Schrif­te­lijke vragen Verkenning naar een integrale lande­lijke groennorm


Indiendatum: 8 mrt. 2024

Toelichting

Groene steden zijn noodzakelijk voor een leefbare toekomst voor mensen en dieren. De huidige normen voor groen schieten tekort en bieden geen antwoord op de drie grote uitdagingen van deze tijd: klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Ook is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het groen. Dat blijkt uit onderzoek[1] in opdracht van Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer naar de tien groennormen die op dit moment gebruikt worden door de steden in Nederland.

Het rapport ‘Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm’ werd op 9 februari overhandigd aan demissionair ministers Hugo de Jonge (BZK) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer pleiten voor één integrale landelijke groennorm die niet alleen uit moet gaan van de hoeveelheid groen, maar ook van de positieve effecten op de leefomgeving en de biodiversiteit. In de huidige normen ligt de nadruk vaak op de hoeveelheid groen (75 vierkante meter per woning), terwijl de kwaliteit ervan voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en recreatie vaak onderbelicht blijft, zo staat in het rapport[2]. Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Is het college bekend met het rapport ‘Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm’?
  2. Hoe duidt het college de conclusies en aanbevelingen uit het rapport?
  3. Gaat GS actie op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ondernemen en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt het college het standpunt dat invoering van één integrale landelijke groennorm bijdraagt aan de kwaliteit van het groen? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om met het Rijk in gesprek te gaan over de invoering van één integrale landelijke groennorm? Zo nee, waarom niet?
  6. Vergroening van bebouwd gebied is vooral een zaak voor gemeenten. Is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de gemeenten in Zuid-Holland?
  7. Een integrale landelijke groennorm kan meerwaarde geven aan ‘Agendapunt 2: actief soortenbeleid – basiskwaliteit natuur en icoonsoorten’ uit de Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland (februari 2023) voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het leefgebied van soorten. Deelt het college dit standpunt en zo ja, hoe kan volgens het college worden ingezet om de provinciale beleidsdoelen ten aanzien van basiskwaliteit natuur te realiseren?
  8. Ziet het college mogelijkheid om initiatieven voor een integrale landelijke groennorm door inzet van het instrument subsidie of anderszins financiële ondersteuning te stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
Lisanne van Damme, D66

[1] https://www.vogelbescherming.n...

[2] https://www.omgevingsweb.nl/ni...

Indiendatum: 8 mrt. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Voorkeur Damen Shipyards

Lees verder

Schriftelijke vragen Behalen doelen natuurherstel en stikstofreductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer