Bijdrage Chemours protest­actie 15 mei 2019


19 mei 2019

Chemours laat giftige stoffen in ons milieu komen en voor een deel doen ze dat illegaal bij de afvalverwerking.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een deel van de volksgezondheid, zoals de veiligheid van de omgeving, luchtkwaliteit, geluid, lozingen in het riool en bodemverontreiniging. En het Rijk geeft de vergunning af voor lozing van gif in het oppervlaktewater.

Eerder hebben we samen met andere provinciale fracties in Zuid-Holland de provincie al opgeroepen tot maatregelen. Dit heeft geleid tot aanscherping van de regels, maandelijkse provinciale controles en aanscherping van de vergunning en een dwangsom. Maar dat is niet genoeg. De lozingen moeten worden teruggebracht naar nul.

Ook drinkwaterbedrijven als Oase en Dunea hebben opgeroepen om te stoppen met de lozing van GenX omdat ze met de huidige zuiveringsinstallaties GenX niet kunnen verwijderen uit het drinkwater,

In de provincie hebben we onlangs vragen gesteld om de lozing van GenX terug te brengen naar nul. Maar daar heeft de provincie het Rijk voor nodig om de regels aan te passen en we hebben de provincie opgeroepen dit met het Rijk te gaan regelen. Daarom zijn Frank Wassenberg en ik hier samen om een duidelijke proteststem te laten horen, zowel richting Chemours als richting de provincie en het Rijk om hun verantwoordelijkheid te nemen! Het Rijk geeft de vergunning af om te mogen lozen in de Merwede, een rijkswater. We hebben de provincie gevraagd het Rijk op te roepen de vergunning voor de lozing van GenX niet te verlenen.

Het is zeer kwalijk dat Chemours het eigen gewin boven de veiligheid van inwoners, natuur en milieu stelt. Als het Rijk nu een vergunning afgeeft voor het illegaal lozen van de giftige stof GenX, vinden we dat belonen van een bedrijf voor zeer slecht gedrag. Het maakt Chemours geen moer uit maar ons wel! En dat laten we niet gebeuren! Daarom zijn we hier om te protesteren. We roepen Chemours op te stoppen met het lozen van GenX in het milieu om mensen en het milieu te beschermen tegen dit gif, En we roepen de overheden op alles in het werk te stellen om de lozingen van GenX door Chemours te stoppen!

Als Partij voor de Dieren zullen we er alles aan doen om dit vervuilende bedrijf te stoppen met het lozen van gif in ons milieu!