrondgebonden woningen een papiercontainer aangeboden of is het bij het merendeel van de grondgebonden woningen?

Jaarstukken 2018

p. 12. Kan worden uitgelegd waarom pas jaren na de vestiging van statushouders kosten worden gemakt t.b.v. re-integratie en (werkgerelateerde) participatie?. Waarom niet eerder?

P13 Waardoor is het voordeel in exploitatie van 262.386 euro ontstaan bij de afwikkeling van de Ruimte voor ruimte regeling?

P. 13 Hoe komt het dat de jaarlijkse subsidie van de provincie t.b.v. beheer Dobbeplas niet volledig is besteed?

P. 13 Hoe kan het gebeuren dat er in 2018 503.000 euro teveel is ontvangen uit het gemeentefonds?

p. 11. Plannen we investeringen te optimistisch?

p. 14. Kanttekening ratio weerstandsvermogen is zeer nuttig. Zou zoiets ook kunnen bij de netto schuldenquote waarvan we nu al weten dat die weer gaat stijgen wegens daling in de inkomsten. Of klopt deze stelling juist niet gezien de opmerking op P. 115 waar juist gezegd wordt dat de dalende trend in de nette schuldenquote wordt voortgezet?

p. 49. ‘Hogere lasten worden veroorzaakt doordat budget voor ‘hier past een boom’ niet volledig is benut’. Hoe kunnen lasten hoger uitvallen als je geld niet uitgeeft?

P.49. Waarom wordt ‘720523 speelplekken koningshof fase 6 (2017)’ niet meer gerealiseerd?

p.91 Wat wordt bedoeld met ‘digitale volwassenheid van producten’ en hoe wordt dat gemeten?

P. 72 Kan worden uitgelegd hoe de jeugdhilp bijdraagt aan lichamelijke gezondheid?

P. 73 Wat houdt het Zeeuwse model in?

P. 83 Wordt er bij de gemeentelijke energietransitie en het toewerken naar een energieneutrale gemeente ook ingezet op energiebesparing en zo ja hoe?

P. 83 restwarmte uit de gaven is afkomstig van de fossiele industrie. Onze conclusie is dat dit niet duurzaam is en hiermee de fossiele industrie in stand wordt gehouden, terwijl we willen toewerken naar een energieneutrale gemeente. Is deze conclusie juist?

p. 110. Wat is de aanleiding geweest voor het onderzoek naar de herziening financiële verhoudingen (heroverweging gemeentefonds)?

p. 116. Hoe kan de grondexploitatie negatief worden?

p. 117. Wat veroorzaakt de abrupte daling in belastingcapaciteit in 2022?

P 158. Ons is niet duidelijk waarom de VTH in de categorie ‘rood’ is ingedeeld. Kan worden uitgelegd waarom?

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Klik hier, hier, hier en hier voor de antwoorden.