Tech­nische vragen Begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) van de Krim­pe­ner­waard


Indiendatum: dec. 2019

Vragen

1. In de GS brief bij de stukken staat vermeld: ‘De vijf amendementen zijn getoetst op de invloed op de te realiseren natuurdoelen, zoals afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021 (Gebiedsovereenkomst).’ Wij willen graag weten op welke wijze dit getoetst is en willen graag een de onderbouwing van deze toetsing ontvangen.

2. In de GS brief staat vermeld: ‘Vanwege de ligging van de buiten de begrenzing gebrachte percelen, vaak direct aan een doorgaande weg nabij bouwpercelen, is er geen sprake van een onevenredige inbreuk op de natuur-en landschapswaarden in dit gebied.’ Op welke wijze is onderbouwd dat dit niet het geval is? NNN ligt namelijk veel vaker direct aan een doorgaande weg nabij bouwpercelen, maar dat houdt toch niet in dat er dan geen sprake is van een onevenredige inbreuk op de natuur- en landschapswaarden in dit gebied?

3. Er staat in de GS brief: ‘Voor de definitieve begrenzing van het NNN geldt, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de Gebiedsovereenkomst, dat er circa 2.250 ha. natuur gerealiseerd wordt in de Krimpenerwaard. Er mag een afwijking hierop gemaakt worden van 1%. De wijziging van ca. 9,75 ha. valt, tezamen met de eerder aangenomen wijzigingen binnen de 1%. De aanpassingen van het NNN in het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard nemen wij over.’ Ik kan het echter niet vinden in de gebiedsovereenkomst. https://www.veenweidenkrimpenerwaard.nl/application/files/4614/8819/9990/00_Gebiedsovereenkomst_Veenweiden_Krimpenerwaard_2014-2021_getekende_versie.pdf Hoe zit het precies?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 3 dec. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Lees verder

Technische vraag melding bomenkap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer