Schrif­te­lijke vragen (vergun­ningen) vuurwerk


Indiendatum: jan. 2020

Toelichting

Rondom de jaarwisseling ondervindt de samenleving veel overlast en schade door vuurwerk. Voor mensen met longproblemen, maar ook anderen levert de luchtverontreiniging nadelige gevolgen voor de gezondheid op.

Ook dieren, natuur en milieu worden hard getroffen. Vogels en andere dieren worden verjaagd uit hun leefomgeving, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen en lopen zichzelf dood. Een boswachter in Brabant rapporteerde dat hij dode uilen en spreeuwen vond die de vuurwerkangst niet overleefd hebben.

Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood.

Een deken van schadelijke zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon daalt neer op natuurgebieden en komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Voor koper worden de milieunormen in het water al overschreden, vuurwerk is verantwoordelijk voor zo’n 18% kopervervuiling en voor 100% van de emissies van barium en strontium. Er treedt een hoge fijnstofpiek op, vuurwerk is inmiddels verantwoordelijk voor 1% van de jaarlijkse fijnstofuitstoot.

Er belanden miljoenen stukjes plastic uit o.a. knetterballen in de natuur.

Onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de politie, het genootschap van burgemeesters, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, openbaar vervoerbedrijven, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod.

Er zijn steeds meer gemeenten die een vuurwerkvrije zone instellen rondom dierenverblijven, parken en natuurgebieden. Hiermee zijn echter nog maar weinig natuurgebieden gevrijwaard van verstoring.

In het kennisdocument ‘Kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming worden de effecten van vuurwerk op beschermde soorten en gebieden Wet natuurbescherming in kaart gebracht. Eén van de conclusies luidt dat voor broedvogels en overwinterende en doortrekkende niet-broedvogels permanente effecten van vuurwerk niet uit te sluiten zijn.

Daarnaast is de provincie vergunningverlener van vuurwerkshows, die als doel hebben het promoten van de verkoop van vuurwerk, zoals in Pijnacker.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor:

Vragen

 1. Kan het College aangeven welke stappen de provincie de voorbije jaren heeft ondernomen aangaande het ‘vuurwerkdossier’? Wat is het standpunt van het College inzake vuurwerk (en de gevolgen ervan voor mens, dier, natuur en het milieu)?
 2. Is het College bereid om bij het Rijk en in IPO verband, in overleg met de IPO werkgroep vuurwerk, aan te dringen op een landelijk vuurwerkverbod? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit zo snel mogelijk op te pakken nu de politieke discussie over dit onderwerp gaande is?
 3. Is bij de provincie bekend hoeveel schade in het wild levende dieren en de natuur jaarlijks ondervinden als gevolg van vuurwerk?
 4. Ontvangt de provincie signalen van Zuid-Hollandse terreinbeheerders dat er dieren zijn verstoord, verwond of gestorven door vuurwerk? Zo ja wat zijn deze signalen? Zo nee, bent u bereid om dit beter in beeld te krijgen?
 5. Kan het College aangeven of de door vuurwerk veroorzaakte milieuschade bekend is? Hoeveel en welke metalen slaan neer, wat komt daarvan in het oppervlaktewater? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord en bent u bereid om hier onderzoek naar te laten verrichten? In hoeverre denkt u dat de provinciale milieudoelstellingen moeilijker te behalen zijn door de effecten van vuurwerk?
 6. Kan worden aangegeven hoeveel fijnstof, stikstof en andere vervuilende stoffen door vuurwerk de lucht vervuilen?
 7. Zijn er natuurgebieden in Zuid-Holland die een permanent effect ondervinden van vuurwerkverstoring? Zijn er in de voorbije 10 jaar significant negatieve effecten gemeten en is er volgens u sprake (geweest) van overtredingen van de Wet Natuurbescherming?
 8. Is het College bereid om middels de Omgevingsverordening, milieuverordening of ander instrumentarium een vuurwerkvrije zone in te stellen rondom natuur- en stiltegebieden? Zo nee, waarom niet?
 9. Vindt het college het acceptabel dat in onze provincie duizenden mensen ernstige gezondheidsklachten ondervinden vanwege luchtverontreiniging door vuurwerk? Ziet u voor GS een taak om deze mensen te beschermen tegen de inbreuk op hun gezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hier vorm aan geven?
 10. Vele hulpverleners zoals brandweer-, politie- en ambulancemedewerkers voelen zich (zeer) onveilig rondom de jaarwisseling. Welke mogelijkheden ziet het College om hen steun te verlenen en u in te zetten voor het bewaken van hun veiligheid?
 11. Alleen al de afgelopen 2 jaar zijn er 105 provinciale vergunningen verleend voor vuurwerkshows; in veel gevallen ter promotie van de verkoop van vuurwerk. Is het College bereid geen provinciale vergunningen meer te verlenen voor vuurwerkshows, die als doel hebben de verkoop van vuurwerk te promoten? Zo nee, waarom niet?
 12. Welke andere mogelijkheden ziet u om de vuurwerk en de nadelige effecten daarvan voor mensen, dieren, natuur en milieu in te perken?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Schriftelijke vragen stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer