Schrif­te­lijke vragen Vullen bruin­kool­groeves met Rijnwater


Indiendatum: 10 apr. 2024

Toelichting

Duitsland wil twee van de enorme groeves die zijn ontstaan door de winning van bruinkool omvormen tot meren door ze te vullen met Rijnwater12. Hiertoe wordt Rijnwater afgetapt en naar de mijnen van Hambach en Garzweiler geleid. Na de Bodensee zal de Hambach-groeve het grootste meer van Duitsland worden. Er zijn enorme hoeveelheden water nodig om deze groeves te vullen met water en het vullen zal vele jaren duren. Er wordt gesproken over veertig tot zestig jaar. Het vullen van de gaten kan dan ook langdurig effect hebben op de grondwaterstanden en ook dat werkt mogelijk grensoverschrijdend door in Nederland. Het vullen zal invloed hebben op de waterstanden van de Rijn, de Waal en de IJssel in Nederland met mogelijk gevolgen voor de scheepvaart, de natuur in onze uiterwaarden, de zoetwatervoorziening en kan mogelijk ook zorgen voor verdroging van de landbouwgronden verder weg van de rivieren. Als de monding van de Rijn en haar aftakkingen, is het belangrijk voor Zuid-Holland om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de mogelijke effecten van deze plannen. Bovendien is GS voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West3.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Is GS op de hoogte van de plannen van Duitsland aangaande het vullen van twee bruinkoolgroeves met Rijnwater?

2. Weet GS wat de motivatie is achter het plan om de bruinkoolgroeves te vullen, en welke stoffen er door of na het vullen in de Rijn kunnen komen?

3. Is GS hierover actief op de hoogte gesteld door Duitse autoriteiten en/of I&W?

4. Wat is de rol en de betrokkenheid van de Internationale Rijncommissie bij deze plannen?

5. Weet GS, vanuit de rol van voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West,
of dit onderwerp daar besproken is of wordt besproken?

6. Kan GS aangeven wat de effecten van deze plannen zijn voor:
a. De waterstanden in de Rijn, de Waal, de Lek en de andere rivieren in Zuid-Holland?
b. De bevaarbaarheid van onze grote rivieren?
c. De natuur in de uiterwaarden en met name de N2000-gebieden?
d. Onze drinkwatervoorziening
e. Verdroging van landbouwgebieden?

7. Zijn er mogelijk nog andere voor- of nadelige effecten van het onttrekken van water aan de Rijn?

8. Als u onvoldoende weet over de mogelijke effecten, bent u dan bereid hier onderzoek naar te laten doen?

9. Is GS al in gesprek met Duitsland en/of I&W over de beperking van deze en andere effecten? En als u dat niet bent, gaat u dat dan doen? Bent u bijvoorbeeld in gesprek om alleen te vullen als er een hoogwatergolf is?

10. Zal GS in het gesprek met Duitsland en I&W ook een eventuele bijdrage voor de aanpassingen die op Nederlands grondgebied moeten worden gedaan, aan de orde stellen?

Indiener(s)
Tessa Beeloo (Volt)
Carla van Viegen (PvdD)
Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie)
Pauline de Bes (JA21)
Frank Johan Hoogendam (SP)
Evita Rozenberg (D66)
Francine Heijnen (VVD)

1 https://www.geobronnen.com/bruinkoolgaten-worden-meren.html

2 https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/14/als-vrolijke-pensionado-zwemmen-in-bruinkoolmeren-a4186925

3 https://iplo.nl/thema/water/oppervlaktewater/kaderrichtlijn-water/uitvoering-kaderrichtlijn-water/rijn-west/pakken-we-organisatie-rijn-west/organisatie/rbo-regionaal-bestuurlijk-overleg/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen drinkwatervoorziening in gevaar

Lees verder

Schriftelijke vragen Waterkwaliteit Nieuwkoopse Plassen: Aalscholvers op de Pot.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer