Schrif­te­lijke vragen Water­kwa­liteit Nieuw­koopse Plassen: Aalscholvers op de Pot.


Indiendatum: 29 apr. 2024

Toelichting

Het water in het gedeelte de Pot in de Nieuwkoopse plassen/N2000 is ernstig verontreinigd door uitwerpselen van aalscholvers en andere vogels. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurmonumenten en uit de Natuurdoelanalyse Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (nov.2021) Natuurdoelanalyse Natura 2000 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (wur.nl), blz. 48: “Het gebied de Pot aan de oostzijde van het Plassen- en moerasgebied, waar een grote aalscholverkolonie zit, is min of meer van de rest van het plassengebied geïsoleerd. Het water wordt gedefosfateerd door een nieuwe defosfateringsinstallatie langs de Uitweg. Door legakkers op strategische plekken te herstellen is een stroming door het hele gebied gecreëerd waardoor de defosfateringsinstallatie effect bereikt in het hele gebied van de Pot. Door het afkoppelen van voormalige doorvoer naar Noordse Buurt is de uitstraling van de Pot naar de omgeving (specifiek richting het westelijke deel) echter toegenomen, waardoor ook de waterkwaliteit in het Schippersgat aanzienlijk is verslechterd vanwege de fosfaatlast afkomstig van de aalscholverkolonie in de Pot. Wanneer voor het probleem van eutrofiëring vanuit de grote vogelkolonies niet een effectieve oplossing wordt bedacht, is er een grote kans dat er ook eutrofiëring van de groeiplaatsen van trilveensoorten en groenknolorchis optreedt. Sterker nog, er lijkt zelfs al sprake te zijn van beïnvloeding van trilveensoorten in een gebied net te oosten van het Maarten-Freeken Wije. Het verdwijnen van kranswiervegetaties in het Schippersgat geeft aan dat de grenswaarden ver worden overschreden, en de chemische metingen laten een stijging van fosfaatconcentraties in dit gebied zien (Figuur 3-11). De defosfatering in de Pot is nu onvoldoende effectief om uitstroom van fosfaat richting andere gebiedsdelen voldoende te beperken.” Hoogheemraadschap Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoeken een oplossing om het verontreinigde water af te voeren uit het gebied. Schoner water is een voorwaarde om de natuurdoelen en de Kaderrichtlijnwaterdoelen te behalen. Dat geldt voor heel Zuid-Holland, maar voor deze vragen beperken wij ons tot gebied de Pot in de Nieuwkoopse plassen.

Vragen

1. Ziet u het verbeteren van de waterkwaliteit van de Pot en het daarmee kunnen behalen van de natuur- en KRW-doelen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie(s) en waterschappen?

2. Zo ja, bent u bereid om op korte termijn de waterschappen te vragen of zij provinciale ondersteuning wensen bij het oplossen van de verontreiniging in specifiek het gedeelte de Pot van de Nieuwkoopse Plassen?

3. Op welke manier kunt en wilt u de waterschappen ondersteunen bij het afvoeren van het vervuilde water en het verbeteren van de waterkwaliteit in de Pot??

4. Vanuit welke (natuur)budgetten zou de provincie kunnen bijdragen aan het door de waterschappen realiseren van technische oplossingen om het vervuilde water weg te leiden uit dit gebied om zo de kans aanzienlijk te vergroten dat we de natuur- en waterkwaliteitsdoelen in dit gebied kunnen behalen?

Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie)
Evita Rozenberg (D66)
Hanke Hoogerwerf (PvdD)
Pauline de Bes-Antoun (JA21)
Tea Both-Verhoeven (CDA)
Adem Mustafa Negash (GroenLinks-PvdA)
Nico de Jager (SGP

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vullen bruinkoolgroeves met Rijnwater

Lees verder

Schriftelijke vragen gevaren landbouwgif voor mens, dier en milieu

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer