Schrif­te­lijke vragen drink­wa­ter­voor­ziening in gevaar


Indiendatum: 5 apr. 2024

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen’?[1]
 2. Kunt u aangeven waar dit in Zuid-Holland speelt?
 3. Bent u met ons van mening dat drinkwater een basisbehoefte niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren is?
 4. Wat is de oorzaak van het verwachte leveringstekort: de beschikbaarheid van onvoldoende zoet water of onvoldoende zuiveringscapaciteit of mogelijk andere oorzaken?
 5. In hoeverre speelt verzilting een rol bij een dreigend drinkwatertekort?
 6. Voor welke andere doeleinden wordt drinkwater gebruikt en kunt u indicatief aangeven hoe groot dit gebruik is ten opzichte van het gebruik als drinkwater?
 7. De provincie verleent de vergunningen om drinkwater te winnen. De Inspectie Leefomgeving en Transport doet een dringend beroep op provincies voor het veilig stellen van de beschikbaarheid van drinkwater. De Inspectie concludeert dat vergunningen voor uitbreiding of vervanging nu vaak niet of verlaat worden afgegeven, omdat in de afweging andere belangen concurreren.[2] Is dit in Zuid-Holland ook het geval en om welke belangen gaat het dan? Kunt u dit nader toelichten?
 8. Kunt u een prioritering aangeven wie wel en wie geen drinkwater krijgt bij een drinkwatercrisis?
 9. In de verdringingsreeks voor zoet oppervlaktewater zitten nutsvoorzieningen in categorie 4, moet dit niet verschuiven naar categorie 1? Kunt u dit toelichten?
 10. Is er een verdringingsreeks drinkwater of zou die er volgens u moeten zijn? Zo ja, kunt u een prioritering aangeven?
 11. Is de provincie in gesprek met Vitens en andere drinkwaterbedrijven en de waterschappen over het dreigende drinkwatertekort? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten?
 12. Indien er in Zuid-Holland een drinkwatertekort dreigt, welke maatregelen gaat u (in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en waterschappen) treffen om de basisvoorziening van drinkwater voor nu en in de toekomst veilig te stellen en een drinkwatercrisis te voorkomen?[3]
 13. Bent u bereid Provinciale Staten hierover actief te blijven informeren? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan GS de situatie schetsen van de status van het drinkwater-netwerk in Zuid-Holland? Hoe groot dreigen de problemen in Zuid-Holland te worden?
 15. Zijn de verschillende instanties voldoende financieel en bestuurlijk uitgerust om deze tekorten aan te pakken? Zo nee, welke rol kan de provincie hierbij spelen?
 16. In hoeverre kan het opvangen van regenwater een rol spelen bij het voorkomen van drinkwatertekorten?
 17. Zijn er plannen om drinkwatergebruik te minderen? Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van regenwater?
 18. Wat betekent een drinkwatertekort voor toekomstige woningbouw?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Tessa Beeloo Volt
Djoeki van Woerden CU
Evita Rozenberg D66
Frank Johan Hoogendam SP
Francine Heijnen VVD
Adem Negash GL/PVDA
Pauline de Bes JA21

[1] https://nos.nl/artikel/2515276-vitens-mogelijk-geen-drinkwateraansluiting-bij-nieuwe-woningen
[2] https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2024/01/15/ilt-doet-dringend-beroep-op-provincies-voor-veiligstellen-beschikbaarheid-drinkwater
[3] https://www.rtl.nl/nieuws/rtl-z/artikel/5432613/er-mijn-regio-nog-genoeg-drinkwater-crisis-dreigt

Indiendatum: 5 apr. 2024
Antwoorddatum: 14 mei 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Drinkwater en lozingen van chemicaliën

Lees verder

Schriftelijke vragen Vullen bruinkoolgroeves met Rijnwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer