Bijdrage 1e Begro­tings­wij­ziging 2020 Provin­ciale Staten


22 april 2020

Bijdrage PS vergadering 22 april 2020

Voorzitter. Allereerst willen we ons medeleven betuigen aan alle slachtoffers van Coronacrisis, wat veel leed in heel veel families veroorzaakt!

Dan de begrotingswijziging. Ik begin bij ambitie 5 Versterken van de natuur in Zuid-Holland.

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Om te beginnen wil de Partij voor de Dieren nogmaals de intrinsieke waarde van de natuur benadrukken, zoals ook wettelijk is vastgelegd. We zien daar weinig van terug in de provinciale plannen. De nadruk van het belang van de natuur wordt door dit college gelegd bij het belang van de natuur voor de mens, het economisch vestigingsklimaat, toerisme en recreatie. De Partij voor de Dieren vindt dat met veel meer inzet en ambitie de provinciale natuurdoelen moeten worden gerealiseerd. Gedeputeerde Potjer: toon meer daadkracht en laat zien dat de verbetering van de natuur u menens is! Het gaat niet goed en de stikstofcrisis is mede een gevolg van de belabberde natuur in ons land.

Het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) is vastgesteld in 2019 en beschrijft de groenambities en beleidsdoelen voor de komende 14 jaar. Het vorige college heeft de visie niet vertaald in programma’s en een begroting, omdat dat college het wilde overlaten aan het nieuwe college. Het is niet duidelijk wat GS gaan doen met deze visie en wanneer deze verder wordt uitgewerkt in programma’s en een begroting. We willen daarom dat natuurversterking als module wordt opgenomen in de LTA omgevingsbeleid en zullen daar later een voorstel voor doen.

Fijn dat onderzocht wordt om in het landelijk gebied meer bomen te planten, want bomen zijn ontzettend belangrijk. We stellen voor om € 50.000 te reserveren voor de aanplant van nieuwe bomen en dienen hiervoor een amendement in.

Ook dienen we een motie in om het actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 te continueren, omdat de weidevogelstand nog steeds schrikbarend achteruit gaat.

Financiering wildopvangen

Hoe zit het met financiële reservering voor de wildopvangen? We zien dat nergens terug in de begroting. Prima dat er overleg is met het Rijk, maar regeren is vooruitzien en ook Zuid-Holland ontkomt er niet aan om de wildopvangen structureel financieel te gaan ondersteunen. Het is schrijnend te constateren dat de vergoeding voor economische schade door in het wild levende dieren zo goed geregeld is via BIJ 12, maar als het op beschermen van gewonde en zieke in het wild levende dieren aankomt, geeft de provincie tot nu toe niet thuis. We dienen een amendement in om € 200.000 structureel vrij te maken voor de wildopvangen met een provinciale vergunning.

Landbouw

Zuid-Holland produceert als tweede grootste exporteur ter wereld voor de wereldwijde voedselmarkt en 90 procent van de Zuid-Hollandse landbouwproducten wordt geëxporteerd. De coronacrisis geeft aan hoe kwetsbaar deze wereldeconomie en de vergaande globalisering is, ook in economisch opzicht voor Zuid-Holland met al zijn export. De Partij voor de Dieren wil dan ook geen inzet op een wereldwijde voedselketenproductie. Wij moeten in onze overvolle provincie en dichtbevolkt land niet de slager, melkboer, kaasboer, groenteboer en bloemist van de wereld willen zijn, maar via export van kennis zorgen dat de wereld in zijn eigen omgeving goede en duurzame producten kan produceren en in de eigen behoefte kan voorzien. Wij worden nu in ons kleine landje opgescheept met het afval dat bij deze Zuid-Hollandse productie voor de wereld achterblijft. Dat moeten we vanuit milieu- en gezondheidsaspecten niet willen! We zijn blij dat gedeputeerde Bom heeft aangegeven om een meer regionale en duurzame productie te gaan bespreken met de diverse sectoren.

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

De rol van de provincie in de energietransitie mag ambitieuzer; niet alleen ‘additioneel’.

De afbouw van aardgas, acties op het gebied van zonne-, wind- en waterenergie en groene waterstof steunen we van harte, evenals projecten voor ontwikkeling van aardwarmte, zij het dat we alert moeten blijven op de risico’s voor de langere termijn.

Inmiddels is wel duidelijk dat de PvdD geen voorstander is van de geldverslindende en niet duurzame geplande warmterotonde. Ook het gebruik van biomassa voor energielevering vinden wij niet duurzaam.

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Op zich is de PvdD voor een circulaire economie, maar wat ons betreft valt biomassaverbranding en -vergisting daar niet onder. Biomassa kan op een veel duurzamere manier worden hergebruikt. Daarom zijn we geen voorstander van biomassaverbranding als onderdeel van de biobased economy.

De provincie zet bij economie veel in op de zogenaamde ‘topsectoren’ en buitenlandse handel, zoals naar China. Maar is dat wel zo verstandig? Buitenlandse handel leidt juist tot weglekken van baten naar het buitenland, naar buitenlandse bedrijven en aandeelhouders en een steeds grotere vinger in de pap van het buitenland in onze economie.

We hebben ernstige kritiek op de Zuid-Hollandse financiering van het Holland US Bridge programma (HUB), een platform- en investeringsprogramma om de life science- programma’s uit Zuid-Holland door het bedrijfsleven uit de Verenigde Staten te laten financieren. Het is een indirecte financiering van dierproeven bij de Zuid-Hollandse Bioscienceparken en REGMED X. ‘Wie betaalt, bepaalt’ en zo wordt onze Zuid-Hollandse ontwikkeling op het gebied van life science onder invloed gebracht van Amerikaanse marktwerking. Deze marktwerking vinden wij voor een beroepstak met een algemeen en publiek belang absoluut ongewenst. De PvdD wil daar juist vanaf en wil dat de zorg en medicatieontwikkeling weer in handen komen van de overheid. Het mag geen economisch verdienmodel en winstmechanisme zijn.

Volgens veel fracties mogen dieren absoluut niet met mensen worden vergeleken en gaat het om een andere soort dan de mens. Dieren mogen bijvoorbeeld gedood worden als er sprake is van overlast of schade. Het is echter de mens zelf die de meeste schade veroorzaakt en de draagkracht van de aarde enorm onder druk zet. Vergelijking van mensen met dieren is dus volgens velen niet ‘im frage’. Maar waarom dan wel massaal dierproeven doen voor menselijke doeleinden als we dieren niet met mensen mogen vergelijken? Als je die redenatie doortrekt, zou dat niet kunnen. We zijn het absoluut oneens met het college om zo veel geld te besteden aan bio science, RegMed en de HUB en daarmee aan de ondersteuning van dierproeven.

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland:

Het behoud en beschermen van de groene ruimte heeft onze hoogste prioriteit. Wij vinden dat woningbouw alleen gerealiseerd mag worden binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) en via herstructurering van bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden. We vinden daarnaast belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de bouw van duurzame woningen voor één- en twee persoonshuishoudens en betaalbare koopwoningen voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine beurs en waar het kan zo veel mogelijk in de buurt van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en niet in dure ééngezinswoningen.

Ambitie 2 Een bereikbaar Zuid-Holland

We willen meer maatregelen als thuis- en flexwerken en het digitale werken integreren bij de ambitie bereikbaarheid. Door de coronacrisis blijkt dat thuiswerken veel meer kan dan tot nu toe werd aangenomen. Niet meer terug naar ‘business as usual’, maar de crisis aangrijpen om onze samenleving duurzamer, gezonder, socialer en elke dag beter te maken.

Er wordt in de begrotingswijziging gesteld dat in 2020 alle provinciale bermen ecologisch beheerd gaan worden. We willen gedeputeerde Vermeulen oprecht complimenteren met het feit dat het klepelen nagenoeg is afgebouwd en dat bijna alle bermen in Zuid-Holland ecologisch worden beheerd!

Voorzitter. Ik kom aan het eind van mijn bijdrage. Graag wil ik nog een paar algemene opmerkingen maken.

De wereldwijde financiële crises dwingen ons tot nadenken over duurzame ontwikkelingen.

Economische groei is heilig bij de meeste politieke partijen, ook al gaat het ten koste van onze gezondheid, de lucht-, water- en bodemkwaliteit en kwaliteiten als rust, stilte en het welzijn van dieren.

Graag citeer ik als afsluiting de essentie van de speech van prinses Irene n.a.v. de coronacrisis.

‘Er is angst voor economische rampspoed en de gevolgen van de coronacrisis. Het is moeilijk om over die angst heen te kijken naar het grotere geheel. Het is goed om te zien dat er mooie initiatieven ontstaan en er verbondenheid met en verantwoordelijkheid is voor elkaar en dat is hoopvol. Maar wat gaan we doen ná de crisis? Willen we koste wat het kost terug wat we hadden of gaan we het anders doen en willen we een betere leefsituatie verwezenlijken? Als onderdeel van een samen-leving kun je er niet níet toe doen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg en is het wachten op de volgende crisis. Zoals het was kan het niet meer, dat staat als een paal boven water. Hoe gaan we een wereld veranderen, die gebaseerd is op angst? Dat kan alleen als ieder persoon zich bewust is van zijn of haar eigen keuzes en handelen en de gevolgen daarvan voor onze leefomgeving. Elk individu doet ertoe! Het welzijn van mens en dier en de natuur gaan samen. Als het slecht gaat met de dieren en de natuur, zal het ons ook slecht vergaan in plaats van elke dag beter te maken. De natuur reageert op ons handelen en dat is meer dan duidelijk.

Er is een klimaatcrisis, een zeer verontrustende afname van de biodiversiteit, een stikstofcrisis en recent de coronacrisis. We hebben de natuur onder veel te grote druk gezet en roofbouw gepleegd op de aarde met alle schadelijke gevolgen van dien. De conclusie is dat we op een andere manier zouden moeten leven.

Ook de Partij voor de Dieren wil elke dag beter maken door meer respect en dankbaarheid naar elkaar en naar alles wat de natuur en de aarde ons bieden en meer bescheidenheid die we als mens in de ruimte innemen. Hoe wil je leven op ecologisch, sociaal, economisch en politiek niveau? Hoe is je consumptiepatroon, hoe breng je je vakanties door, wat koop je, wat doe je, wat zeg je, wat denk je, wat zijn je intenties? Ieder van ons kan er aan bijdragen om elke dag beter te maken. Laten we ook na de crisis doorgaan met de verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor dieren, voor de natuur en voor de aarde. Liefde, respect en dankbaarheid voor wat de natuur en de aarde ons geven: de lucht om te ademen, het water om te drinken en het voedsel dat we eten. Hoe kijk je naar jezelf? Wat klopt er en wat klopt er niet meer? Wat kun je zelf doen om elke dag beter te maken?... En dat kan heel klein zijn. Samen krijgen we het coronavirus onder controle, maar samen maken we ook elke dag beter. Dank u wel!