Schrif­te­lijke vragen Water­ver­vuiling met kanker­ver­wekkend land­bouwgif dinoterp


Indiendatum: 12 mrt. 2024

Toelichting:

In en rond de bollenstreek in Noord-Holland zijn hoge concentraties van het in 1998 verboden en gevaarlijke landbouwgif dinoterp gemeten in het oppervlaktewater, meldt de Volkskrant op woensdag 6 maart 20241. Dinoterb is een kankerverwekkende stof die vooral gevaarlijk is voor zwangere vrouwen, zoogdieren, vogels en insecten en staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Ondergetekenden stellen hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten er kennis van genomen dat het landbouwgif Dinoterb in het oppervlaktewater in Noord-Holland is aangetroffen?

2. Zo ja, hoe heeft het college kennis genomen van deze problematiek? Heeft het college contact gehad of gelegd met de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland? Waarom wel of waarom niet?

3. Is er in het verleden eerder Dinoterb, zoals in Noord-Holland, in het oppervlaktewater van Zuid-Holland aangetroffen?

4. Is het college voornemens extra testen uit te laten voeren in het oppervlaktewater van Zuid-Holland om te meten op de concentraties van Dinoterb (en andere ZZS)?

5. Volgens Noord-Hollandse bollentelers kan niet geconcludeerd worden dat het gif bij hen vandaan komt en is meer onderzoek nodig. Als uit metingen blijkt dat dinoterp aanwezig is in oppervlaktewater in Zuid-Holland, is het college dan bereid om te onderzoeken wat de bronnen zijn?

6. Welke actie onderneemt het college van Gedeputeerde Staten momenteel om de waterkwaliteit in Zuid-Holland te verbeteren en is het college van mening dat deze vervuiling op korte termijn extra actie vraagt?

7. Is het college bekend met welke gevolgen de aanwezigheid van Dinoterb in het oppervlaktewater heeft op de gezondheid van mensen en de staat van instandhouding van dieren in Zuid-Holland? Zo ja, op basis van welke gegevens of onderzoeken?

8. Zie vraag 7: zo nee, is het college bereid om de relatie tussen de aanwezigheid van Dinoterb en de effecten op mensen en dieren in Zuid-Holland te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Evita Rozenberg (D66)
Hanke Hoogerwerf (PvdD)
Djoeki van Woerden (CU)

1https://www.volkskrant.nl/nieu...

Indiendatum: 12 mrt. 2024
Antwoorddatum: 23 apr. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Behalen doelen natuurherstel en stikstofreductie

Lees verder

Schriftelijke vragen Drinkwater en lozingen van chemicaliƫn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer