Tech­nische vragen Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034


Indiendatum: nov. 2019

Pag. 5 Er staat dat het groenbeleid de komende jaren sterk gaat veranderen. Kan een beeld worden geschetst wat er gaat veranderen?

Pag. 11 Er staat: 'Om de 'netwerk governance' te faciliteren is de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Sgg) ontworpen. Hiermee heeft de provincie, als deelnemende partner, eind 2016 / begin 2017 regionale partijen subsidie verleend voor de uitvoering van gebiedsgerichte, meerjarige programma's. Doelen staan hierbij centraal en dus worden vooraf geen strakke kaders meegegeven voor uit te voeren projecten en activiteiten, zolang deze bijdragen aan hetgeen de provincie wil bereiken met het landschap.' Hoe wordt gemonitord en vastgesteld of die doelen ook daadwerkelijk zijn bereikt en door wie?

Pag. 12. Op welke manier worden nieuwe economische ontwikkelingen natuurinclusief gemaakt?

Pag. 17 Er staat: 'Aanvragen en verleningen van POP3-subsidie kunnen alleen op basis van een openstellingsbesluit. In verband met de verleningstermijn van het POP3 kunnen in 2020 voor het laatst deze subsidies worden verleend.' Houdt dit in dat de POP3 subsidie helemaal stopt? Zo nee, hoe zit het dan?

Pag. 38 Op welke wijze en hoe vaak wordt agrarisch beheer in NNN netwerken gecontroleerd op de gestelde doelen en beheervoorwaarden?

Pag. 47. Kan een overzicht worden gegeven van de huidige natuurcompensatiegebieden en is bekend wat de kwaliteit is van deze gebieden? M.a.w. voldoen deze gebieden kwalitatief als natuurcompensatie? Zo ja, hoe is dit geconstateerd? Zo nee, wat wordt er ondernomen om wel kwalitatief voldoende te worden?

Pag. 47. Welke voorwaarden worden in het algemeen gesteld aan de kwaliteit van natuurcompensatiegebieden (om te voorkomen dat een stuk grond wat 'over' is wordt aangewezen als natuurcompensatie, maar kwalitatief niet geschikt)?

Pag. 57 Er staat: 'Product 1.4.7-5 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen Omschrijving De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen Beleidsneutraal, gebaseerd op het oude groenbeleid' Kan nader worden toegelicht om welke inhuur, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen het hier gaat?

Pag. 59 Wanneer worden de monitoringsgegevens biodiversiteit aan PS gestuurd?

Pag. 62 Is bekend welk percentage van de Zuid-Hollandse landbouw- en voedselketen bestemd is voor export? Zo ja, wat is dat percentage (mogelijk indicatief)?

Pag. 64: Welke proeftuinen in de landbouw zijn momenteel in uitvoering of ontwikkeling?

Interessant voor jou

Handhavend verbod varend ontgassen

Lees verder

Technische vragen Begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer