Schrif­te­lijke vragen bemesting en chemische onkruid­be­strijding NNN gebied


Indiendatum: jun. 2019

Toelichting

Naar aanleiding van een melding die wij kregen, legt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Is het juist dat op een perceel in Hoek van Holland, zijnde NNN-natuurgrasland en eigendom van de gemeente Rotterdam (zie de foto’s in de bijlage), dikbilkoeien lopen, dat het perceel wordt bemest en er chemische onkruidbestrijding wordt toegepast?

2. Bent met ons van mening dat dit niet is toegestaan in NNN-natuurgebied? Zo nee, wat zijn dan de regels? Zo ja, wordt hier handhavend opgetreden? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel controles zijn er de afgelopen vier jaar uitgevoerd m.b.t. toezicht op de naleving van de regelgeving van het NNN-netwerk in Zuid-Holland en hoeveel overtredingen zijn er jaarlijks geconstateerd?

4. Bent u van mening dat er voldoende toezicht op de naleving van de regelgeving Natura 2000-gevieden en NNN-gebieden is? Zo ja, kunt u onderbouwen waarom dat zo is? Zo nee, met hoeveel fte wordt de capaciteit uitgebreid?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland


Bijlage: foto’s

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 19 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Voorjaarsnota en Kadernota 2019

Lees verder

Technische vragen Kadernota 2019 en Jaarstukken 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer