Bijdrage KNM commissie Aange­paste Reali­sa­tie­stra­tegie Natuur Netwerk Nederland


2 juni 2021

Provinciale evaluatie en reflectie

We hebben in 2020 de toezegging gekregen dat er een provinciale evaluatie op het natuurbeleid zou komen en deze zijn vertaald in de ‘lessons learned’. Dank daarvoor. Over de uitkomst ervan hebben we een aantal opmerkingen en vragen.

  • Bestuurlijk committment en meekoppelkansen. We hopen dat ook gemeenten en waterschap een deel van het NNN netwerk kunnen gaan beheren.
  • Er gaat ingezet worden op actieve grondverwervingsstrategie met voldoende middelen, maar gaat dat ook echt lukken? Graag een reactie van de gedeputeerde.
  • Heldere afspraken en ruimtelijk vastleggen natuurfunctie. Wat ging er dan mis met de afspraken in het verleden en is de natuurfunctie onvoldoende vastgelegd? Dat laatste kan ik me niet voorstellen, omdat de natuurfunctie toch al ruimtelijk is vastgelegd? Graag een reactie.
  • Zelfrealisatie. Dit is tot nu toe niet succesvol gebleken; er is weinig animo voor. We hebben zorgen over toekomstige inzet, omdat de mindset van boeren moeilijk te veranderen is, ook niet met begeleiding! Als de intrinsieke motivatie en intentie er niet is om natuurvriendelijk te gaan boeren helpt begeleiding en opleiding ook niet. Er zal fors moeten worden ingezet op mindsetverandering bij boeren. Dat kost veel tijd! Graag een reactie van de gedeputeerde.

Mandatering

Voorgesteld wordt om de NNN grenswijzigingen onder voorwaarden te mandateren van PS naar GS. De PvdD is het niet eens met nog verdere mandatering. Willen we de positie van PS versterken, moeten niet steeds meer verantwoordelijkheid bij GS neerleggen. Dan nemen we gewoon vaker een PS besluit. Ten slotte hebben we elke maand een PS vergadering. We overwegen een amendement hiervoor in te dienen. En als een meerderheid PS dit wel wil dan achteraf in elk geval een verantwoording van GS aan PS

Ecologische verbindingszones prioriteit

Ecologische verbindingszones hebben wat de PvdD betreft nu de hoogste prioriteit om de natuurgebieden robuuster te maken. Vooral de Veenweides Groene Hart zijn nog weinig aaneengesloten. Er moet nog veel worden aangelegd! 110 km, dat is nog bijna drievierde van de totale opgave en daar moeten we haast mee maken, desnoods met 100% vergoeding! Ook voor het eiland Voorne-Putten staan heel veel verbindingen gepland! Als het al zo problematisch is om ‘gewone’ gronden voor het NNN te verkrijgen, hoe moeilijk wordt het dan om de resterende 97km! stroken ecologische verbindingen op tijd op te kopen? Hoe gaat provincie dit organiseren? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Integraal beleid

We vinden dat het natuurbeleid integraler moet worden en dat de ecologische belangen zwaarder moeten gaan wegen om een goede balans met de economische en sociale belangen te realiseren. De economische belangen voeren nog steeds de boventoon en dat moet veranderen! De ecologie leidt nog steeds onder de economie, zoals blijkt uit de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis. De ernst van de biodiversiteitscrisis wordt nog steeds onderschat, terwijl het de basis is voor het bestaan van de mensheid, dieren en de natuur! Veel te vaak worden andere belangen zwaarder gewogen, zoals de saldering met stikstof! Gewoon de oorzaak aanpakken in alle economische sectoren en vooral de vee-industrie die de grootste vervuiler is.

Subsidie

Alleen subsidie als het daadwerkelijk bijdraagt aan de NNN doelen en anders niet meer! Strenge controles hierop zijn nodig! (motie)

Zelfrealisatie

Onteigening en volledige schadeloosstelling

De PvdD vindt onteigening een goed instrument, omdat jaarlijks blijkt dat de jaardoelen niet worden gehaald en in 2027 maar hooguit 75% wordt behaald van wat is afgesproken door het Rijk en provincies. Strengere maatregelen hadden al veel eerder genomen moeten worden wat ons betreft! En we vragen ons af waarom de provincie het er zo lang op heeft laten aankomen, terwijl vanaf 2012 de achterstand steeds meer is opgelopen. De provincie zou nu, wat de PvdD betreft, veel sneller moeten grijpen naar schadeloosstelling, ook volledige schadeloosstelling! De tijd gaat behoorlijk dringen! Zeker als je weet dat proces van onteigening wel 5 jaar kan duren!

Politieke vragen

  • Eigenlijk had het NNN-netwerk al in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De uiterste datum waarop het NNN- en de Natura 2000-gebieden gerealiseerd moeten zijn is 2027. Is er een verklaring te geven waarom dit op de laatste 6 jaar nu aankomt om het te realiseren? Waarom zo lang kiezen voor vrijblijvendheid en nu pas meer instrumentarium inzetten?
  • Zijn GS het met ons eens dat met het in 2013 vastgestelde Zuid-Hollandse deel van de NNN (dus de herijkte EHS) de natuurdoelen in Zuid-Holland niet gehaald zullen kunnen worden?

Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren