Tech­nische vragen uitvoe­rings­agenda Klimaat­adap­tatie


Indiendatum: 19 apr. 2021

Natuurontwikkeling

Er staat: 'Provincie Zuid-Holland blijft komende jaren investeren in de realisatie van het Zuid-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Grond aankopen en zelfs onteigening worden in deze collegeperiode ingezet. In onderdelen van de beoogde ecologische verbindingen en natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke worden zo gronden verworven. Bovendien faciliteren we de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, die de komende jaren het Streefbeeld voor dat gebied gaat realiseren.’

Vragen:

1) Om hoeveel ha nieuwe natuur gaat het dan?

2) Waar wordt onteigening ingezet?

3) Waar worden precies gronden verworven?

4) Hoe wordt de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon gefaciliteerd? Kan dit nader worden toegelicht?

Bos en bomen

Er staat: ‘Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het realiseren van 10% extra hectare bos. Op 12 oktober 2020 hebben wij het groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken dat uitbreiding van bos en aantal bomen wordt gekoppeld aan andere provinciale opgaven en als ambitie wordt meegenomen bij lopende gebiedsprocessen en programma’s. We willen op die manier in beeld brengen waar kansen zijn. Middelen (en financiering) om bomen aan te planten zijn vanuit de markt en via verschillende landelijke projecten beschikbaar. Als provincie zullen we vanuit onze regierol verschillende partijen en opgaven aan elkaar verbinden en er op die manier aan bijdragen dat er ook voldoende grond beschikbaar komt voor meer bos en bomen in Zuid-Holland.’

Vragen:

5) Om hoeveel geld gaat het in dit geval?

6) Vanuit welke markt is er geld beschikbaar en om welk bedrag gaat het?

7) Via welke landelijke projecten is financiering beschikbaar en om welk bedrag gaat het?

8) Zijn er al ideeën waar meer bos en bomen komen en waar de voldoende grond wordt gerealiseerd? En zo ja, waar? Zo nee, wanneer wordt dit bekend?

Bodemdaling

Er staat: ‘De provincie krijgt voor de komende 2 jaar 22 miljoen euro van het Rijk om bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan. Wij gaan dit inzetten in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.’

Vraag

9) Op welke manier wordt de 22 miljoen euro de komende 2 jaar ingezet? En wordt er dan ook daadwerkelijk ingezet op waterpeilverhoging?

10) Is hiervoor een plan van aanpak?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 apr. 2021
Antwoorddatum: 21 apr. 2021

Natuurontwikkeling

Er staat: Provincie Zuid-Holland blijft komende jaren investeren in de realisatie van het Zuid-Hollandse deel van het natuurnetwerk Nederland (NNN). Grond aankopen en zelfs onteigening worden in deze collegeperiode ingezet. In onderdelen van de beoogde ecologische verbindingen en natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke worden zo gronden verworven. Bovendien faciliteren we de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, die de komende jaren het Streefbeeld voor dat gebied gaat realiseren.’

Vragen:

1) Om hoeveel ha nieuwe natuur gaat het dan?
2) Waar wordt onteigening ingezet?
3) Waar worden precies gronden verworven?
4) Hoe wordt de gebiedcoöperatie Beijtenland van Rhoon gefaciliteerd? Kan dit nader worden toegelicht?

Antwoord:

Antwoorden voor dit onderdeel zijn nog niet ontvangen. Deze vragen worden op een later moment alsnog beantwoord.

Bos en bomen

Er staat: ‘Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het realiseren van 10% extra hectare bos. Op 12 oktober 2020 hebben wij het groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken dat uitbreiding van bos en aantal bomen wordt gekoppeld aan andere provinciale opgaven en als ambitie wordt mee genomen bij lopende gebiedsprocessen en programma’s. We willen op die manier in beeld brengen waar kansen zijn. Middelen (en financiering) om bomen aan te planten zijn vanuit de markt en via verschillende landelijke projecten beschikbaar. Als provincie zullen we vanuit onze regierol verschillende partijen en opgaven aan elkaar verbinden en er op die manier aan bijdragen dat er ook voldoende grond beschikbaar komt voor meer bos en bomen in Zuid-Holland.’

Vragen:

5) Om hoeveel geld gaat het in dit geval?

Antwoord: Vanuit de provincie is 250.000 proces geld voor bos en bomen beschikbaar. Hiermee willen we een aantal acties uitzetten om goed in beeld te brengen waar kansen zijn voor bosuitbreiding en ook willen we kijken op welke manier we dit kunnen koppelen aan onze provinciale opgaven en aan financieringskansen uit de markt. Er is geen geld voor realisatie beschikbaar (anders dan de ambitie om dit te koppelen aan andere provinciale opgaven).

6) Vanuit welke markt is er geld beschikbaar en om welk bedrag gaat het?

Antwoord: We merken dat bedrijven en maatschappelijke organisaties willen investeren in bosuitbreiding. Met name voor het aankopen en planten van bomen is voldoende geld in de markt. Met de genoemde acties, zoals beschreven bij het vorige antwoord willen we proberen om deze financiering te binden aan concrete locaties. Grootste uitdaging is het vinden van geschikte locaties en financiering van grondaankoop.

7) Via welke landelijke projecten is financiering beschikbaar en om welk bedrag gaat het?

Antwoord: Het blijkt (ondanks de hoge ambitie) vooralsnog tegen te vallen hoeveel er landelijk aan financiering beschikbaar komt voor realisatie van extra bos. Dit dilemma van een hoge ambitie zonder financiële dekking is ook benoemd in de Landelijke bossenstrategie. Wat is er op dit moment wel beschikbaar:

• Er is op dit moment (vanuit Programma Natuur) geld beschikbaar voor compensatie van bos in het kader van Natuurherstelmaatregelen (dit is niet veel in Zuid-Holland). Ook zijn er enkele locaties in beeld waar bos als bufferzone een bijdrage kan hebben voor de N2000 doelen en hier volgt wellicht financiering voor vanuit Programma Natuur.

• Er is landelijk 52 miljoen beschikbaar vanuit het klimaatakkoord o.a. voor bos op rijksgrond, onderzoekspilots en agroforestry en landschapselementen. Dit budget kunnen we alleen als provincie niet uitgeven. Voortouw ligt bij het Rijk. De subsidieregeling die er komt voor aanplant van bomen (landschapselementen) kan wel ook aangevraagd worden in ZH

• Verder wordt in de bossenstrategie verwezen naar meekoppelen met uitbreiden woningbouw, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, CO2 credits, De Europese Bossenstrategie.

8) Zijn er al ideeën waar meer bos en bomen komen en waar de voldoende grond wordt gerealiseerd? ? En zo ja, waar? Zo nee, wanneer wordt dit bekend?

Antwoord: Er zijn in het groeimodel bos- en bomenbeleid wel al wat kansrijke locaties benoemd. Dit willen we komende tijd verder uitwerken (zie antwoord bij vraag 5). De strategie hebben we uitgewerkt in een Werkplan. We verwachten dit plan nog dit voorjaar aan te kunnen bieden aan PS.

Bodemdaling

Er staat: ‘De provincie krijgt voor de komende 2 jaar 22 miljoen euro van het Rijk om bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan. Wij gaan dit inzetten in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.’

Vraag

9) Op welke manier wordt de 22 miljoen euro de komende 2 jaar ingezet? En wordt er dan ook daadwerkelijk ingezet op waterpeilverhoging?

Antwoord: De provincie heeft in samenwerking met de partijen in de regio het ‘Aanbod Inzet Impulsgelden Veenweiden Zuid-Holland’ (impulsnotitie) opgesteld en ingediend bij de minister van LNV. Dit evenals de vier andere veenweideprovincies. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van LNV van €22 miljoen voor Zuid-Holland van de beschikbare €100 miljoen. In tegenstelling tot eerdere signalen heeft de minister besloten om de looptijd niet 2 jaar te maken, maar tot eind 2025. De impulsnotitie is door GS op 15 juli 2020 naar PS toegezonden (PZH-2020-745571177, procedurevergadering KNM 9 september). Daarna is de brief betrokken bij de behandeling van de Hoofdlijnennotitie Landbouw in de commissie. De inzet van de €22 miljoen in de vorm van te nemen maatregelen is in deze impulsnotitie beschreven. Grotendeels is dit in de vorm van onderwaterdrainage, aankoop bedrijven en afwaardering gronden irt een hoger waterpeil. Iedere maatregel moet leiden tot CO2 reductie door een hoger waterpeil en vaak wordt hier ook stikstof mee gereduceerd.

10) Is hiervoor een plan van aanpak?

Antwoord: De aanpak die in hoofdlijnen beschreven is in de impulsnotitie wordt nu in de regio’s verder uitgewerkt in concrete projectvoorstellen voor een aanpak in polders. Daarnaast wordt er door ons gewerkt aan aankoop van bedrijven (bv. bij Nieuwkoop) en in een enkel geval (oa. Meije Laag) was het voorstel al in voorbereiding en leidt dit op korte termijn tot toekenning van geld.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ondersteuning duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf

Lees verder

Technische vragen aangepast handelingskader realisatiestrategie NNN Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer