Tech­nische vragen Start­no­titie Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied


Indiendatum: 5 dec. 2022

 1. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de totale stikstofemissie omlaag gaat ten behoeve van natuurherstel en hoe wordt geborgd dat niet gelijk ruimte weer wordt benut voor andere economische functies als wonen en infra?
 2. Hoe wordt de betrokkenheid van PS bij het gehele traject vormgegeven? Kan dit nader worden toegelicht?
 3. Pag.1 Er staat: 'De provincie organiseert het overleg en proces in de drie kerngebieden, bewaakt de provinciale kaders (zie punt 3) en levert kennis en expertise op verschillende onderdelen.’ Is er bij de provincie kwalitatief en kwantitatief voldoende capaciteit beschikbaar om het gehele proces te begeleiden?
 4. Pag.4 De kerngebieden Kust en Duinen, Veenweiden en Hollandse Delta omvatten nagenoeg de gehele provincie. Waarom wordt er hier dan gesproken over ‘kerngebieden’?
 5. Pag.8 Er staat: ‘Door processen te integreren neemt de bestuurlijke drukte af en dit draagt bij aan effectiviteit in de uitvoering.’ Wordt het bestuurlijk niet juist veel drukker, omdat er al veel goed functionerende overlegtafels zijn, zoals de Landschapstafels, regiodeals en leadertraject? De Governance vanuit NPLG (3 nieuwe deeltafels) sluit niet aan bij de al bestaande en goed functionerende overlegstructuren. Daar komt ook nog het traject Ruimtelijke Puzzel Zuid-Holland bij. Hoe gaat de provincie deze tafels integreren tot één overlegstructuur? Of komen er toch meer overlegstructuren? Kan dit nader worden uitgelegd?
 6. Wordt hierbij rekening gehouden met de beperkte bemensing vanuit de diverse organisaties? Zo ja hoe?
 7. Sommige gebiedsopgaven overstijgen het schaalniveau van een afzonderlijke tafel. Zoals de natuur- water en klimaatopgaven voor het Haringvliet. Aan welke tafel gaan de opgaven voor het Haringvliet worden uitgewerkt?
 8. Pag.7 Wat wordt precies bedoeld met ‘verdere iteratieslagen in het ZH-PLG.’?
 9. Pag.10 Er staat: ‘Vanuit het landelijk doel, vastgelegd in de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel, heeft Zuid-Holland een reductieopgave voor ammoniak uit de veehouderij van 1,9 kiloton (exclusief basispad).’ Om een beeld te krijgen, om hoeveel koeien gaat het dan bijvoorbeeld? En wat betekent het ‘basispad’?
 10. Pag.10 Er staat: ‘We hebben met het Rijk afgesproken om in Zuid-Holland 150 hectare bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Afspraken over een verdeling tussen de provincies buiten het NNN zijn nog niet gemaakt (die verwachten we in januari 2023).’ Wanneer kunnen we hiervoor een plan van aanpak verwachten?
 11. Pag.10 Er staat: ’Van de resterende opgave NNN gebied bevindt zich 3.270 hectare in de provincie Zuid-Holland. Deze restopgave is ruimtelijk belegd via de provinciale verordening. Voor de realisering zijn verschillende vervolgstappen nodig.’ Welke zijn deze vervolgstappen?
 12. Pag.11 Er staat: ‘Over KRW-doelen en (rest)opgaven is veel informatie beschikbaar, maar inzicht in wat op deelgebiedsniveau (extra) nodig is, ontbreekt.’ Dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen… Kan het nader worden toegelicht waarom hier sinds het begin van het instellen van de KRW doelen in 20029 nog geen inzicht in is?
 13. Pag.12: Er staat: ‘Het doel van 5 megaton CO2-equivalent wordt op basis van een door het Rijk vast te stellen verdeelsleutel vertaald naar een provinciaal doel in januari 2023.’ Kan dit nader worden toegelicht?
 14. Pag.16 Er staat: ‘Toewerken naar het op (soms hoger) peil houden van de grondwaterstanden en/of andere bewezen effectieve maatregelen om de veenbodem natter te houden om CO2-emissie en bodemdaling te beperken. We kunnen dit pas nader invullen voor Zuid-Holland als de brief over ‘water en bodem sturend’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is gepubliceerd (huidige planning: 25 november 2022). Deze brief is er inmiddels.’ Wanneer worden de kaders en doelstellingen voor peilopzet veenweide vastgesteld? Worden er dan kaderstellend meetbare kwantitatieve doelen voor peilopzet meegegeven in de opdracht aan de tafels?
 15. Pag.18 Er staat: ‘Een aandachtspunt is dat de kosten van beheer en onderhoud of exploitatie in beginsel niet in aanmerking komen voor bekostiging uit het Transitiefonds.’ Hoe gaat dit worden opgelost?
 16. Pag.19 Er staat: ‘Ook hebben we provinciale voorfinancieringsmiddelen beschikbaar gemaakt voor het NPLG, net als middelen voor PAS-melders. We onderzoeken nog of we versnellingsgelden vanuit het Transitiefonds kunnen inzetten voor voorstellen die zijn ingediend.’ Vanuit welk budget wordt dit bekostigd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 5 dec. 2022
Antwoorddatum: 7 dec. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen ten aanzien van het voorbereidingsbesluit bij de wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Lees verder

Technische vragen commerciële bijenkasten en reuzenbalsemien in de Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer