Tech­nische vragen Begroting 2020 Provincie Zuid-Holland Partij voor de Dieren


Indiendatum: okt. 2019


1. Pag 9, 3e alinea. Komt de eerste begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2020?

2. Pag 9 3e alinea. Indicatoren uit vorige colleges worden niet worden niet meer in de begroting 2020 opgenomen. Dat maakt het lastig om de resultaten op een aantal beleidsdoelen te volgen en te controleren. Kan er gekeken worden om belangrijke indicatoren te handhaven?

3. Pag 13 punt 1b. Extra te ontvangen decentralisatie-uitkeringen van 5,1 mln. Aan welke programma’s worden deze uitkeringen besteed en hoeveel geld aan welk programma (het hoofdstuk Overzichten en Middelen kunnen wij niet vinden, maar dat kan aan ons liggen…)?

4. Pag 14 1e alinea. Wat gebeurt er met de 0,4 mln euro procesgeld ter ondersteuning van verschillende initiatieventer bevordering van recreatie en groenbeleving? Worden die in 2020 alsnog voor dit doel ingezet? Zo nee, wanneer dan wel?

5. Pag 14 laatste alinea. Wat houdt het Schaalsprongprogramma 2019 precies in?

6. Pag 15 2e alinea. Aan welke subsidievoorwaarden heeft de restauratie van het landhuis De Voorde niet voldaan? En waarom vrijval naar de algemene middelen en niet naar restauratie monumenten o.d.?

7. Pag 16. Er staat dat de opcenten niet worden verhoogd naar 91,6 maar op 90.4 blijven gehandhaafd. Op pag. 16 staat een handhaving van 91,4. Wat is nu juist?

8. Pag 16. Worden de mindere inkomsten uit de opcenten gecompenseerd vanuit de algemene reserve? En zo niet, ten koste van welk budget dan wel?

9. Pag 16 2e alinea. Waarom is er gekozen om de onbeklemde reserve van 0,1 mln euro van de Vlietlandreserve en Luchtkwaliteit NSL te laten vrijvallen?

10. Pag 17. Waarom zijn voor het onderwerp RegMed geen structurele middelen meer nodig?

11. Pag 19 grafiek algemene reserve. De algemene reserve stijgt behoorlijk tot aan 2027, terwijl de schuldquote juist oploopt (pagina 27). Hoe kan dit verklaard worden?

12. Pag 23 ontwikkeling baten grafiek. Waarop is de stijging van de baten programma groen in 2033 gebaseerd?

13. Pag 27 eerste regel Netto schuldquote van 50% naar 221%. Hoe kan het gebeuren dat de netto schuldquote zo hoog oploopt vanwege langlopende leningen en welke risico’s brengt dat met zich mee voor de provincie? Op welke manier wordt rekening gehouden met de risico’s?

14. Pag 29 2e alinea. Wordt bij de strategische ontwikkelingen ‘stap 1’ ook rechterlijke uitspraak m.b.t. de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) meegenomen?

15. Pag 33 tabel. Waarom wordt pas in 2022 ingezet op een echte groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied (1630 ha) ten opzichte van de opgave? Waarom niet eerder meer ha?

16. Pag 34e alinea. Hoe worden klimaatbestendigheid en waterrobuuste inrichting voor 2020 integraal in het eigen beleid en handelen van de overheden geïntegreerd?

17. Pag 34laatste alinea. Welke regionale keringen voldoen nog niet aan de veiligheidsnorm en hoe groot is dat percentage t.o.v. het totaal?

18. Pag 35 3e alinea. Adviseren gemeenten ook de provincie m.b.t. ruimtelijke plannen gevolgen van overstromingen en wateroverlast (Bijvoorbeeld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt bij de aanpak van het klimaatbestendig maken van een woonwijk gebruik gemaakt van wateropslag in zandlagen, dat weer opgepompt kan worden bij droogte, zoals nu al in de glastuinbouw wordt toegepast)?

19. Pag 35 4e alinea. Wat wordt precies verstaan onder een ‘adaptieve economie’?

20. Pag 36 1e alinea. Voor uitvoeringsprogramma restveen is in de jaren 2019-2021 totaal 2 mln opgenomen. Hier staan baten uit de reserve Project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder tegenover. Welke baten zijn dat?

21. Pag 36, 3e alinea. Welke met de Zandmotor gepaard gaande lasten vanaf 2022 zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting?

22. Pag 38 1e alinea. Hoeveel KRW oppervlaktelichamen voldoen nu aan de eisen (in goede toestand)En hoeveel zijn er in totaal in Zuid-Holland?

23. Pag 38 laatste alinea. Waarop wordt op hoofdlijnen ingezet bij economische-, bouw- of agrarische activiteiten om versnelling van bodemdaling te beperken?

24. Pag 42 Hoe komt het dat de lasten voor de landschapstafels in de komende jaren afnemen?

25. Pag 45 laatste alinea. Wanneer is de evaluatie van het maatregelprogramma voor alle Natura 2000-gebieden afgerond en wanneer ontvangen PS de uitkomst hiervan?

26. Pag 46 1e alinea. Wat waren ook alweer de ‘no regret maatregelen’ icoonsoorten?

27. Pag 46 2e alinea. Hoe groot (aantal ha) is de strategische reserve natuur in Zuid-Holland in totaal?

28. Pag 46, laatste alinea. Hoeveel geld is er de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland en wat zijn hiervan de concrete resultaten?

29. Pag 48. Kan het plaatje op pag. 48 worden verduidelijkt? Dit is bijna niet leesbaar.

30. Pag 49 1e alinea. Zijn bij de Zuid-Hollandse voedselfamilies ook ecologische deskundigen betrokken?

31. Pag 49 2e alinea. Hoe wordt de ‘grote sprong’ gerealiseerd?

32. Pag 50 laatste alinea. Wordt bij het ‘Jong leren eten’ programma ook het eten van minder dierlijke en meer plantaardig voedsel meegenomen?

33. Pag 52, 3e alinea. Welke aanvullende maatregelen worden ingezet bij de aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit?

34. Pag 52 5e alinea. Kan op hoofdlijnen worden aangegeven hoe de provincie de risico’s op ongevallen met gevaarlijke stoffen beperkt?

35. Pag 54 1e alinea. Op hoeveel plekken in Zuid-Holland is drugsafval opgeruimd in 2018 en 2019?

36. Pag 57 3e alinea. Wat houdt het nieuwe luchtvaartbeleid in? Is daar al wat over bekend? Zo niet, wanneer dan wel en op welke wijze wordt de participatie ingevuld?

37. Pag 71. Er voor het doel van het Innovation Quarter een aantal criteria aangegeven voor het ondersteunen van bedrijven. Worden er ook duurzaamheidscriteria meegenomen en zo ja welke?

38. Pag 81. Wordt in het woonbeleid van de provincie ook natuurinclusief bouwen meegenomen?

39. Pag 81, 1e alinea. Er staat dat de provincie terughoudend is over het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand stads- en dorpsgebied in gebieden doe gevoelig zijn voor bodemdaling. Wordt hierin ook de woningbouw in de Zuidplaspolder (laagste punt van Nederland en veenweidegebied) meegewogen?

40. Pag 82, laatste alinea. Human Capital Agenda. Om welke scholing gaat het precies en om welke leeftijdscategorie? Worden bijvoorbeeld vooral ook 50- plussers hierin meegenomen?

41. Pag 88, 6e alinea. Er staat: ‘Voor stortplaatsen, maar ook de andere saneringslocaties, wordt ingezet op herontwikkeling. Om wat voor soort herontwikkeling gaat het dan?

42. Pag 93. Hoe komt het dat het aantal WOB verzoeken toeneemt?

43. Pag 97 1e alinea. Kan op hoofdlijnen worden aangegeven wat de uitkomst is van de analyse van de sociale, economische en demografische ontwikkelingen?

44. Pag 115 risico’s schadeclaims bij ontgrondingen. Hoe groot is dit risico? Kan dit risico nader worden toegelicht?

45. Pag 124. Is de Leenherenpolder inmiddels toegevoegd aan het NNN- netwerk en wordt het ook als zodanig beheerd?

46. Pag 173 onderste tabel, subsidie Innovation Quarter. Waarom stijgt dit in 2020 met ruim 2 miljoen euro?

47. Pag 174. Waar is de subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland ad 13.440,-- in 2020 precies voor bedoeld?

48. Pag 178. Hoeveel subsidie is er provinciaal en Europees verleend t.b.v. agrarisch natuurbeheer en wat zijn de resultaten van deze subsidies?

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 4 nov. 2019

Klik hier voor deel 1 van de antwoorden, hier voor deel 2 en hier voor deel 3.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen rechterlijke uitspraak inzake doden knobbelzwanen

Lees verder

Handhavend verbod varend ontgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer