Tech­nische vragen jaar­re­kening 2018


Indiendatum: mei 2019

 1. p 12, 1e regel, 13 fietspaden afgerond. Hoeveel waren er gepland? Kan er een overzicht gegeven worden van het totaal aantal fietsprojecten en locatie?
 2. p13 energievernieuwing wordt schoner en duurzamer. Hoe verhoudt zich deze constatering in relatie tot de effectindicatoren 3.2 p83 (aandeel duurzame energie wordt niet gehaald) die niet gehaald worden?
 3. Doel 2.1Er is weer meer asfalt gelegd om files tegen te gaan en bereikbaarheid te vergroten. Wat zijn de effecten op de doelen in relatie tot meer asfalt:
 4. verbeteren luchtkwaliteit;
 5. verminderen dodelijke slachtoffers verkeer (is gestegen in 2018, 28% meer);
 6. klimaatdoelen?
 7. p 13/91 Hoeveel woningen zijn er getransformeerd vanuit de leegstand van bedrijfspanden en om hoeveel bedrijfspanden ging het dan?
 8. p 18 De provincie heeft 1,3 miljoen euro méér aan motorrijtuigenbelasting ontvangen. Electrische auto’s betalen geen wegenbelasting. Meer wegenbelasting leidt tot meer vervuiling. Hoe verhoudt zich dat tot de investeringen voor het schoon en slim vervoer maken van de provincie?
 9. p 20 Waarom is de 4,5 miljoen voor Gesloten Groen deel beklemd en niet volledig beklemd?
 10. p 21 overhead. De kosten voor externe inhuur zijn erg hoog. Vooral voor extra inhuurkosten voor informatisering en automatisering. Dit lijkt structureel te zijn vanwege de snelle ontwikkelingen van de ICT. Wat zijn de verschillen ten opzichte van het in dienst nemen van vaste krachten op dit vakgebied? (Is dit niet veel goedkoper?)
 11. p 32 Kan worden aangegeven waaraan 565.000 euro is uitgegeven voor klimaatadaptatie en wat is doel en het resultaat geweest van het festival? M.a.w. is het doel gehaald en zo ja, op basis waarvan wordt dit geconcludeerd?
 12. p 34 Wanneer was de nulmeting van het aantal KRW grondlichamen dat aan de KRW doelen voldoet en om hoeveel KRW grondlichamen gaat het in totaal?
 13. Is onze constatering juist dat alle KRW grondlichamen in 2027 moeten voldoen aan de KRW doelen en zo ja, wordt dit gehaald?
 14. p 34 In 2018 was het een zeer droge zomer. Welke droogtemaatregelen zijn er door de provincie genomen?
 15. p 34 Wanneer worden de meetwaarden van het aantal KRW grondlichamen dat aan de KRW doelen voldoet bekend? Kunnen wij deze ontvangen?
 16. p 35 Hoeveel officiële zwemlocaties zijn er vastgesteld en hoeveel zwemlocatie voldeden niet aan de gesteld eisen? Welke waren dit?
 17. p 38 ‘Met uitzondering van Vlietland, Valkenburgse Meer-zuid, Oosterduinse Meer en Noord-Aa, zijn alle provinciale recreatiegebieden overgedragen aan gemeenten en particuliere beheerders.’ Zijn er voor de overgebleven provinciale recreatiegebieden groene ambities opgesteld? Nee, waarom niet? En zo ja, wat zijn deze ambities?
 18. Worden bij het onderzoek naar blauwalg duurzame oplossingen onderzocht?
 19. p 40 1.4a Oude en nieuwe biodiversiteitsmeting. De streefwaarde was gesteld op 105, in 2018 op 100 en meetwaarde op 98. De nieuwe meting vindt plaats via de Living Planet Index. Het is ons onduidelijk op basis waarvan de verschillen worden bepaald (minder variatie) en op grond waarvan worden de waarden als stabiel beoordeeld? Kan dit nader worden toegelicht?
 20. 17. p.40 ‘De meetwaarde 2018 is gebaseerd op de beheerplannen van alle 22 aangewezen N2000 gebieden. De streefwaarde 2018 voor 1.4.d wordt gehaald en voor 1.4.c vrijwel gehaald.’ en 1.4d ‘Kwaliteit leefgebied/populatiegrootte vogel- en habitatrichtlijnsoorten in N2000 gebied met vastgesteld beheerplan (% met goede kwaliteit)’ streefwaarde 49%, terwijl meetwaarde 38%. Ook ‘Veel hectares met een aangewezen habitat vallen in de categorie matig (69% in 2018). In de beheerplannen van de 1e beheerperiode is de doelstelling om de achteruitgang van de habitats te stoppen. In de beheerplannen van de 2e periode wordt ingezet om met name de kwaliteit van de habitats te verbeteren.’ Hoe wordt verklaard dat doel 1.4d met het verschil van 10% tussen streef- en meetwaarde wordt benoemd als vrijwel gehaald, terwijl het stoppen van achteruitgang van habitat en verbetering van habitat nog moet worden uitgevoerd?
 21. p 40 Wat wordt er gedaan om de achteruitgang van de habitats te stoppen terwijl nu de CO2 uitstoot en fosfaat in onze provincie is toegenomen, zoals blijkt uit de jaarstukken?
 22. p 41 Wordt de gehele strategische reservering natuur in uitvoering genomen?
 23. p 41
 24. Kunt u een overzicht geven van de ganzenrustgebieden in Zuid-Holland?
 25. Zitten daar ook daadwerkelijk grote aantallen ganzen (In het verleden zijn de ganzenfoerageergebieden opgeheven, omdat daar nagenoeg geen ganzen zaten)
 26. Is bekend wat het effect is van de ganzenrustgebieden waarvoor de provincie subsidie verleent? En zo nee, gaat dit onderzocht worden?
 27. En mag daar bijvoorbeeld niet worden gejaagd? En gemaaid in het broedseizoen?
 28. Wat zijn de voorwaarden waaraan door agrariërs moet worden voldaan in de ganzenrustgebieden?
 29. Hoe vaak is er in 2018 hierop een controle uitgevoerd?
 30. p 42 Hoe komt het dat voor de uitvoering van Natura 2000/PAS maatregelen in 2018 1,6 miljoen euro minder is gerealiseerd?
 31. p 42 (en andere pagina’s) Hoeveel subsidiegelden (inclusief plattelandsontwikkelingsprogramma, POP3) zijn er in totaal uitgegeven aan agrarisch natuurbeheer? Wat is in 2018 het effect geweest van de investeringen van het agrarische natuurbeheer?
 32. 23)p45 ‘Landbouwsector als sterke economisch cluster op lange termijn in stand houden’ en ‘De melkproductie per hectare voederoppervlakte was in 2017 hoger dan het meerjaarsgemiddelde. Met name na het afschaffen van de melkquota is de melkproductie per hectare ook in Zuid-Holland toegenomen.’ Hoe staat de toename van de melkproductie in verhouding tot de duurzaamheids- en klimaatdoelen?
 33. p 45 Kan worden uitgelegd wat precies wordt bedoeld met ‘ het versterken van de biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen’?
 34. p 46 Wat wordt precies bedoeld met de certificering ‘on the way to planet proof’?
 35. p 46 onderaan. Is bekend hoeveel mest er in Zuid-Holland is geproduceerd? Is er bijvoorbeeld een overzicht van de afgelopen jaren? Wat wordt er precies bedoeld met de ‘afvoer van mest’ en waar gaat dit dan naar toe?
 36. Wereldwijd worden de vijf vrijheden van Brambell gebruikt als basisnorm voor dierenwelzijn. De basis van dierenwelzijn is het voldoen aan de vijf vrijheden (Brambell)[1]:

I Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;

II Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;

III Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;

IV Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;

V Dieren zijn vrij om natuurlijk gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Op welke manier heeft de schaalvergroting geleid in het afgelopen jaar tot

verbetering van dierenwelzijn, gebaseerd op de vijf genoemde vrijheden, buiten meer

ruimte per dier (wat al eerder als argument is aangegeven door het college)? Konden

dieren bijvoorbeeld natuurlijk gedrag vertonen en is er geen sprake van amputaties

staarten en snavels?

 • p 47 Wordt bij het programma ‘Jong Leren Eten’ ook vermindering van vleesconsumptie en de voordelen van vegetarisch voedsel meegenomen in het belang van verbetering van de leefomgeving en gezondheid?
 • p 51 de vermindering van aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten is minder dan 1%. Dit lijkt ons een héél matige daling en mogelijk zelfs gewoon een meetfout. Is deze conclusie juist? Zo nee, hoe zit het dan?
 • p 55. Er staat dat economische groei zorgt voor toenemende druk op de infrastructuur. Onze constatering is dat de economische groei ook een toenemende druk legt op een gezonde en veilige leefomgeving. Is deze constatering juist?
 • p 59 Wat is de (mogelijke) verklaring van de toename van het aantal verkeersslachtoffers in Zuid-Holland?
 • p 85 69,6% van de CO2 emissie in Zuid-Holland wordt veroorzaakt door de industrie, inclusief de electriciteitscentrales. Wat is het percentage dat wordt veroorzaakt door de landbouw?
 • p 191 grond voor grond. Hoeveel is tot nu toe gerealiseerd en wordt het doel in 2027 gehaald? Elk jaar staat wel vermeld hoeveel per jaar maar er staat geen overall totaal. Kunnen we een totaaloverzicht krijgen?

[1]http://edepot.wur.nl/181648

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 23 mei 2019

Klik hier voor de antwoorden.