Tech­nische vragen Voor­jaarsnota en Kadernota 2019


Indiendatum: jun. 2019

 1. Pag 5 Kan worden uitgelegd wat de ‘GO3D Market’ is?
 2. Pag 7 Wat zijn de organisatiekosten per agrarisch collectief van de in totaal 8 agrarische collectieven?
 3. Pag 7 welke extra investeringen zijn gedaan t.b.v. de weidevogels, waardoor leningen niet konden worden ingelost?
 4. Pag 9 Welke activiteiten worden georganiseerd door Nationaal programmamanagement Nieuwe Stijl NLDeltagebied in het kader van de herdenking van de Sint Elisabethsvloed (provincie geeft t/m 2021 65.000 euro per jaar hiervoor)? Kunnen we het programma ontvangen wanneer dit bekend is?
 5. Pag 10 Is onderzocht wat de nadelige gevolgen en verstoring zijn van de plannen voor meer toerisme en recreatie zijn (recreatieve vaarverbinding) voor de natuur in het Natura 2000-gebied Haringvliet? Zo, ja kunnen we de resultaten hiervan ontvangen? Zo nee, wordt dit alsnog onderzocht?
 6. Pag 11 Subsidie verkeersonderneming. Wat wordt precies bedoeld met een ‘het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraag beïnvloeding en het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken’? En wat wordt er verstaan onder ‘duurzame gedragsverandering’?
 7. Pag 13 begrotingssubsidie TNO Kunt u ons geheugen helpen opfrissen wat ‘SMITZH-3 . blok 1, 2 en 3 ook alweer precies inhouden (3,2 mln euro subsidie)?
 8. Pag. 17 Waarom staat de begrotingssubsidie voor de Stichting Biobased vermeld bij de cultuursubsidies?
 9. Pag 18 Wordt er direct of indirect via de provinciale subsidies bijgedragen aan dierproeven op de campussen? En zo ja welke campussen?
 10. Pag 37 (kadernota) Kan worden aangegeven waarom de effectindicatoren 1.4.c en 1.4.d gelijk blijven tot 2021 en niet worden verhoogd?
 11. Pag 65 CO2 voetafdruk organisatie daalt. Waar komt dit door?
 12. Pag 67 Kan worden aangegeven wat de effecten zijn van de ‘vliegende brigade’ in relatie tot versnelling woningbouw tot nu toe?
 13. Kan worden aangegeven hoeveel van de totale oppervlaktewateren in Zuid-Holland nu voldoen aan de KRW doelen?

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 3 jul. 2019

Klik hier, hier, hier en hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen jaarrekening 2018

Lees verder

Schriftelijke vragen bemesting en chemische onkruidbestrijding NNN gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer