Bijdrage KNM commissie Jaar­stukken 2019


20 mei 2020

We hebben een aantal technische vragen gesteld over het natuur- en recreatiedeel van de Jaarstukken. We hebben nog geen antwoord op deze vragen. Dat is jammer, want dit kunnen we nu niet meenemen in de vergadering. Wanneer kunnen we deze verwachten?

Op pag. 7 van de Jaarstukken staat dat het beter is gelukt om ons geld conform verwachting uit te geven. Maar helaas is het niet zo goed gelukt voor het natuurbudget. Dat betreuren wij, want de groenreserves lopen op. Opvallend is het eigen vermogen Programma 1 Groen, waterrijk en schoon! Deze is het hoogst van alle programma’s!

Recreatie

We zijn blij dat het percentage Zuid-Hollanders, dat tevreden is over groen en recreatie, is gestegen.

We vinden het zorgelijk dat de bezoekersdruk op de natuur- en recreatiegebieden steeds verder toeneemt, zeker nu in coronatijd. Er moet meer balans komen om de natuurbelangen niet te schaden. En het benadrukt het belang van uitbreiding van natuur- en recreatiegebieden!

Realisatie natuurdoelen

We zijn positief over de nieuwe ecopassage over de Schie.

Het is opvallend dat bij de realisatie van de natuurdoelen wordt gesproken over ‘beoogd te halen op termijn’, en bij andere doelen niet! Ook staat er dat voor het zoveelste jaar op rij de natuurdoelen niet zijn behaald. In het agrarisch gebied is de trendontwikkeling biodiversiteit nog steeds negatief!! Met de insecten en boerenlandvogels gaat het nog steeds niet goed, ondanks de miljoenen investeringen aan subsidie daarvoor.

In 2027 moeten de internationaal afgesproken natuurdoelen ook in Zuid-Holland echt gerealiseerd zijn. In de afgelopen 10 jaar zijn jaarlijks de meeste jaarlijks gestelde natuurdoelen niet gehaald en daardoor veel achterstand is ontstaan om de doelen in 2027 gerealiseerd te hebben. Ook in 2019 zijn de meeste gestelde natuurdoelen wederom niet behaald. Als gevolg van lagere realisatie op diverse onderdelen wordt op diverse reserves minder onttrokken! In de afgelopen jaren is steeds meer achterstand opgebouwd in het behalen van de natuurdoelen in 2027 en de doelen moeten in steeds kortere tijd behaalt worden. Om de internationaal afgesproken natuurdoelen in 2027 te halen is daarom extra inzet nodig. Goede evaluatie en reflectie is nodig, vaststellen of de juiste instrumenten worden toegepast en de juiste inzet wordt gepleegd, die leiden tot het realiseren van de gestelde natuurdoelen. Daarnaast kunnen provincies hun voordeel doen met het rapport ‘Lerende evaluatie van het Natuurbeleid’, dat in 2017 is uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met de Wageningen Universiteit [1] , zoals het toepassen van nieuwe instrumenten.

We zijn voornemens om een motie in te dienen om een actieplan op te stellen met voorstellen voor nauwkeurig omschreven instrumenten, concrete acties en maatregelen, die leiden tot het versneld en tijdig realiseren van de gestelde natuurdoelen;

1 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-lerende-evaluatie-van-het-natuurpact-1769.pdf