Bijdrage instal­la­tie­ver­ga­dering Provin­ciale Staten Zuid-Holland 27 maart 2019


28 maart 2019

Allereerst wil ik de nieuwe Statenleden van harte feliciteren met hun benoeming. En natuurlijk wil ik onze kiezers van harte bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld. Ik ben dankbaar dat mijn collega Hanke Hoogerwerf en ik ons ook de komende vier jaar kunnen blijven inzetten voor dieren, natuur milieu en kwetsbare groepen in de samenleving, vanuit onze kernwaarden duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

Forum voor Democratie wil ik feliciteren met hun groot aantal zetels en tegelijkertijd de grootste partij als nieuwkomer en ook Denk met het behalen van een zetel. Wees welkom in Provinciale Staten. En natuurlijk GroenLinks van harte gefeliciteerd met jullie zetelwinst. Het is jullie van harte gegund! Voor veel gevestigde partijen is het pijnlijk om nu zetelverlies te moeten incasseren. Warme steun voor de SP die zoveel zetels heeft verloren! Ook nu blijkt maar weer hoe veranderlijk de politieke werkelijkheid is. De Partij voor de Dieren is blij dat we in deze politieke aardverschuiving onze twee zetels hebben behouden.

Over de nieuwe partijen in Provinciale Staten heeft de Partij voor de Dieren nog geen oordeel. We staan er blanco in en zullen hen beoordelen op hun toekomstig politiek handelen in onze provincie.

Breed gedragen hoofdlijnenakkoord met wisselende meerderheden in de uitvoering

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van een zo breed mogelijk gedragen hoofdlijnenakkoord, dat ruimte biedt voor wisselende meerderheden bij een nadere invulling. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, dat bol staat van de compromissen. Dat is van alles een beetje, maar smoort de politieke idealen. Een zo breed mogelijk gedragen hoofdlijnenakkoord met ruimte voor wisselende meerderheden bevordert de politieke dynamiek, kritische beschouwing én een betere besluitvorming, die bijdraagt aan het welzijn van mens en dier in onze provincie en een duurzame weloverwogen economische ontwikkeling.

Samenwerken, ja graag!

De Partij voor de Dieren wil graag met alle partijen samenwerken en sluit geen enkele partij uit. Ook dat draagt bij aan inclusiviteit. Minder tegenstellingen, meer partijoverstijgende samenwerking bij de thema’s die ons verbinden, zoals duurzaamheid. Ik hoop in elk geval dat het behalve een intensieve, ook een leuke tijd wordt, want ondanks inhoudelijke verschillen vind ik het belangrijk dat het werk in de Provinciale Staten ook leuk en plezierig is om te doen en dat de onderlinge verhoudingen goed zijn. Daar krijgen we allemaal energie van.

Met goede duurzame mens- en diervriendelijke voorstellen zullen jullie de Partij voor de Dieren aan jullie zijde vinden en kan er op de Partij voor de Dieren worden gerekend! Voorstellen gericht op de lange termijn en niet gericht op de korte termijn van het snelle geld, die ten koste gaat van onze leefomgeving. We zullen ook zelf hiervoor met voorstellen komen.

Overwegingen voor nieuwe partijen

We willen we de andere partijen en ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en Denk een aantal overwegingen meegeven.

Ook voor jullie kiezers is een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving van essentieel belang. De provincie heeft hierin belangrijke taken. Schoon water, schone lucht, een schone bodem en een robuuste biodiversiteit zijn voor mens en dier van levensbelang, zeker nu met de enorme afname van veel dier- en plantensoorten.

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies en de hoogste bevolkingsdichtheid. De natuur is buiten haar eigen intrinsieke waarde van groot belang voor mensen om in onze gehaaste samenleving met veel stress een bron van inspiratie, onthaasting, rust en stilte te vinden. Ook voor veel dieren is het hunleefomgeving, die we moeten respecteren. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van in het wild levende dieren. We vinden het belangrijk dat de provincie die bescherming serieus neemt en dat de massale doding van in het wild levende dieren wordt gestopt! Daarnaast zorgt de intensieve veehouderij, waaronder de intensieve melkveehouderij, voor veel milieu- en dierenwelzijnsproblemen en vormt het een gevaar voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren wil de nieuwe partijen meegeven om kritisch hierop te zijn.

Voor de Partij voor de Dieren gaat politiek over waarde en waarden. Over hoe wij de samenleving zó kunnen inrichten dat mensen en dieren er in harmonie kunnen samenleven, met respect voor en verbonden met elkaar en met de natuur. Voor dit alles zullen wij ons ook in de komende vier jaar weer gaan inzetten. De verbinding tussen mens, dier en de natuur zal meer ruimte moeten krijgen. Zodat we zorgen voor een gezonde toekomst voor mens en dier!

Nieuwe economie

Graag wil ik de Doughnut economie van Kate Raworth benoemen, die gaat over een economische systeemverandering. Ze zegt: “Ik citeer graag de Amerikaanse architect en systeemtheoreticus Buckminster Fuller die zegt: ‘Je verandert niets als je je slechts kant tegen het bestaande. De enige manier om daadwerkelijk iets te veranderen is door een nieuw model te ontwikkelen dat het oude onnodig maakt.’ Kritiek op het bestaande is niet genoeg, je moet ook met alternatieven komen. (Vandaar mijn pleidooi voor rentevrij geld, voor belasting op vervuiling, grondstoffen en land, voor een basisinkomen, voor circulaire economieën, voor een alternatief ondernemingsmodel dat niet draait om maximale aandeelhouderswaarde, voor fysieke meeteenheden in plaats van de monetaire van het bruto binnenlands product (bbp), voor open access in plaats van private intellectuele eigendomsrechten). Wat dat betreft leven we in een unieke tijd. Nog nooit stond er zoveel op het spel en was onze creativiteit zo groot. Ik ben uitgesproken optimistisch.” Einde citaat. Het gaat nu niet om een tijdperk van veranderingen, maar om een verandering van een tijdperk, ook in de politiek. Mens en dier staan vaak buiten spel en zijn gevangenen van starre regels, structuren en systemen en onderverdeling van de leefwereld in hokjesdenken. De starre regels en kunstmatig vastgehouden structuren zorgen ervoor dat mens en dier aan de zijlijn komen te staan en worden gedwongen de systemen in stand te blijven houden.


Ik wil besluiten met een toepasselijk gedicht van Godfried Bomans uit de jaren ’60 van de vorige eeuw, maar dat nog o zo actueel is:

"Het helpt niets de mensen dag in dag uit erop te wijzen,
dat ze over pakweg 30 jaar naar de bliksem gaan,
want ze zijn daartoe gaarne bereid,
mits het hun vandaag maar goed gaat.
Zelfs bij een eerder intreden van de catastrofe
is er nog geen reden tot alarm…
Het is onbegonnen werk de mensen te wijzen
op de zinloosheid van hun streven
naar geld, comfort, snelle verplaatsing
en al die zaken waardoor duizenden uitlaatkleppen
hun gif de wereld inbraken,
zolang je geen alternatief te bieden hebt.
Ze geven het niet uit handen, want wat krijgen ze ervoor terug?
Een leven waaruit ook dát nog is weggenomen!
Pas wanneer je onder hun bestaan een nieuwe bodem schuift,
waardoor dit alles zijn urgentie verliest,
kun je wat eisen.
Dan hoeft het ineens niet meer,
het is gewoon onbelangrijk geworden!

Dank u wel.