Tech­nische vragen Najaarsnota 2019


Indiendatum: okt. 2019

1. Pag. 10, 1.a Negatieve bijstelling Vijfheerenlanden. Geraamd was 1,9 maar is het is 8,9 mln. Waardoor komt dit grote verschil?

2. Pag. 11 ‘Voor het behouden van icoonsoorten is in 2019 een budget van € 1 mln beschikbaar. Deze worden ingezet voor opdrachten en de regeling Soortenbeleid, leefgebied en maatregelen (Subsidieregeling Groen, paragraaf 2.3). Voor de betreffende regeling is het subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2019 nog van € 0,2 mln naar € 0,6 mln opgehoogd. Omdat die lasten niet volledig in het huidige boekjaar vallen, in combinatie met het achterblijven van de hoeveelheid opdrachten, wordt € 0,4 mln van het budget naar 2020 doorgeschoven.’ Hoe komt het dat dit budget niet besteed is?

3. Pag. 13 punt 10 Bijstelling technische aanpassing 0,4 mln verbouwing C. Wat houdt dit precies in?

4. Pag. 37 0,8 mln (v) ‘Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. De baten voor de realisatie van PMR 750 ha nemen met € 0,8 mln toe als gevolg van hogere lasten die gedekt worden uit een bijdrage uit een OVP.’ Wat zijn die hogere lasten (ten behoeve van wat)?

5. Pagina 14 Volgens ons kloppen de bedragen vrije ruimte cumulatief niet (alleen 2019 wel).Is onze constatering juist?

6. Pagina 15 en p13 punt 12 Er komt 0,5 mln euro meer voor WOB verzoeken. Hoe wordt dit voor in de toekomst gebudgetteerd? Komt dit dan ten laste van de algemene reserve?

7. Pag. 23 Effectindicatoren (= outcome indicatoren) Voor het doel ‘Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast’ zijn er geen effectindicatoren. Waarom niet?

8. Pag. 23’ De opgave om Zuid-Holland (klimaat-en bodemdaling) adaptief te maken is groot. In de NAS is vastgelegd dat Nederland in 2020 beleid heeft bepaald dat wij in 2050 klimaatadaptief zijn. In die lijn is onze ambitie om samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten in Zuid-Holland de transitie naar een klimaatbestendige delta te versnellen.’ Hoe wordt versneld en binnen welke termijn moet het gerealiseerd zijn?

9. Pag. 24 Wat houdt het project ‘Boeren op hoog water’ in? Wat wordt er gedaan?

10. Pag. 25 Hoe staat het met de realisatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen? Welk percentage de KRW doelen is nu Zuid-Holland bereikt en wordt 2027 gehaald?

11. Pag. 26 ‘Het budget van 0,2 mln euro voor Projecten zoet water en het Deltaprogramma regionale uitwerking zal naar verwachting niet meer dit jaar uitgegeven gaan worden.’ Waarom niet?

12. Het budget wordt nu ingezet ter dekking van de subsidielasten m.b.t. de “Pilot Drukdrainage” in 2020, 2021 en 2022.’ Waarom deze wijziging?

13. Pag. 26 Wat houdt ‘klimaatslim boeren op veen’ precies is?

14. Pag. 26 ‘€ 0,2 mln (v) Ja Ter dekking van de lasten i.v.m. de subsidie voor “Klimaatslim boeren op veen” is een beroep gedaan op de reserve Groene Ambities. € 0,1 mln (v) Ter dekking van de lasten i.v.m. de subsidie aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een beroep gedaan op de reserve Groene Ambities.’ Het gaat hier echter om economische belangen van agrariërs. Waarom wordt dit van de groene ambities af gehaald en niet van het economie budget?

15. Pag. 34 1.4.a ‘Biodiversiteitsgraadmeter: nader in te vullen 100 PM PM PM PM.’ Waarom allemaal PM posten tot 2022? De Biodiversiteitsmeter is toch al eerder gereed?

16. Pag. 35 ‘De wijziging van extra 0,7 mln euro betreft een bijstelling van budget. De provincie draagt jaarlijks bij aan het Faunafonds waarvan het beheer bij BIJ12 (uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse provincies) ligt. BIJ12 voert met deze middelen de provinciale verantwoordelijkheid uit om tegemoetkomingen te verlenen in het geval van faunaschade. Er wordt echter steeds vaker een beroep op deze regeling gedaan wat zijn uitwerking heeft op de provinciale bijdrage. Het budget wordt daarom met € 0,7 mln opgehoogd naar € 2 mln. De dekking komt deels voort uit de reserve Groene Ambities.’ Heeft men een beeld waarom er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de regeling?

17. Pag. 35 ‘Voor Faunabeheer zijn in het lopende jaar minder middelen (0,2 mln euro) nodig dan begroot.’ Hoe komt dit?

18. Pag. 36 ‘Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Voor het behouden van icoonsoorten is in 2019 een budget van € 1 mln beschikbaar. Deze worden ingezet voor opdrachten en de regeling Soortenbeleid, leefgebied en maatregelen (Subsidieregeling Groen, paragraaf 2.3). Voor de betreffende regeling is het subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2019 nog van € 0,2 mln naar € 0,6 mln opgehoogd. Omdat die lasten niet volledig in het huidige boekjaar vallen, in combinatie met het achterblijven van de hoeveelheid opdrachten, wordt € 0,4 mln van het budget naar 2020 doorgeschoven.’ Is er een beeld en indicatie waarom er minder opdrachten zijn?

19. Pag. 36 ‘Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Voor de directe loonkosten wordt het budget met € 0,2 mln opgehoogd.’ Om welke loonkosten gaat het dan?

20. Pag 36 ‘Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Door vertragingen in de uitvoering van de maatregelen in het kader van Natura 2000 / PAS verschuiven de lasten naar volgende jaren. De bijdrage uit de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS wordt met € 0,5 mln verlaagd.’ Waardoor worden deze vertragingen veroorzaakt en wat is er gedaan om de vertragingen op te lossen?

21. Pag. 36 ‘Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Door vertragingen in de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) worden de lasten in totaal met € 8,9 mln naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling bestaat o.a. uit verlagingen voor de Krimpenerwaard met € 3,6 mln, voor de Gouwe Wiericke met € 1,9 mln, voor Deltanatuur met 0,6 mln en voor de realisatie van de Overige EHS/NNN met € 3,1 mln. Daarnaast vindt een ophoging van het budget plaats op het onderdeel Ecologische verbindingen van € 0,3 mln. De realisatie van het NNN wordt gedekt uit bijdrage uit de reserves Ontwikkelopgave natuur en NatuurNetwerk Nederland. De bijdrage uit de reserve Ontwikkelopgave natuur wordt met € 5 mln verlaagd en de bijdrage uit de reserve NatuurNetwerk Nederland daalt met € 3,9 mln.’ Waardoor worden deze vertragingen veroorzaakt en wat is er gedaan om deze vertragingen op te lossen?

22. Pag. 39 ‘Versterken biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen.’ Wat wordt verstaan onder ‘normale agrarische bedrijfsvoering’ en hoe wordt dan de biodiversiteit versterkt? Dat begrijpen wij niet goed.

23. Pag. 43 1.6.b ‘Aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten dat is verantwoord (als percentage van het totaal aantal blootgestelden) 27% 81% 84% 87% 90%.’ Wij begrijpen niet goed waarom dit percentage omhoog gaat (lezen wij het misschien verkeerd)? Kan dit worden toegelicht?

24. Pag. 57 ‘We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik van aardgas drastisch te verminderen.’ Zijn voor energiebesparing en drastische vermindering aardgasverbruik al (meetbare) doelen vastgesteld? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, wanneer komen deze?

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 9 nov. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen stort vervuilde bagger en PFAS in natuur- en recreatiegebieden

Lees verder

Schriftelijke vragen rechterlijke uitspraak inzake doden knobbelzwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer