Schrif­te­lijke vragen zorgen over finan­ciële tekorten gemeenten sociaal domein


Indiendatum: jan. 2020

Toelichting

Op 19 december 2019 hebben GS een brief naar Provinciale Staten gezonden, waarin staat vermeld dat een aantal gemeenten in 2020 onder preventief financieel toezicht zijn gesteld.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het preventief financieel toezicht op gemeenten wegens financiële tekorten in de WMO en de jeugdzorg. We refereren hierbij aan de brieven van GS van 12 november 2019 aan de ministers Knops en de Jonge en constateren dat GS onze zorgen delen.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Denken GS dat dit probleem de komende tijd nog zal toenemen en bij meer gemeenten zal gaan spelen? Kunt u dit nader toelichten?

2. Welke mogelijkheden zien GS om gemeenten hierbij nog extra te ondersteunen?

3. Trekt de provincie ook samen op met andere provincies, omdat ook andere provincies met deze problematiek te maken hebben? Zo ja, op welke wijze?

4. Hoe worden de Zuid-Hollandse gemeenten op de hoogte gehouden van de besprekingen tussen de provincie Zuid-Holland en het Rijk?

5. Is er al een antwoord gekomen op de brieven van GS aan Minister de Jonge en Knops van 12 november 2019? Zo ja, kunt u ons op de hoogte stellen van de beantwoording?

6. Een jaar geleden kreeg een aantal gemeenten een compensatie, omdat zij de tekorten op gebied van het sociaal domein niet konden opvangen. Andere gemeenten hebben de keuze gemaakt om (fors) te bezuinigen op andere gemeentelijke onderdelen om de kosten in het sociaal domein te kunnen dekken en kregen geen compensatie. Hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen de gemeenten en is dit in feite niet eerlijk. Is dit probleem aan het Rijk gecommuniceerd door GS? Zo nee, bent u bereid om dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

7. Wat gaan GS aan deze ongelijkheid doen?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland