Schrif­te­lijke vragen woningbouw Zuidplas en Klimaat­adap­tatie


Indiendatum: 22 dec. 2021

Toelichting

De ministeries van BZ en I&W hebben de deltacommissaris Peter Glas in juli 2021 gevraagd om advies uit te brengen over woningbouw en klimaatadaptatie. Tot 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort op te lossen. De deltacommissaris is gevraagd om te adviseren wat er met het oog op de klimaatverandering en de wateropgaven nodig is om deze woningbouwopgave goed uit te kunnen voeren.

In het briefadvies van de deltacommissaris van 1 september 2021[1] staat, dat het nodig is dat het Rijk in afspraken met de regio's borgt dat in de gebouwde omgeving en op grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd, als het 'nieuwe normaal'. In de doorkijk naar de langere termijn[2], die op 6 december jongstleden is gepubliceerd, schrijft de deltacommissaris dat bij de keuze voor nieuwe locaties voor woningbouw nog nauwelijks rekening wordt gehouden met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering, vooral die op de lange termijn. Naar schatting 820.000 van de 900.000 nieuwe woningen zijn voorzien in overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem. De deltacommissaris constateert in zijn advies dat er bij de woningbouwopgave onvoldoende rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen van klimaatverandering en met de eisen die water en bodem stellen. Bij het advies is een bijlage ‘Geschiktheidskaart bebouwing met geplande woningen tot 2029[3] gepubliceerd, waarop de beperkingen voor de woningbouw is aangegeven in relatie tot het type ondergrond.

De gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder opgesteld voor de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van 8.000 woningen. De Partij voor de Dieren, SP en D66 leggen naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen voor.

Vragen

  1. Bent u bekend met het advies van de deltacommissaris?
  2. Hoe beoordeelt GS het advies van de deltacommissaris, en dan met name de aanbevelingen?
  3. Geeft het advies van de deltacommissaris aanleiding voor GS om het staande woningbouwbeleid aan te passen ten aanzien van het onderwerp klimaatadaptatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven of de gebiedsontwikkeling ter realisatie van woningbouw in gemeente Zuidplas zich bevindt in een gebied dat veel beperkingen kent volgens de geschiktheidskaart?
  5. Zo ja, ziet GS hierin aanleiding om het beleid hierop aan te scherpen?
  6. Geeft het advies van de deltacommissaris aanleiding voor GS om de kaders voor de realisatie van het Vijfde Dorp nader te beschouwen ten aanzien van klimaatadaptatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn er naast de Middenpolder in gemeente Zuidplas in Zuid-Holland nog meer locaties aangewezen voor woningbouw die zich bevinden op een locatie met veel beperkingen voor de woningbouw? Zo ja, welke zijn dit?
  8. Ziet GS mogelijkheden om op provinciaal niveau beleid te maken over de wijze van bebouwing waarbij rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie?
  9. Ziet GS mogelijkheden om op provinciaal niveau beleid te maken over de wijze waarop de woningbouw plaatsvindt in relatie tot klimaatadaptatie, zoals bijvoorbeeld de realisatie van drijvende woningen?

Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
Lies van Aelst, SP
Kirsten Wilkeshuis, D66

[1] https://www.deltaprogramma.nl/...
[2] https://www.deltaprogramma.nl/...
[3] https://www.deltaprogramma.nl/...

Indiendatum: 22 dec. 2021
Antwoorddatum: 25 jan. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon