Bijdrage LG (Landelijk Gebied) commissie Draag­kracht­on­derzoek Nationaal Park Hollandse Duinen


4 oktober 2023

Voorzitter,

Naar een bestemming in balans staat er op de voorkant van het rapport. En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de natuur. Recreatiedruk levert, naast economische belasting, schadelijke gevolgen op voor de kwetsbare natuur in het gebied.

Beheerders geven aan dat vooral in de duingebieden problemen zijn met de ecologische draagkracht en in de overgangszone van Den Haag, juist de gebieden met het grootste aandeel beschermde natuur (rond de 80% - 90%). Hier geen losloopgebieden voor honden meer bijvoorbeeld.

De draagkracht van de natuur is op de stranden en de achterlanden juist relatief vaak meer in balans. Belangrijk om de toegangswegen ook hier meer te centreren.

Onder draagkracht van de natuur verstaan we het maximale aantal bezoekers dat een gebied aan kan zonder dat het negatieve effecten heeft voor de natuur (bijv. vervuiling, schade of verstoring van flora en fauna of verlies van biodiversiteit). Met andere woorden: tegen welke intensiteit van bezoekers en vormen van recreatief gebruik is de beschikbare natuur in Nationaal Park bestand, zonder dat dit tot negatieve effecten leidt? De ecologische draagkracht wordt overschreden, maar ook inwoners geven aan overlast te ervaren vanwege recreatie en toerisme. Je zou ook nog kunnen stellen wat de aanwezige dieren ervan vinden, maar dat kan wel worden geconcludeerd uit de ecologische draagkracht van het gebied.

Voor de PvdD heeft het prioriteit om dit Natura-2000 gebied beter te beschermen, ook naar de toekomst toe om de balans te herstellen. We ondersteunen de visie van het college om de recreatiedruk te concentreren, zodat het overige gebied beter beschermd blijft.

We ondersteunen van harte de aanbevelingen van het rapport:

  1. Ten eerste de opgave van extra natuur en recreatie. Wat betreft nieuwe natuur betreft het vooral een provinciale taak en verantwoordelijkheid. We zien graag dat het college hiervoor een concreet plan ontwikkelt. Graag een reactie van het college. (mogelijk ook een motie). Het betreft hier ook het ontwikkelen van nieuwe groene gebieden om het aantal hectaren groen per inwoner op peil te houden bij toenemend aantal bewoners en toeristen. De mogelijkheid om dichtbij huis te kunnen recreëren is provinciaal en hiervoor staan zowel gemeenten als de provincie aan de lat: het mogelijk maken van groene ommetjes in de woonomgeving.
  2. Ten tweede inzet van instrumenten om de recreatiedruk te verminderen in de kwetsbare natuurgebieden en de balans te herstellen. We vragen GS optimaal gebruik te maken van de provinciale instrumentenkoffer hiervoor en maximaal gebruik te maken van fiets en OV (mogelijk motie). Deze aanbeveling hangt samen met een betere spreiding van de recreatiedruk.
  3. Het is nodig nieuwe recreatiebuffers te creëren en gemeenten geven aan dat daarvoor ruimte is. We vragen het college om hier actief mee aan de slag te gaan vanuit de ruimtelijke ordeningstaak. Voor Meijendel zou dit gevonden moeten worden in de omliggende landelijke groengebieden als bufferzone. Graag een reactie. (mogelijk een motie).
  4. Ten derde het uitwerken van een ontwikkelstrategie bezoekersmanagement; dit is vooral aan de gemeenten en de terreinbeheerders. Mooi dat er een campagne hiervoor wordt opgestart. De grens bezoekersaantallen is bereikt. We zijn blij met de plannen voor zoneringsgebieden in de duingebieden, die Dunea en SBB hebben opgesteld en gaan er vanuit dat er ook een samenhangend plan voor het gebied komt.

Ten slotte. Drukte wordt in het draagkrachtonderzoek gedefinieerd als het aantal bezoeken per hectare. Er wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen waar eventuele knelpunten nu echt zitten. Fijn dat dit nader wordt onderzocht via de webapplicatie Digitwin. Kunnen de uitkomsten ervan gedeeld worden met PS?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BW (bereikbaarheid en wonen) commissie Permanente bewoning van recreatieparken

Lees verder

Bijdrage BMM commissie Zienswijze op de voorgestelde nieuwe regelingen van ODMH, OZHZ en DCMR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer