Bijdrage BW (bereik­baarheid en wonen) commissie Perma­nente bewoning van recre­a­tie­parken


27 september 2023

Voorzitter,

Vandaag is mijn eerste commissievergadering. En het onderwerp dat nu besproken wordt, namelijk permanente bewoning van recreatieparken, laat gelijk zien dat het lastig kan zijn om te bepalen hoe er naar een onderwerp gekeken moet worden.

De Partij voor de Dieren snapt namelijk de bewoners van de recreatieparken in Nieuwkoop: ze zitten momenteel op een mooie plek in het groen en willen meer duidelijkheid over de situatie omtrent de bewoning van de parken.

Desondanks hebben we als partij ook zorgen over wat het betekent als bij de recreatieparken in Nieuwkoop het proces wordt gestart om deze woningen om te vormen tot woningen waar permanente bewoning is toegestaan. Allereerst is het strijdig met het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol en de provinciale Omgevingsverordening. De woningen vallen namelijk buiten bestaands stads- en dorpsgebied.

Onze fractie is van mening dat nieuwe woningen buiten bestaand stads- en dorpsgebied voorkomen moet worden. De Partij voor de Dieren wil liever inbreiding binnen bestaand stads- en dorpsgebied en omvorming van glastuinbouwgebieden, verouderde bedrijfsterreinen of leegstaande kantoorpanden. In de Verstedelijkingsstrategie die door de provincie zelf is opgesteld wordt het beter benutten van bestaand stads- en dorpsgebied genoemd als één van de uitgangspunten.

We hebben in een eerdere bijdrage al aangegeven dat van legalisering van recreatieparken naar permanente bewoning een precedentwerking uit gaat, die we onwenselijk vinden. Vooral omdat dit soort parken zich vaak in de zeer schaarse natuur van Zuid-Holland bevinden.

Zo ook de recreatieparken in Nieuwkoop, deze vallen precies in het Groene hart – het mooie stuk groen midden in de randstad, waar de bewoners van de parken logischerwijs van genieten. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen wat er met dit stuk groen gebeurt op het moment dat permanente bewoning wordt toegestaan in deze parken. Permanente bewoning zorgt voor een nieuw dorp in het open en landelijke beschermde gebied. Het vraagt om meer infrastructuur en meer maatschappelijke voorzieningen en dus nog veel meer bebouwing in een recreatieve omgeving.

Dat vindt onze fractie onwenselijk; wij zien liever dat het Groene hart voor iedereen open, groen en een plek om te ontspannen blijft. Bovendien geloven wij ook in de intrinsieke waarde van de natuur en biodiversiteit in het Groene Hart –dit komt evenzeer onder druk te staan op het moment dat er een permanent dorp in deze beschermde omgeving ontstaat. Dit is nog meer het geval wanneer er in de toekomst meer nieuwe permanente dorpen ontstaan vanwege de precedentwerking die uit kan gaan vanwege de casus hier in Nieuwkoop.

Samengevat: de Partij voor de Dieren is om de genoemde argumenten geen voorstander van permanente bewoning van recreatiewoningen en hoopt dat Gedeputeerde Staten de bewoners snel duidelijkheid kan verschaffen.

Kirsten Weitering
Fractievolger partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RM (ruimte en milieu) commissie recreatiegebied Vlietland en Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Lees verder

Bijdrage LG (Landelijk Gebied) commissie Draagkrachtonderzoek Nationaal Park Hollandse Duinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer