Tech­nische vragen Najaarsnota 2022 en Begroting 2023


Indiendatum: 31 okt. 2022

Technische vragen Najaarsnota 2022

 1. Pag. 55 Hoe komt het dat de NNN realisatie Krimpenerwaard, Den Hoek en Gouwe Wiericke voor de zoveelste keer is vertraagd?
 2. Pag. 61 Waarom wordt er vanuit de gebieden Krimpenerwaard en Alblasserwaard in 2022 geen gebruik gemaakt van de verdubbelbijdrage van de provincie voor waterinfiltratiesystemen?
 3. Pag. 62 Ontwikkeling restveengebied. Waardoor komt de vertraging van de realisatie van de natuurvriendelijke oevers?
 4. Pag. 62 Getij Grevelingen. Waarom valt de €200.000 , bestemd voor het Getij Grevelingen vrij ten gunste van het begrotingssaldo en blijft het niet verbonden aan de ontwikkeling van het Getij Grevelingen? Rijk heeft toch slechts een pas op de plaats gemaakt, maar het gaat toch nog gewoon door?
 5. Pag. 75 Aanpassing onttrekking reserve MJP Bodem ondergrond en grondwater. Waardoor komt de vertraging van de bodemsanering van de gasfabriek Oude Tonge en het EMK terrein in Krimpen a/d IJssel?
 6. Pag. 75 Vrijval vergunningverlening handhaving en toezicht. Waarom valt er €400.000 vrij ten gunste van het begrotingssaldo? Je zou toch denken dat de VTH taak hard nodig blijft? Kan het niet gelieerd blijven aan de VTH taken (als het een capaciteitsprobleem /arbeidstekort betreft)?
 7. Pag. 75 Overheveling budgetten naar omgevingsdiensten. Vanuit welk budget van ambitie 5 wordt €200.000 toegevoegd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?
 8. Pag. 76 Ruiterpaden. Wat gaat er in Fase 2 gebeuren?

Technische vragen Begroting 2023

 1. Pag. 11: Waarom een beleidsrijke begroting als er volgend jaar verkiezingen zijn? Is het dan niet beter om een beleidsarme begroting op te stellen, zodat er minder wijzigingen nodig zijn?
 2. Pag. 11 Wat verstaat de provincie precies onder ‘brede welvaart’?
 3. Pag. 12 Verhoging van de bestaande budgetten voor de gehele begroting. Voor de duidelijkheid…Betreft dat de 61,7 miljoen euro?
 4. Pag. 14 Kan op hoofdlijnen worden aangegeven van waaruit de 128,3 miljoen euro komt, die wordt toegevoegd aan de algemene middelen?
 5. Pag. 27: Waarom een lastendaling in ambitie 5? Je zou toch verwachten dat vanwege de stikstofcrisis er een verhoging is van de stijging van de lasten op deze ambitie? Waar zit em dat in?
 6. Pag. 37. Bij ‘Duurzame ontwikkeling’ staat een mooie ambitie vermeld. Per wanneer moet deze zijn gerealiseerd, want er moet nog heel veel gebeuren? Komt hiervoor een overkoepelend plan van aanpak?
 7. Pag. 38. 2e alinea. Er staat: ‘Zuid-Holland is nauw betrokken bij de totstandkoming van de (eerste) landelijke agenda Natuurinclusief en de verdere ontwikkeling daarvan. Kan dat nader worden toegelicht?
 8. Pag. 43 Het instrument ‘de spiegel’ (focus op zelfreflectie leren en verbeteringen gemeenten) wordt i.s.m. drie gemeenten ontwikkeld. Welke gemeenten zij dit?
 9. Pag. 45 Is het thema van het Festival van de Toekomst al bekend? Zo ja, wat is het thema?
 10. Pag. 47 grafieken. Er wordt een overzicht gegeven van de geschatte bedragen voor de komende jaren. Voor beleidsdoel 4.1. (gericht op innovatie, ook/vooral gericht op duurzaamheid) staat er dat er voor 2025 een bedrag van c. 29.000 wordt geschat. Alle eerdere jaren is dit een bedrag van boven de 40.000. Waarom is dit?
 11. Pag. 70 Er staat 6e alinea ‘Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd, zolang het de hoeveelheid en het tempo van woningbouw niet belemmert’ Hoe groot wordt de kans geacht dat er daadwerkelijk energieneutraal wordt gebouwd, zeker gezien de belemmeringen en het risico van de stikstofcrisis?
 12. Pag. 74 2e bullet staat: ‘We bevorderen de kansen met zonthermie aan de hand van de provinciale verkenning van 2021.’ Kan dit nader worden toegelicht?
 13. Pag. 76 Kan worden uitgelegd wat de bijdrage en participatie is in het netwerk Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) en wat dit inhoudt?
 14. Pag. 83 3e alinea Waaruit blijkt dat het innovatiepotentieel naar een duurzame en circulaire economie onvoldoende wordt benut?
 15. Pag. 83 6e alinea. Er wordt gesproken over ‘innovatieve ecosystemen’. Wat is de betekenis hiervan en worden hierbij ook natuurlijke ecologische waarden betrokken?
 16. Pag. 83 8e alinea. Vallen dierproeven ook binnen de gelden voor Campussen Zuid-Holland?
 17. Pag. 84 3e alinea. Op welke manier heeft de huidige hoge energieprijs invloed op beleidsprestatie 4?
 18. Pag. 85 2e alinea. Er staat ‘het realiseren van … (een) ‘slimme haven’. Wat wordt hiermee bedoeld?
 19. Pag. 86 4e alinea. De omvang van de vaste lasten van leveranciers is voor circulair Zuid-Holland beperkter gebleven dan van tevoren begroot – wat is hiervoor de reden?
 20. Pag. 86 4e alinea. Op welke wijze wordt bij de actualisatie van de agenda Circulair Zuid-Holland aandacht gegeven aan het behalen van de 50% doelstelling in 2030 en 100% circulair in 2050?
 21. Pag. 87 1e alinea. Wordt het budget voor beleidsprestatie 4-2-1 ook ingezet op woon/werk gebieden?
 22. Pag. 87 1e alinea. Voor de jaren 2023-2024 wordt budget gereserveerd voor energiebesparende maatregelen voor en verduurzaming van bedrijventerreinen. Als er ook de intentie is voor meer woon-werkgebieden en dus uiteindelijk minder bedrijventerreinen, is deze maatregel dan zinvol?
 23. Pag. 97 1e alinea. Er staat ‘We brengen de ecosystemen voor de veenweide, de delta en de kust weer op orde. Hoe gaat dat gedaan worden?
 24. Pag. 97 4e alinea. Er staat ‘De provincie wil voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan binnen succesvolle samenwerkingsprojecten.’ Welke projecten worden hiermee bedoeld?
 25. Pag. 98 1e alinea. Er staat: ‘De landbouw teelt gezond en duurzaam voedsel’. Hoe verhoudt zich dat tot het enorme gifgebruik in de landbouw, met alle nadelige gevolgen voor het milieu en inname van gif door mensen?
 26. Pag. 98 1e alinea. Er staat: ‘Samen met de partners in het veld ontwikkelen wij nieuwe verdienmodellen en prestatie indicatoren die recht doen aan de dynamische transitie en perspectief bieden aan de agrariërs.’ Hoe wordt dit uitgevoerd? Komt hiervoor een plan van aanpak? Worden PS hierbij betrokken?
 27. Pag. 98 4e alinea. Er staat: ‘Met het Rijk is afgesproken dat de provincie het Natuurnetwerk Zuid-Holland uiterlijk in 2027 gerealiseerd heeft. Gaat dit lukken? En zo nee, wat zijn de gevolgen als die afspraak niet wordt nagekomen?
 28. Pag. 99 3e alinea Er staat: ‘De provincie zet in op een robuuste ruimtelijke inrichting en op een goede voorbereiding van de rampenbestrijding (meerlaagse veiligheid). Worden bij de rampenbestrijding naast mensen ook dieren opgenomen?
 29. Pag. 99 3e alinea. Hoe komt het dat de effecten van de genomen maatregelen t.a.v. de doelen uit de Kaderrichtlijn Water nog beperkt zichtbaar zijn. Waaruit bestaat dus de verdergaande inspanning? Worden er meer maatregelen getroffen of misschien andere maatregelen?
 30. Pag. 100 1e alinea. Er staat dat de provincie zich in de Natura 2000-gebieden ook richt op de specifieke Natura 2000-doelen, waarvoor leefgebieden worden vergroot en verbeterd. Hoe ziet deze vergroting van deze gebieden er uit (wat zijn de plannen)?
 31. Pag. 100 1e alinea. Hoe vaak komen de monitorgegevens van de natuur beschikbaar voor PS (frequentie)?
 32. Pag. 100 tabel. Hoe gaat bereikt worden dat in vier jaar tijd 86% van de opgave van de ecologische Verbindingszones wordt gerealiseerd? Het loopt al vele jaren en hoe wordt de inhaalslag behaald (Dat zal waarschijnlijk niet alleen lukken met een hogere vergoeding)?
 33. Pag. 102 3e alinea. Er staat: ‘De provincie wil in 2030 van heel Zuid-Holland een aaneengesloten bijenlandschap maken.’ Komt hiervoor een plan van aanpak? Wat zijn de kosten hiervoor en uit welk budget wordt dit gefinancierd?
 34. Pag. 103 2e alinea. Kunnen de taken van de bosmakelaar wat nader worden toegelicht?
 35. Pag. 103, 4e alinea. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het opnieuw geformuleerde programma LIFE IP All4Biodiversity?
 36. Pag. 114 1e alinea. In hoeverre wordt er bij de ambitie woningbouwopgave rekening gehouden met de belemmeringen van de stikstofcrisis? Kan dit nader worden toegelicht (bijvoorbeeld dat de woningbouwopgave in percentages niet wordt behaald, omdat er een stop is)?
 37. Pag. 127 3e alinea. Wordt er bij de waarborging van de gezondheid en veiligheid in de leefomgeving ook rekening gehouden met de gevaren van een nieuwe pandemie door een zoönose van de vogelgriep? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 38. Pag. 127, 4e alinea. Welke mogelijkheden zijn er om het bedrijf Chemours stil te leggen in het belang van de milieukwaliteit en gezondheid?
 39. Pag. 129, 2e alinea. Hoe worden gemeenten gestimuleerd om zelf met luchtkwaliteitsbeleid te komen?
 40. Pag. 129. Wat doet de provincie aan de vermindering van lichthinder, naast geluidshinder?
 41. Pag. 134 1e alinea Welke nieuwe ruiterpadenverbindingen zijn gepland en om welke uitbreiding van het ruiterknooppuntennetwerk gaat het?
 42. Pag. 153. Hoe gaat de provincie van 21 ha groei nieuw natuurgebied in 2021 naar 411, 819, 750 tussen 2023en 2026 realiseren? Is dat wel haalbaar?
 43. Pag. 183, 4e alinea. Er staat dat de realisatie van de NNN grotendeels plaats vindt via 4 programma’s. Waarom staat de Alblasserwaard hier niet genoemd? En wat is de huidige stand van de Leenheerenpolder?
 44. Pag. 186, 3e alinea. Hoe komt het dat er geringe belangstelling is voor de opkoopregeling?
 45. Pag.187, 2e alinea. Welke gronden kunnen worden ingezet voor andere provinciale doelen?
 46. Pag. 233, 1e alinea. Waarom is er niet gekozen voor opdrachtverstrekking i.p.v. subsidie boerenlandvogelversterking?

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Statenfractie Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 31 okt. 2022
Antwoorddatum: 9 nov. 2022

Klik hier, hier en hier voor de antwoorden Najaarsnota 2022. En klik hier en hier voor de antwoorden Begroting 2023.