Bijdrage geplande woningbouw locatie Zwethof Zoeter­woude


20 december 2018

Aan de orde is de geplande woningbouw Zwethof in Zoeterwoude. In eerdere besluitvorming hebben Provinciale Staten besloten om geen woningbouw toe te staan in de Zwetpolder vanwege het open karakter en vanwege een kwetsbaar gebied in het groene Hart. Het provinciebestuur heeft in 2018 toestemming gegeven aan de gemeente Zoeterwoude om buiten de 3 ha grens van toegestane bebouwing te gaan bouwen in de polder Zwethof, Het provinciebestuur is in de bevoegdheid van Provinciale Staten getreden en er zijn grote fouten gemaakt. Daar is veelover gesproken in de commissievergaderingen. Geborgd moet worden dat dit niet weer gebeurt. Daarom ligt nu een voorstel op tafel om de procedures te verbeteren. Wat ons betreft is het een levend document wat aangevuld wordt om ons als Provinciale Staten beter in positie te brengen. We steunen van harte het amendement van de heer van Dieren dat aangeeft om eerdere besluitvorming van Provinciale Staten standaard op te nemen bij nieuwe besluitvorming, zodat de historie en eerdere besluitvorming van Provinciale Staten beter is geborgd. Ook de E-formulieren, die door gemeenten worden ingevuld bij ruimtelijke plannen, moeten beter worden gecontroleerd. Daarom stenen we het voorstel van de heer Mooiman.

Dank u wel.