Tech­nische vragen aangepast hande­lings­kader reali­sa­tie­stra­tegie NNN Zuid-Holland


Indiendatum: 31 mei 2021

Statenvoorstel:

 1. Pag.3 Kunnen studenten/scholieren ook ingezet worden bij natuurbeheer? De boer zou hierdoor ontlast kunnen worden en betaald krijgen door de universiteit en school voor de didactische waarde van de ervaring?
 2. Pag.4 Er staat: ‘De subsidie voor NNN-ontwikkeling op eigen grond (SKNL) wordt ook opengesteld voor overheden’. Is het de bedoeling dat andere overheden ook gronden kunnen verwerven en inrichten met subsidie en dit gaan beheren? Of is dit bedoeld als tussenstap naar beheer door andere organisaties?
 3. Pag.5 Er staat: ‘De dekking van de meerkosten van volledige schadeloosstelling/onteigening wordt gevonden binnen het Programma Natuur. Onteigening wordt enkel ingezet voor cruciale delen van het NNN die niet geherlocaliseerd kunnen worden, waar na een uitvoerige verkenning zelfrealisatie onmogelijk blijkt en een minnelijke overeenkomst over aankoop van gronden niet bereikt kan worden.’ Om hoeveel ha gaat het dan ongeveer?
 4. Pag.5 Er staat: ‘Ten behoeve van het mogelijk maken van een actieve verwervingsstrategie wordt in de Voorjaarnota/Kaderbesluit 2022 de financiën beschikbaar gesteld voor volledige schadeloosstelling/onteigening. Op basis van dit besluit is het mogelijk om volledige schadeloosstelling te bieden voor NNN-hectares.’ Wat gebeurt er als zich kansen in 2021 voordoen? Zijn er dan ook mogelijkheden?

Aangepast Handelingskader voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland in Zuid-Holland

 1. De subsidie voor natuurverbetering is tot nu toe niet echt succesvol gebleken, omdat de weidevogelstand met name in de agrarische gebieden nog steeds sterk afneemt. Welke evaluatie heeft hierop plaats gevonden (reflectie) en welke maatregelen bleken niet succesvol en waarom en wat zijn de nieuwe maatregelen die tot meer succes moeten leiden om het natuurlijk evenwicht te herstellen, inclusief de aanwezigheid van natuurlijke predatoren?
 2. Welke grenswijzigingen NNN-gebieden hebben er plaatsgevonden onder mandaat GS en leverde dit hetzelfde ha natuur op met dezelfde kwaliteit?
 3. Hoeveel ondernemers zijn er overgegaan tot zelfrealisatie en om hoeveel ha gaat het dan?
 4. Wie controleert de effecten bij zelfrealisatie, hoe vaak gebeurt dit en hoe wordt dit bepaald?
 5. In de documenten van de omgevingsvisie is aangegeven dat er nog geen provinciaal beleid natuurinclusieve landbouw is gerealiseerd, terwijl dit wel nodig is. Komt dit er en zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?
 6. In 2015 hadden de NNN-gebieden in Zuid-Holland al klaar moeten zijn. Wat zijn hierbij de grootste belemmeringen geweest, waarom het tot nu toe niet behaald is?
 7. Nu wordt volledige schadeloosstelling en mogelijk onteigening ingezet als instrument (nu de tijd begint te dringen), maar waarom is dit niet eerder ingezet?
 8. Kunnen we een kaart ontvangen van de oorspronkelijke EHS-opgave in ZH van vóór het natuurpact en een vergelijkbare kaart met de NNN-opgave na het natuurpact (2013)?
 9. De totale NNN zijn onderverdeeld in 4 categorieën: bestaande natuurgebieden (donkergroen), natuurgebieden die tussen 2013 en 2020 nieuw zijn gerealiseerd (lichtgroen), natuurgebieden die op dit moment in realisatie zijn (grijs) en nog te realiseren natuurgebieden waarvoor realisatie uiterlijk 2027 nog onzeker is (geel). Zijn deze allemaal al ingericht of zitten hier ook stukken bij zoals rond de Nieuwkoopse Plassen? En vallen de ecologische verbindingszones hier ook onder of niet?
 10. Pag.8 Zouden broekbossen of ander soort bosgebied toegevoegd kunnen worden aan de beoogde landschapstypen, zoals laagveen?
 11. Pag.15 1e alinea. Er staat: ’Bijna 80 procent van de projecten van dit programma verkeert op dit moment nog in de fase waarin er gesprekken worden gevoerd…’ en ‘Per gebied kan pas met inrichting worden gestart als het complete gebied is verworven of de gronden beschikbaar zijn’. Waarom kan pas met inrichting van een gebied worden gestart, als alle grond beschikbaar is? Het geschikt maken van een gebied tot natuurgebied is toch niet afhankelijk van een bepaalde omvang? Zo ja, hoe zit dat dan?
 12. Pag.15 3e alinea. Hier staat vermeld dat van de 3300 ha nog te realiseren natuur, 2450 ha in 2027 gerealiseerd zal zijn. Terwijl op pagina 11 2750 ha gepland voor realisatie voor 2027 vermeld staat. Wat is nu het juiste aantal hectare van nog te realiseren natuur dat in 2027 naar alle waarschijnlijkheid echt gerealiseerd zal zijn?
 13. Pag.16 Er staat: ‘Om deze knelpunten op te lossen en te zorgen dat de realisatie van de natuur ook hier mogelijk wordt, wordt een aanpassing voorgesteld in het beschikbare instrumentarium voor realisatie van de 800 NNN-hectares waar nu knelpunten optreden bij tijdige realisatie.’ Klopt het dat er ook nog knelpunten in het huidige areaal zijn zoals NNN-gronden met nog reguliere pacht, die nu niet ingebracht worden?
 14. Pag.16 1e opsomming. Er staat ‘Het vergt grote personele inspanning om al die stakeholders te bereiken’. Is er voldoende personeel beschikbaar?
 15. Pag.18 Er staat: ‘Deze instrumenten zijn in meer of mindere mate succesvol gebleken.’ Welk instrumentarium is minder succesvol gebleken en waarom?
 16. Pag.19. Hoeveel hectare NNN gebied komt in aanmerking voor herlocatie bij de verdere realisatie van NNN?
 17. Pag.20 Kunnen grondbeheerders mogelijk gekoppeld worden aan ecologen/studenten die over de kennis beschikken om aan de gewenste kwaliteit van het NNN te kunnen voldoen?
 18. Pag.22 1e alinea. Voor welk deel van de 25% waarvan nog niet zeker is dat doelen gehaald kunnen worden, worden concrete sturingsmogelijkheden gemist?
 19. Pag.24 4e alinea. Over welke beoogde natuurkwaliteitsverbetering spreekt men hier?
 20. Pag.24 Er staat: ‘We stellen ‘aankoopregeling natuur’ in (cf. provincie Utrecht) zodat (potentiële) natuurbeheerders NNN-gronden ten behoeve van natuurontwikkeling kunnen aankopen.’ Wat houdt deze Utrechtse regeling precies in?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Technische vragen uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Lees verder

Technische vragen uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer